2/07 nyhetsbrev - Upplandsstiftelsen

advertisement
2/07 nyhetsbrev
INVIGNING AV BIOTOPIA 19 oktober 2007
UPPLANDSLEDEN
I Vasaparken mitt i Uppsala ligger Biologiska
museet, nu med nytt namn Biotopia.
Museet är ett aktivt centrum för populär
naturvetenskap med välutbildade guider och
pedagoger. Målgrupper är förskola, grundskola,
gymnasium och länets befolkning i övrigt. Här
finns bra redskap inom geologi och biologi
både för lärare och elever.
Smultronställen i naturen presenteras i
Biotopias nya entré och lockar ut till intressanta och vackra platser i länet. Målet är att
all tänkbar information om Upplands smultronställen, reservat och andra besöksmål ska
finnas där.
Biotopia drivs av Uppsala kommun i samarbete med Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen. Gratis inträde.
Nya hemsidor:
www.biotopoia.nu www.smultronstallen.nu
Arbetet med att inspirera och underlätta för
folk att komma ut på Upplandsleden har fortsatt under året. En helt ny broschyr ersätter
sedan i våras de tidigare etappfoldrarna. En
”riktig” karta, massor av bilder, nya texter och
en sammanfattning på engelska ska förhoppningsvis hjälpa till att locka ut nya vandrare i
Upplands natur.
Upplandsleden mot Pilsbo och vidare till
Sigtuna har sedan starten varit problemfylld.
Tillsammans med Sigtuna kommun håller vi
nu på att lösa detta genom en helt ny dragning
av leden.
Vandringen söderut går nu genom Knivsta,
via tågstationen, förbi Skottsila by och fram
till rastplatsen vid Forsbyån, just norr om
länsgränsen. Tyvärr har inte Sigtuna kommun
hunnit med sin del av nydragningen, varför någon sammanhängande led ner mot Stockholm
ännu inte finns.
Uteklassrummet nära Upplandsleden
vid Lillkyrka står nu klart. Bygget har blivit
möjligt genom lokala naturvårdspengar, bidrag
från Upplandstiftelsen samt en stor insats
av föräldrarna på Lillkyrka skola och generösa
markägare. Byggnaden ska användas både av
skolan och som rastplats för vandrare.
Upplandsstiftelsens firande av Linné
Det har väl inte undgått någon att 2007
har varit ett år i Linnés anda. En uppsjö av
aktiviteter har erbjudits allmänheten, allt från
föreläsningar om Linné till vandringar i Linnés
fotspår. Upplandsstiftelsen har förstås också
varit med i firandet. Genom ett nära samarbete
med Upplands naturguider har Upplandsstiftelsen genomfört tio olika guidningar under
året. Aktiviteterna har haft familjen i fokus och
platsen har varit något av länets smultronställen. Deltagarna har exempelvis fått veta mer
om vad som lever i vatten och i komockor, och
om hur Linné skapade nyfikenhet att upptäcka
och undersöka naturen. Då denna typ av aktiviteter har varit populära planeras ett fortsatt
samarbete även under 2008, då även tillsammans med Biotopia.
Stadsskogens dag och Skogens dag
”Slunga band på vikingatida sätt”, ”Gissa
mossan” och ”Gör din egen naturtavla” var aktiviteter som Upplandsstiftelsen lockade med
på Stadsskogens dag i Uppsala, 26 augusti
och Skogens dag i Enköping, 23 september.
Stiftelsen passade även på att marknadsföra
sig själv, Smultronställen i naturen, Biotopia
och Naturskolan. Båda dagarna var välbesökta
av framför allt pensionärer och barnfamiljer.
Stadsskogens dag arrangeras av Stadsskogens
vänner, Helga Trefaldighets församling samt
Uppsala kommun och Skogens dag av Skogsstyrelsen.
HÅLLNÄSKUSTENS UTVECKLING
Under hösten har Upplandsstiftelsen drivit
arbetet med en förstudie om Hållnäskustens
utveckling. Vid två stormöten har boende
i Hållnäs kunnat föra fram sina idéer för
framtida projekt med syfte att utveckla Hållnäshalvön till att bli ett ännu mer attraktivt
besöksmål.
Mötena har resulterat i 66 formulerade
idéer och förslag till kommande projekt.
Idéerna kan senare komma att genomföras i en
eller annan form, men Hållnäsborna uttryckte
en vilja att tillhöra det Leader-område som
håller på att ta form och kallas ”Med hjärtat
i Uppland”. Förstudien finansierades genom
stöd från Leader+ Nedre Dalälven, Upplandsstiftelsen, Tierps kommun, Länsstyrelsen i
Uppsala län och Uppsala läns landsting.
