Dynamic timetabling at the Swedish Railway Administration

advertisement
Dynamik i tågtidtabellerna för bättre punktlighet
Punktligheten i tågtrafiken kan bli bättre om man skiljer på deadline för leverans, dvs
avgångstid och ankomsttid enligt tidtabellen, och produktionsplanen för att uppnå detta mål.
SICS undersöker för närvarande hur metoder, processer och arbetssätt som fokuserar på
ökad dynamik och flexibilitet i tågtrafiken kan och bör utformas.
Hur kan man leverera punktligt i en ständigt föränderlig omvärld? Detta är en avgörande fråga
för många industrier idag. På Banverket har det traditionella svaret varit att försöka öka
förutsägbarheten genom att planera in i minsta detalj. Men när tidtabellen ska följas har ofta
ändå många förutsättningar, som planen bygger på, förändrats. Tågens prestanda är inte som
förväntat eller planerat, status på infrastrukturen förändras och vädret ställer till det i trafiken,
för att bara nämna några faktorer som kan ändras över tid. Alla detaljer i planen blir då
plötsligt ett hinder istället för en tillgång när planen måste ändras. I slutänden blir man
tvungen att förlita sig på erfarna driftledare och tågklarerare som får lösa problemet på
stående fot, utan något större stöd i tidtabellen.
I projektet ”Den Dynamiska TågPlanen” föreslår vi istället att tidtabelläggarna planerar för
flexibilitet och förändring. Nyckeln är att skilja på leveranslöfte och produktionsplan, dvs
skilja på när tågen måste vara framme och hur man ser till att de är det. Det som ligger fast är
att tågen måste levereras på vissa nyckelstationer när kunderna (trafikbolagen och deras
kunder) behöver dem. Allt annat beslutas först när data finns och omräknas ofta in i det sista
för att optimera trafiken. För att kunna göra detta måste planeringsmodellen väljas med stor
omsorg och avancerade och effektiva stödsystem är helt centrala, eftersom komplexiteten i
systemet är enorm.
Konceptet ”planering på begäran” kommer från processindustrin och är ett exempel på
korsbefruktning mellan olika industrisektorer som SICS arbetar med. Däremot skiljer sig
planeringsmetoderna åt mellan olika industrisektorer. IAM-laboratoriet på SICS har många
års erfarenhet av olika planeringsmetoder och stilar som, när de kombineras, kan lösa oerhört
komplexa uppgifter.
Download