Ekonomiska styrmedel för mindre klimatpåverkan från lantbruket

advertisement
Ekonomiska styrmedel för
mindre klimatpåverkan från
lantbruket
Katarina Elofsson, Inst. för ekonomi, SLU, Uppsala
Presentation på Lantbruket 1,5° - Mat och klimatansvar
26 oktober 2016, Norra Latin, Stockholm
Nationella utsläpp av växthusgaser
Lagring av
gödsel 1%
Övriga
utsläpp
87%
Odlingsmark
6%
Jordbruk
13%
Kreaturs
matsmältning
6%
Kalkning av
jordbruksmark 0%
Data för 2014. Källa: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se.
öre per koldioxidekvivalent,
inkl. moms
Klimatrelaterade miljöskatter
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Hushållens konsumtion av
fossila bränslen
Växthusgaser från
markanvändning och
djurhållning
Men det finns ju andra styrmedel
för jordbruket…?
Investeringsstöd till exempel.
Är inte det lika bra?
Nej, troligen inte, eftersom:
• Stödet per kilo utsläppsminskning varierar mellan stödformerna
• Administrationskostnaderna är höga
Därför blir det höga kostnader per kilo utsläppsminskning!
Men det är lätt att lösa i teorin!
 Låt alla lantbrukare betala en skatt per kilo växthusgaser som släpps
ut
 Betala ett lika stort stöd per kilo växthusgaser som tas upp!
Hur ska då effektiva styrmedel
för jordbruket se ut?
Stöd för åtgärd
Utsläppsskatt/reningsbidrag
5 kr per
kilo
”Vår vara
är bättre”
Köttskatt
Miljömärkning
Foto: SLU Bildbank, © Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU
100 kr
per
hektar
100 kr per
ton utsläpp/
rening
Slutsatser
Om man vill nå klimatmålen till lägsta kostnad så bör:
 Styrmedlen riktas så nära utsläppen som möjligt
 Möjligheterna att införa mer generella styrmedel
undersökas och
 För- och nackdelar med olika styrmedel jämföras innan
man väljer vilket som ska genomföras
Download