UPPSKATTAD KURS OM FÅR
Som en del i projekt Roslagshagar anordnade
vi i oktober en tvådagarskurs för naturvårdsintresserade fårägare. Syftet med kursen var att
öka kunskapen inom naturvård och naturvårdsanpassad djurhållning. Stina Stabo från
Hushållningssällskapet berättade under första
dagen bland annat om olika uppfödningsmodeller, får på naturbete och olika byggnadslösningar. Kursdeltagarna fick också besöka Erik
Uhlås utanför Örbyhus samt diskutera restaurering och skötsel av naturbetesmarker för att
gynna den biologiska mångfalden. Kursen var
mycket uppskattad av deltagarna som önskade
att fler kurser av detta slag kunde anordnas i
framtiden.
Nytt servicehus på Gräsöbaden
Äntligen är det nya servicehuset på Gräsöbadens camping i Östhammar färdigt. Lagom till
säsongsstarten 2007 kunde huset invigas. En
hel del nytänkande präglar denna byggnad.
Bland annat sker all uppvärmning via solpaneler, vilket är miljövänligt och ger en låg driftskostnad. Förutom dusch- och toalettutrymmen
finns både kök och matrum i servicehuset.
Gräsö gård
Upplandsstiftelsen arbetar tillsammans med
Länsstyrelsen och Östhammars kommun för
att kunna uppföra ett nytt djurstall på Gräsö
gård. I den nya skötselplanen lyfts behovet av
betesmarkernas skötsel fram och det behövs många flera betesdjur. Den nuvarande
ladugården är gammal och för liten. Parterna
uppvaktar Naturvårdsverket för ett statligt stöd
till uppförandet.
Åtgärder för hotade arter
Naturvård handlar till mångt och mycket om
att värna hotade arter och sköta deras livsmiljöer. De flesta av stiftelsens områden har
dokumenterat höga naturvärden, där det går
att finna flera arter som är starkt missgynnade
i andra delar av landet. Även våra projektområden, exempelvis norra Roslagen, omfattar många värdefulla miljöer och arter. Som
naturvårdande åtgärd samarbetar Upplandsstiftelsen med Länsstyrelsen för att förbättra
förutsättningarna för flera arter som ingår i
det nationella åtgärdsprogrammet för hotade
arter. Under 2007 har detta samarbete omfattat cirka 20 olika åtgärdsprogram, med arter
som mnemosynefjäril, vitryggig hackspett och
bombmurkla. Förutom kartläggning av arternas
status genom inventering har omfattande restaureringar genomförts på olika håll i länet.
Samarbetet med Länsstyrelsen kring hotade
arter kommer att fortsätta även under 2008,
troligtvis i samma omfattning.
ABBORRAR I GRÄSÖ SÖDRA SKÄRGÅRD!
Undersökningarna av undervattensvegetation
och fiskyngel i grunda havsvikar i Gräsö skärgård fortsatte även under sommaren 2007 på
uppdrag av Länsstyrelsen. Flera vikar hade en
mycket frodig vegetation men sparsamt med
fiskyngel. Undantaget är en vik på Sladdarön,
där mycket stora mängder abborryngel fångades. Detta är anmärkningsvärt eftersom studier
längs kusten mellan Gävleborg och Blekinge
visar att den gångna sommaren generellt producerade få fiskyngel.
Invigning av nytt servicehus på
Gräsöbaden
Foto: Björn-Gunnar Lagström
Skadade vattendrag biotopvårdas
Människan har i äldre tider rensat, rätat ut
och dämt vattendrag för att skapa produktiv
jord- och skogsmark och för att utvinna kraft.
Detta har lett till att de flesta vattendrag idag
har färre antal arter och individer än tidigare.
Fisken asp (Aspius aspius) är en av de arter
som har drabbats hårt, flodkräftan (Astacus
astacus) en annan. I flodkräftans fall är det
framför allt kräftpesten som är problemet. I
Uppsala län finns därför mycket få flodkräftbestånd kvar. Upplandsstiftelsen har under flera
år arbetat med att informera hur markägare
ska göra för att förbättra för flodkräftan. Under
2007 har även en bit av Strömarån biotopvårdats för att gynna kräftbeståndet.
Ett vandringshinder i Vistebyån har åtgärdats för att ge aspen fri väg till lekområden
uppströms. I Örsundaån, Enköpings kommun,
finns långtgående planer på att skapa en vandringsväg förbi dammen i Vånsjöbro, även detta
för att gynna asp.
En hopfällbar kanot är oumbärlig i
vissa situationer
Foto: Gustav Johansson
Diskussioner med WWF om nytt
Interregprojekt
Världsnaturfonden WWF har börjat planera för
ett nytt stort kulturlandskapsprojekt. Målet
är att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar utveckling gällande skötsel
av kulturlandskapet inom Östersjöregionen.
Utveckling av produkter från landskapet som
naturbeteskött, hantverk och turistattraktioner
är en stor del av projektet. Syftet är också att
utbyta erfarenheter och samarbeta med andra
regioner. Preliminärt medverkar parter från
Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen,
Ryssland, Rumänien och Ungern.
Diskussioner pågår om Upplandsstiftelsen kan
vara huvudsökanden.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Middagsstund för Uhlås får
Foto: Anett Persson
Linnéguidning
Foto: Anders Östlin
Download