Svenska Kattskyddsförbundet

Svenska
Kattskyddsförbundet
Svenska Kattskyddsförbundet (SVEKATT) är ett rikstäckande förbund som erkänner alla
katters lika värde och rätt till ett gott liv. SVEKATT är den enda riksorganisationen i Sverige
för katthem och kattskyddsföreningar som tar avstånd från avlivning av friska katter.
VAD GÖR SVEKATT?
• Påverkar myndigheter, politiker och allmänheten
för att öka kattens status.
• Bildar opinion i kattskyddsfrågor
• Sprider kunskap om kattens behov
• Verkar för att lagar, förordningar och föreskrifter
om kattskydd utvecklas
• Främjar samarbete och utveckling mellan
medlemsorganisationerna
VÅRA AKTUELLA FRÅGOR
Höja kattens status
En förutsättning för att få slut på lidandet och problemet med hemlösa katter är att katten får högre status
som sällskapsdjur. För att detta ska ske krävs en lag
om id-märkning och registrering av alla ägda katter.
Sedan utredningen av den nya djurskyddslagen lades fram hösten 2011 har ingenting hänt. Nu är det
hög tid att föra upp denna viktiga djurskyddsfråga på
den politiska agendan igen.
Förvildade katters rätt till liv
Varje år avlivas tusentals katter för att de är hemlösa,
förvildade eller för att man inte anser sig kunna omplacera dem. Massavlivning av friska katter bidrar inte
till att höja kattens status eller till att lösa problemet
med hemlösa katter. Med hjälp av No Kill-metoden
skulle problemet med hemlösa katter kunna lösas
på ett modernt, humant och långsiktigt sätt. Trots att
metoden blir allt vanligare i andra länder och stöds
av många forskare är svenska myndigheter fortfarande av den uppfattningen att förvildade katter bör
avlivas och hävdar att TNR (Trap-Neuter-Return) och
socialisering av skygga katter inte är förenligt med
gott djurskydd. SVEKATT arbetar för att sprida information om hur man arbetar på ett hållbart sätt enligt
No Kill och för att påverka politiker och myndigheters
inställning.
Motverka kommersiella vinstintressen inom
djurskyddsarbetet
Varje år spenderar myndigheterna miljonbelopp på
transport, uppstallning och avlivning av djur som omhändertagits av djurskyddsskäl. Detta har i vissa län
blivit en lönsam verksamhet för kommersiella företag
som sätter det egna vinstintresset före djurens bästa.
Vi anser att denna utveckling måste stoppas. Det bör
vara ett krav att organisationer och företag som stallar
upp djur åt myndigheterna också ska bedriva seriös
omplaceringsverksamhet och ha relevant kompetens
inom de djurslag man åtar sig. Många av de företag
som idag har avtal med polisen för uppstallning av
katt saknar helt kunskap om hur man hanterar och
bedömer förvildade katter, vilket leder till att många
katter avlivas i onödan.
Öka respekten för de idella krafterna
Arbetet med att ta hand om och omplacera hemlösa katter vilar i dag i stort sett enbart på ideella
krafter som gör en oerhört viktigt insats och besitter stor kunskap. Tyvärr möts detta arbete oftast av
föga respekt från myndigheter och beslutsfattare.
SVEKATT verkar för att främja ett bättre samarbete
mellan myndigheter och ideella krafter. Genom informationsmaterial och föreläsningar arbetar vi för att
sprida katthjälpsorganisationernas specialkunskaper
vidare och att ytterligare höja kvalitén på det ideella
arbetet genom att bevaka och tillgängliggöra aktuell
forskning
VEM KAN BLI MEDLEM I SVEKATT?
SVEKATT är öppet för katthjälpsorganisationer (ideella föreningar) som delar förbundets etiska värderingar
och följer dess policy, däremot finns inget krav på att
man ska arbeta aktivt med skygga/förvildade katter.
Ett medlemskap i SVEKATT ger möjlighet att lära mer
om hur det går till att arbeta enligt No Kill-metoden,
samtidigt som medlemsföreningarna genom det etiska signumet visar sitt ställningstagande mot avlivning
av friska djur. Privatpersoner och andra typer av organisationer är välkomna som stödmedlemmar. Läs mer
om medlemskap på hemsidan www.svekatt.se
Den gröna tassen är SVEKATTs
etiska märke och ett garantibevis
för att föreningen/organisationen
delar Svenska Kattskyddsförbundets värdegrund och att verksamheten bedrivs enligt denna
www.svekatt.se