Music Bay får prestigeorder från Back Street Boys

Pressmeddelande 2000-09-05
Kommentarer till uppgifter i Dagens Industri
Det har förekommit uppgifter om Music Bay i Dagens Industris artiklar om Corporate Finance-företaget
Net Capital den senaste veckan. Vi anser att en del av uppgifterna ger en missvisande bild av vår
verksamhet och vill därför ge några förtydliganden.
Relationen med Net Capital
Corporate Finance-företaget Net Capital har skött den emission vi genomförde i maj samt hanterar den
inofficiella handeln med vår aktie. Den senaste tidens händelseutveckling, bland annat med en ökad
negativ fokusering på Net Capital, har dock medfört att vi nu finner oss nödgade att utreda
möjligheterna till alternativ samarbetspartner. Vi vill betona att denna konflikt inte påverkar vår
ekonomiska ställning.
Lån
I artikeln nämns ett otillåtet lån. Detta har skett pga ett missförstånd och är nu tillrättat.
Uppgifter i emissionsprospektet
Artikeln tar upp ett antal tveksamheter kring vårt emissionsprospekt. Fakta är:
Music Bays verksamhet har bedrivits sedan augusti 1999. Till en början var företagets namn Music
Trigger AB och en fördröjning av registrering av namnet Music Bay uppstod i samband med att
huvudkontoret flyttades från Stockholm till Helsingborg.
Försäljningen 1:a halvåret 2000 uppgick till 349 KSEK. Under denna period koncentrerades företagets
ansträngningar på produktutveckling och förberedande införsäljning. Det är först under andra halvåret
försäljningen ska ta fart och vi är fyllda med tillförsikt över utvecklingen.
När det gäller uppgifter om betalningsanmärkningar vill vi betona att varken VD Pierre Bellin eller
medlemmarna i den styrelse som utsågs 16 juni har någon konkurs eller betalningsanmärkning bakom
sig. Jerry Wiener som är en av grundarna drev under perioden 97-99 ett företag som han i augusti 1999
själv begärde i konkurs med anledning av att företaget inte fick det planerade kapitaltillskottet i tid. Detta
företag har inget samröre med Music Bay.
Music Bays verksamhet drivs i tre affärsområden; Music Trigger, Live Trigger och File Trigger, vilket
tydligt framgår av prospektet. Några dotterbolag finns inte och skrivs inte heller om i prospektet..
Redovisningen av det egna kapitalet i prospektet kan kritiseras ur redovisningsteknisk synvinkel, det ser
vi över just nu. Någon missvisande bild av företagets tillgångar anser vi dock inte att det ger.
Music Trigger
Vår produkt, Music Trigger diskuteras i artikeln. Vi vill betona att Music Trigger på ett unikt sätt kopplar
ihop teknik, grafik och musik, vilket ger att den är mycket svår att kopiera. Music Bays styrka ligger bl a i
möjligheten att snabbt och effektivt kunna sätta ihop det på ett och samma ställe, vid sidan av sin stora
kapacitet och tekniska kunnande. Music Trigger uppmärksammades stort på den tyska musikmässan
Popkomm i Köln nyligen och med kunder som Universal Music, Sony Music, BMG och Warner Music
med artister som Whitney Houston, Eygle-Eye Cherry och Kent är vi mycket nöjda med utvecklingen.
Vi hoppas att vi med detta brev har rett ut eventuella frågetecken kring vår verksamhet och vi ser fram
emot att åter kunna koncentrera vår energi, tid och kreativitet åt det som är vår primära uppgift, att
utveckla, driva och befästa Music Bay som en av marknadens intressantaste aktörer för marknadsföring
och lansering av musik och bild.
För vidare information, vänligen kontakta:
Jerry Wiener, Press/Marknadsansvarig Music Bay AB (publ). Telefon 070-595 25 25, 042-440 05 00
Om Music Bay AB
Music Bay är ett e-serviceföretag inom musikbranschen som marknadsför och distribuerar musik digitalt över Internet.
Företaget agerar i första hand på B2B-marknaden för musik och har som huvudsaklig målgrupp skivbolag. Music Bay har tre
affärsområden:
- Music Trigger – produktion av multimedia-presentationer för marknadsföring via Internet
- File Trigger – försäljning och distribution av digitaliserad musik.
- Live Trigger – internetbaserad musikvideokanal.
Music Bay grundades 1999 och har 9 anställda. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
www.musicbay.org
Music Bay AB, Kungsgatan 6, S-252 21 Helsingborg, Sweden, E-mail: [email protected], www.musicbay.org
Telephone: +46 (0)42 440 05 00, Telefax: +46 (0)42 440 05 05