MV2113, Musik, människa och hälsa, 7,5 högskolepoäng Music

advertisement
HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN
MV2113, Musik, människa och hälsa, 7,5 högskolepoäng
Music, man and health, 7.5 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för kulturvetenskaper 2012-09-26 att gälla från och med 2013-01-19.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för kulturvetenskaper
2. Inplacering
Fristående kurs
Huvudområde
Musikvetenskap
Fördjupning
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kurser minst motsvarande kursfordringarna för kandidatexamen inom
humanistiskt eller samhällsvetenskapligt utbildningsområde, eller motsvarande.
4. Innehåll
Kursen ger en översikt av aktuella problemställningar och teorier inom forskningsfälten musikpsykologi och
musik och hälsa. Ämnet musikpsykologi har under de senaste decennierna genomgått en snabb förändring.
Fokus riktas numera allt mer mot frågor som handlar om hur hjärnan processar musik, vilka effekter musik
har, perception och upplevelser av musik, musik och emotioner samt musikens roll i människans evolution.
Studier av musikens betydelse för hälsa och välbefinnande är också ett växande och aktuellt område. Kursen
innehåller förutom en översikt av dessa forskningsfält även en kort historik över deras historia.
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
2/ 2
- visa fördjupad kännedom om aktuella problem och teorier inom områdena musikpsykologi, musik och hälsa
Färdighet och förmåga
- muntligt och i skrift visa fördjupad kunskap om aktuella problemställningar inom områdena
musikpsykologi och musik och hälsa,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt och självständigt behandla och problematisera frågeställningar med relevans för områdena
musikpsykologi och musik och hälsa.
6. Litteratur
Se bilaga.
7. Former för bedömning
Examinationen sker skriftligt i form av hemtentamen.
Student har rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination. En sådan
begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
9. Kursvärdering
Studierektor ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att
resultaten av utvärderingar i olika former tas hänsyn till vid kursens utformning.
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Likabehandlingsaspekter beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver skall kursen, i
den mån det är relevant, medvetandegöra om och problematisera ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och
socialt hållbar utveckling.
MV2113, Musik, människa och hälsa, 7,5 hp
Kurslitteratur
Levitin, Daniel (2006) This is your brain on music. London 2006. 270 sidor.
Clarke, Eric, Dibben, Nicola & Pitts, Stephanie (2010) Music and mind in everyday life.
Oxford: Oxford University Press. (Kap 10: The psychology of music – an overview, s. 172194.)
Dibben, Nicola (2001) ’What do we hear, when we hear music? Music perception and
musical material’ Musicae Scientiae, vol. 5:2. 25 sidor.
Gabrielsson, Alf (2008) Starka musikupplevelser. Musik är mycket mer än bara musik.
Hedemora. s.15-28, 430-546 plus cirka 200 sidor fallstudier.
Juslin, Patrik & Västfjäll, Daniel (2010) ‘Emotional responses to music. The need to consider
underlying mechanisms’ Behavioral and Brain Sciences nr 31, 2010. 20 sidor.
Juslin, Patrick & Laukka, Petri (2004) ’Expression, perception, and induction of musical
emotions. A review and a questionnaire study of everyday listening’ Journal of New Music
Research, vol. 33:3. 20 sidor.
Mithen, Steven (2006) The singing Neanderthals. The origins of music, language, mind and
body. London: Phoenix. 374 sidor.
North, Adrian, Hargreaves, David & Hargreaves, Jon (2004) ‘Uses of Music in Everyday
Life’ Music Perception, vol. 22:1. Berkeley: University of California Press. 36 sidor.
Rentfrow, Peter J. – Gosling, Samuel D. (2003) ”The do re mi’s of everyday life: the structure
and personality correlates of music preferences”. Journal of personality and social
psychology vol. 84:6. 20 sidor.
Ruud, Even (2002) Varma ögonblick. Om musik, hälsa och livskvalitet. Göteborg. 135 sidor.
Saarikallio, Suvi & Erkkilä, Jaako (2007) ’The role of music in adolescent’s mood regulation’
Psychology of music 35:1. 20 sidor.
Sloboda, John (2010) ’Music in everyday life – The role of emotions’ (i Juslin, Patrik N. &
Sloboda, John A. [red.] Handbook of music and emotion. Theory, research, applications.
Oxford: Oxford University Press. s. 493-514) 20 sidor.
Theorell, Töres (2009) Noter om musik och hälsa. Stockholm. 120 sidor.
Cirka 1300 sidor.
Download