Giltig från HT2012

advertisement
MJ2696 Ekologisk ekonomi, avancerad kurs 6,0 hp
Ecological Economics, advanced course
Kursplan för MJ2696 giltig från HT12, utgåva 1.
Lärandemål
Kursen syftar till att ge en översikt av makro- och mikroekonomiska begrepp och verktyg tillämpat inom området
Hållbar utveckling, för studenter utan ekonomisk utbildningsbakgrund. Studenterna skall vidare förstå grunderna i
neoklassisk miljöekonomisk teori och det transdisciplinära ämnet ekologisk ekonomi.
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
Beskriva och förklara de centrala principerna inom makro- och mikroekonomi i relation till hållbar utveckling
Beskriva och förklara de grundläggande begreppen och teorierna inom neoklassisk miljöekonomi och ekologisk
ekonomi, analysera styrkor och begränsningar i dessa teorier
Beräkna kostnadseffektivitet i miljöekonomiska styrmedel och analysera olika styrmedel med avseende på
kostnadseffektivitet, incitament till teknisk utveckling och andra kriterier
Beskriva och analysera möjligheter till integrering av hållbarhetskriterier i ekonomiskt beslutsfattande
Kursens huvudsakliga innehåll
I föreläsningar och seminarier förklaras och diskuteras centrala principer inom ekonomiskt tänkande. Bl.a.
prismekanismen och marknadsmisslyckande, incitament , kapitalstockar och resursbevarande, hållbar utveckling och
naturkapital, konsumtion och konsumtionssamhället, , BNP och välfärd, skala, fördelning och allokering,
allmäntillgångarnas tragedi , kostnad-nyttoanalys och diskonteringsränta, skatter och styrmedel inom miljö- och
hållbarhetsområdet, ekosystemtjänster och ekologiska fotavtryck, globalisering och handel.
Behörighet
Minst 150 poäng vid akademiska studier inom ett tekniskt eller naturvetenskapligt program eller kurs MJ1502 eller
MJ2611 eller MJ2651 eller MJ2652 eller motsvarande kunskaper. Engelska motsvarande minst Engelska B från
gymnasiet
Litteratur
Herman E. Daly and Joshua Farley. Ecological Economics: Principles and Applications. Island Press, 2004.
Examination
SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F
TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Kursplan för MJ2696 giltig från HT12, utgåva 1.
Sida 1 av 1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards