Karakterisering av sjukdomen diabetes mellitus hos katt med särskilt

Uppsala160621
Forskningsrapportförprojektet:
Karakteriseringavsjukdomendiabetesmellitushos
kattmedsärskiltfokuspåmetabolismenhos
burmakatter
Projektansvarig:MalinÖhlund,legvet,doktorand,institutionenförkliniskavetenskaper,
SLU.
Projektgrupp:docentBodilStrömHolst,professorGöranAndersson,professorJens
Häggström,docentAnnPetterson,VMDUlrikaHermansson.
Bakgrund
Typ2-diabetesärenvanligsjukdomsomdrabbarbådekatterochmänniskor,ienalltmer
ökandeomfattning,främstpga.enökadförekomstavövervikt.Sjukdomenorsakashos
bådekattochmänniskaavenkombinationavärftligafaktorerochlivsstilsfaktorer.Vår
forskargruppharnyligenvisatattvissakatt-raserärmerbenägnaattdrabbasavdiabetesän
andra.1ItoppliggerrasenBurma,somvisatsigvaraenriskrasäveniandradelarav
världen.2-4Benägenhetenattdrabbasavdiabetesienhögregradänandrakattergörjust
katteravrasenburmaintressantaförvidarestudier,särskiltnärdetgällerdenärftliga
benägenheten.Forskningharocksåvisatattburmakatterkanhaenannorlunda
ämnesomsättningjämförtmedandrakatter,vilkettroligenärenavorsakernatillattde
lättaredrabbasavdiabetes.Studierharvisatattburmornabiokemisktkanliknaöverviktiga
katter,ävennärdeäriettheltnormalthull.5Överviktigakatterärinsulinresistenta,vilket
innebärattkroppenscellerbehövermerinsulinännormaltförattkunnatauppglukosfrån
blodet.Detinsulinresistentastadietansesvaraettförstadiumtilldiabetes.6
Syfte
Syftetmedstudienvarattnärmareundersökametabolismenhosburmakatterföratt
ytterligareförståvarförjustdessakatterlöperenökadriskattdrabbasavdiabetes.Detta
villeviuppnågenomattbl.a.studerauttrycketavettflertalgenerkoppladetill
ämnesomsättningenavfettochkolhydrater.
Resultat
Under2013erhöllviforskningsmedelfrånSällskapsdjurensforskningsfondsomskulletäcka
delaravkostnadernaisambandmedanalysenavgenuttryckavettantalkandidatgener
enligtovan.Viharundersöktdrygt40kliniskafriskaburmorivarierandekönochålderoch
samlatinblodproverochkliniskadatafråndessa.Förattkunnaskiljaaffekteradeburmor
medämnesomsättningsrubbningfrånfriskabörjadevimedattanalyserasubstansen
fruktosamin,somspeglarblodsockretunderdesenasteveckorna.Vifanningaavvikelserpå
denanalysen.Nästastegvarattanalyserablodfetter(fullständigalipoproteinprofilermed
allafraktioneravkolesterolochtriglycerider).DettagjordesisamarbetemedUmeå
universitet(professorGunillaOlivecrona).Tyvärrvarresultatenfrånanalysensvårtolkade,
främstförattdetsaknasbådereferensvärdenochcutoff-värdenfördjurslagetkatt.Föratt
kunnafortsättavårstudieharvinuinsettattvibehöverenkontrollgruppbeståendeav
katterfrånenannanras(ochdetärdennadelavstudienvårnuvarandeansökantill
Sällskapsdjurensforskningsfondgäller).Möjlighetenfinnsattallaburmorivårstudieär
affekteradeochdåserviförståsingaskillnaderinomrasen.Medkatterfråntvålågriskraser
harvimycketbättreförutsättningarattseskillnadergentemotburmornaochidentifiera
normalvärdenförlipoproteinerna,ochgåvidaremedstudien.
Studienkommerförhoppningsvisgeossinformationomhurkroppenfungerariett
insulinresistentstadiumvilketkanbidratillattutvecklanyabehandlingsmetoderför
insulinresistensochmöjlighetattställatidigarediagnos.Entidigdiagnosmedförstörre
möjligheterattsättainförebyggandeåtgärderförattförhindraattinsulinresistensen
fortskriderochutvecklastilldiabetes.Insamlatprovmaterialkanviiframtidenockså
användaförattanalyseravilkariskgenersomfinnshosburmorbenägnaattdrabbasav
diabetesförattförståmeromdenärftligabakgrundentilldiabetes.
Ekonomiskredovisning
Forskningsanslagetpå16100SEKsomerhållitsfrånSällskapsdjurensforskningsfond2013
kommerattanvändasfördetanslagetgäller(dvs.analysavgenuttryck)efterattvihar
kunnatidentifieraaffekteradekattermedhjälpavdenutökningavstudiensomjustnu
pågår,mednyttstödfrånSFKvilketviigruppenärmyckettacksammaför.Inulägetärdet
intemöjligtattgenomförajustdenplaneradeanalysensomvifickmedelför2013innanvi
kandefinieravilkakattersomäraffekteradeochvilkasomäroaffekterade.Meddetnya
anslagethoppasvikunnaslutföravårstudie.
Referenser
1.OhlundM,FallT,StromHolstB,etal.IncidenceofDiabetesMellitusinInsuredSwedishCatsinRelationtoAge,Breed
andSex.JVetInternMed2015;29:1342-1347.
2.RandJS,BobbermienLM,HendrikzJK,etal.OverrepresentationofBurmesecatswithdiabetesmellitus.AustVetJ
1997;75:402-405.
3.McCannTM,SimpsonKE,ShawDJ,etal.FelinediabetesmellitusintheUK:theprevalencewithinaninsuredcat
populationandaquestionnaire-basedputativeriskfactoranalysis.JFelineMedSurg2007;9:289-299.
4.BaralRM,RandJS,CattMJ,etal.Prevalenceoffelinediabetesmellitusinafelineprivatepractice.JournalofVeterinary
InternalMedicine2003;17:434.
5.LeeP,MoriA,CoradiniM,etal.PotentialpredictivebiomarkersofobesityinBurmesecats.VetJ2013;195:221-227.
6.HoenigM,ThomasethK,WaldronM,etal.Insulinsensitivity,fatdistribution,andadipocytokineresponsetodifferent
dietsinleanandobesecatsbeforeandafterweightloss.AmJPhysiolRegulIntegrCompPhysiol2007;292:R227-234.