Kursplan - student . vxu . se

advertisement
Kursplan
Inst. för pedagogik
Kurskod
MUX202
Dnr
100/2002-51
Beslutsdatum
2002-04-16
Kursens benämning
Tidig musik
Engelsk benämning
Early music
Ämne
Musikvetenskap
Poängtal
5 poäng
Nivå
1 – 40 poäng
Kursplanen gäller från
2002-09-01
Inplacering i
utbildningssystemet
Kursen är en fristående kurs
Förkunskaper
Standardbehörighet A.
Grundläggande kunskaper i notläsning rekommenderas
Syfte
Den studerande skall efter genomgången kurs
- vara orienterad om utvecklingslinjer inom västerlandets musik från
antiken till mitten av 1700 – talet
- ha goda kunskaper om profan och sakralt musikliv, musikbruk och
kompositionspraxis under senmedeltid (från ca 1000), renässansens
och barocken (fram till 1750)
- ha överblick över den västerländska musikrepetoarer som bevarats
från perioden 1100-1750
- ha fått grepp om vad som är känt kring uppförandepraxis av musik
fram till 1750
Innehåll
Kurserna innehåller följande moment:
Antiken:
- översikt av musikutvecklingen i äldre kulturer (Mesopotamien,
Egypten och Israel
- musikbruk och musikteori i Grekland och Romarriket
Medeltiden:
- den gregorianska sången
- tidig polyfoni under den s k modalepoken (1170-1250) och Ars antiqa
(1250-1300)
- världslig enstämmig sång, vagantvisor, trubadur- och
trouvéretraditionerna
- fransk Ars nova och italiensk trecento
- medeltidens musikteori
Renässansen:
- tidig vokal renässansmusik i England, Frankrike och Italien
- senrenässansens profana vokalmusik i Europa
- utvecklingen av kyrkomusiken inom de katolska och evangeliska
trosriktningarna
- profan och sakral instrumentalmusik
- renässansens musikteori
Barocken:
- italiensk opera 1600-1750
- operan utanför Italien
- annan profan vokalmusik
- sakral vokalmusik: katolsk och protestantisk kyrkomusik fram till
1750 ( bl.a. av H. Schutz, D. Buxtehude, J. S. Bach och G.F. Händel)
- barockens instrumentalmusik ( bl.a. Sweelinck, Corelli, Couperin,
Vivaldi, Scarlatti m. fl.)
Undervisningsformer
Studierna bedrivs på halvfart, eftermiddags/kvällstid.
Undervisningen består av föreläsningar, projektarbete kring ett eller flera
konserttillfällen med musik från den studerade perioden samt individuell
handledning inför de självstudier som också är en viktig del av kursen.
Läromedel
Läromedel redovisas i separat läromedelsförteckning.
Examination
Den studerandes kunskaper och färdigheter bedöms genom skriftliga och
muntliga redovisningar i olika former där stor vikt läggs vid att utveckla
ett språk för beskrivning och analys av de klingande musikexempel som
genomgås under föreläsningar eller som studenterna skall studera/lyssna
på under ej lektionsbunden tid.
Betygssättning
Betygsättning sker med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller
Underkänd.
Övrigt
Studerande med godkänt resultat på kursen, Tidig musik, 5 poäng,
kan erhålla kursbevis.
Kursansvarig institution: Institutionen för pedagogik. Avdelning för bild,
musik och kulturpedagogik.
Läromedelsförteckning
Inst. för pedagogik
Kurskod
MUX202
Dnr
100/2002-51
Beslutsdatum
2002-04-16
Kursens benämning
Tidig musik
Poängtal
5 poäng
Författare/ red.
Titel, förlag och utgivningsår
Sidor
Kjellberg, Erik (red).
Natur och Kulturs Musikhistoria (Kapitel I–IV)
Stockholm: Natur och Kultur, 1999
347 s
Lindberg, Boel
Kompendium I: Kommentarer till valda musikexempel ur 80 s
Norton Anthology of Western Music, del 1. Växjö,
2002.
Lindberg, Boel
Kompendium II: Liten uppslagsbok om medeltidens och
renässansens instrument. Växjö, 2002
Palisca, Claude V.
Norton Anthology of Western Music, Del I: Ancient to 612 s
Baroque. New York/London: Norton, 2001.
(tillhandahålles av institutionen)
Palisca, Claude V.
Norton Recorded Anthology of Western Music
(tillhandahålles av institutionen)
20 s
Klingande
musikexempel
Download