En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta

advertisement
2016-00207
2016-11-16
059
En konsument som klagade på fel i tjänst (badrumsrenovering) åtta år efter utfört
arbete anses ha reklamerat i rätt tid. Kostnaden för avhjälpande av felet skulle dock
vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för konsumenten, eftersom hon under
så lång tid har använt badrummet utan att märka felet.
Beslut 2016-10-26; 2016-00207
M begärde avhjälpande av fel i utförd badrumsrenovering, alternativt ersättning med
175 170 kr för att låta annat företag åtgärda felen. V utförde en badrumsrenovering hos henne.
Arbetet färdigställdes i mars 2007 och kostade 66 875 kr. I juni 2015 upptäckte hon efter en
besiktning att golvet hade ett felaktigt fall och att kopplingscentralen för rör i rörsystemet
saknade vattentät inklädnad. Hon kunde inte ha upptäckt felen tidigare. Att kopplingscentralen saknar vattentät inklädnad går inte att upptäcka som lekman. Bakfallet går inte att
upptäcka okulärt och eftersom hon endast använder badkaret förekommer inte något vatten på
golvet som skulle kunna påvisa bakfallet. Hon reklamerade felen i juni 2015.
V motsatte sig kravet. Arbetet är inte behäftat med några fel. M har i vart fall reklamerat
eventuella fel för sent, eftersom hon reklamerade åtta år efter att arbetet utfördes.
Anmärkningarna i besiktningsprotokollet är sådana att de borde ha upptäckts okulärt vid en
granskning omedelbart efter arbetets utförande. Golvets lutning och hur vattnet rinner i
badrummet är lätt att upptäcka och det borde M märkt och påtalat samma år som arbetet
utfördes.
Allmänna reklamationsnämnden gjorde följande bedömning.
Utgångspunkter för bedömningen
En utförd tjänst är att anse som felaktig bl.a. om resultatet avviker från vad konsumenten har
rätt att kräva i fråga om fackmässighet eller vad som därutöver får anses avtalat (4 och 9 §§
konsumenttjänstlagen). Det är den som påstår att en tjänst är felaktig som måste bevisa sitt
påstående.
Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, ska han underrätta näringsidkaren om detta
inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation i fråga om
badrumsrenoveringar och andra arbeten på byggnader får dock inte ske senare än tio år efter
det att uppdraget avslutades (17 §).
Vid bedömningen av när konsumenten borde ha märkt felen måste hänsyn tas till att
konsumenten inte har någon plikt att undersöka resultatet av tjänsten mer än genom en ytlig
granskning i den utsträckning det är möjligt och meningsfullt. Därutöver bör konsumenten ha
rätt att räkna med att eventuella fel visar sig då han eller hon på vanligt sätt använder
föremålet för tjänsten. (Se prop. 1984/85:110 s. 217.)
Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför
olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets
betydelse för konsumenten (20 §).
Bedömningen i detta fall
Av det åberopade besiktningsprotokollet framgår dels att det är felaktigt fall på golvet, dels att
kopplingscentralen för rör i rörsystem saknar vattentät inklädnad. Nämnden saknar anledning
att ifrågasätta de slutsatser som framgår av protokollet. Anmärkningarna är sådana att de
utgör fel i tjänsten.
Vad gäller frågan om reklamation finns det ingenting som tyder på att M faktiskt hade märkt
felen under de drygt åtta år som har gått mellan arbetets färdigställande och besiktningen;
frågan är om hon borde ha märkt felen tidigare. Badrummet har ett kakelinklätt badkar och
ingen dusch, och det får förutsättas att det sällan kommer vatten på golvet i den omfattningen
att ett bakfall på golvet blir iakttagbart. Nämnden anser därför att felet med bakfallet inte är
ett sådant fel som M borde ha märkt trots att hon under åren måste ha använt badrummet i
betydande omfattning. Vad gäller avsaknaden av vattentät inklädnad avseende
kopplingscentral för rör i rörsystem är det fråga om ett dolt fel som M inte heller borde ha
märkt. Felen har reklamerats inom skälig tid från upptäckten och inom tio år efter arbetets
färdigställande. De har alltså reklamerats i tid.
Företaget ska rekommenderas att avhjälpa felet med avsaknad av vattentät inklädnad
avseende kopplingscentral för rör i rörsystem. Ett avhjälpande av bakfallet torde dock
innebära en omrenovering av stora delar av badrummet. Nämnden anser att kostnaden för
detta skulle vara oskäligt stor i förhållande till felets betydelse för M, som under drygt åtta års
tid har kunnat använda badrummet problemfritt. Nämnden kan därför inte rekommendera
företaget att avhjälpa felet. M har i stället rätt till ett skäligt prisavdrag med 7 000 kr,
motsvarande ca tio procent av det ursprungliga priset.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards