Utredningen om Fossilfri fordonstrafik FFF

advertisement
Direktiv N 2012:05
Utredare: Thomas B Johansson
Huvudsekreterare: Per Kågeson
`
Identifiera åtgärder så att viktiga steg tas mot en
fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande
av visionen om fossilfri trafik 2050
`
Ge begreppet fossiloberoende fordonsflotta en
innebörd som stöder regeringens arbete med
visionen för 2050
`
Åtgärderna skall vara samhällsekonomiskt
kostnadseffektiva och förenliga med EU:s regler
samt med Sveriges övriga internationella åtaganden
`
Fri handel med bioenergi och drivmedel
`
EU:s energiskattedirektiv (ETD) begränsar rätten
att undanta biodrivmedel från beskattning. ETD är
under omarbetning – utgången oviss.
`
EU:s statsstödsregler
`
Vi kan inte förbjuda fordon som typgodkänts av EU
`
Begränsad mängd biomassa nationellt och globalt
`
Förslagen till åtgärder och styrmedel ska i första
hand avse vägtrafikens utsläpp
`
De övriga tre transportslagens drivmedelsbehov
måste dock beaktas
`
Vår uppläggning av arbetet och preliminära
funderingar och bör inte tas som någon indikation
på vad vi kommer att föreslå
`
Vi kommer att lära av det underlagsmaterial som
vi själva beställer och ta intryck av de synpunkter
som kommer fram under utredningstiden
Utsläppen av växthusgaser (främst CO2) kan
reduceras genom åtgärder som:
`
Transportsnålt samhälle
`
Byte av transportslag
`
Energieffektivare fordon
`
Ökad andel biodrivmedel och el
`
Ett viktigt men svårt område, eftersom det kräver
nytänkande och livsstilsförändringar, t.ex.:
o
o
Stadsplanering
Beläggning och fyllnadsgrad
Bilpooler
Distansarbete och webbmöten
`
Här kan Sverige utforma egna styrmedel
o
o
`
Måttlig potential till följd av att konkurrensytan är
begränsad
`
Betydande potential för ökad kollektivtrafik –
men stora regionala och lokala variationer
`
Felaktigt utformade subventioner kan leda till
resandet ökar totalt sett
`
Sverige utgör en mycket liten del av den globala
fordonsmarknaden
Våra möjligheter att påverka utbudet är små
`
Däremot kan inhemsk efterfrågan på snåla och
klimatanpassade fordon påverkas av styrmedel
`
`
`
`
Inhemsk produktion av första generationens
biodrivmedel kommer att vara otillräcklig
Potentialen för andra generationen är större
Vi borde inte förbruka mer bioenergi än vad vi
själva kan producera
Det är svårt att med styrmedel garantera att
svensk efterfrågan täcks av svensk produktion
`
Hur hitta ersättning till fossil diesel?
”Drop in” HVO, Syntetdiesel
eller dedikerade bränslen?
o ED 95, Biometan,DME….)
o
`
`
Vilka drivmedel fungerar bäst på mindre vägar
och för utländska fordon?
Vad skall laddhybrider ha för bränsle?
`
`
`
`
Att lämna förslag till styrmedel som underlättar
omställningen till fossilfri vägtrafik
Styrmedlen måste vara långsiktiga och kunna
fungera oavsett i vilken riktning den utvecklingen
går
Sverige kommer att behöva både generella och
selektiva styrmedel – de förra måste vara
teknikneutrala men inte de senare
Riktade stöd bör vara tidsbegränsade och avse
lovande teknologier med stor potential för
kostnadsreduktion
`
Val av fordon
o
differentierad fordonsskatt och ny
miljöbilsdefinition
bonus/malus
ändrade förmånsskatteregler
tillfälligt stöd till teknologier med goda
framtidsutsikter
offentlig upphandling
o
o
o
o
`
Val av drivmedel
o
ändrad koldioxidskatt (ETD?)
kvotplikt i någon form
inhemskt tak för transportsektorns utsläpp
riktat stöd till introduktion av andra
generationens biodrivmedel och elektrifiering
Infrastrukturinvesteringar
offentlig upphandling
o
o
o
o
o
Thomas B. Johansson
[email protected]
Per Kågeson
[email protected]
Kristina Holmgren
[email protected]
Olle Hådell
[email protected]
Håkan Johansson
[email protected]
Lina Jonsson
[email protected]
Jonas Westin
[email protected]
Samtliga har även adress:
[email protected]
`
Utredningen har inte uppdrag att se över stödet
till energi- och fordonsforskning eller pilotprojekt
– men naturligtvis frihet att identifiera generella
brister i detta avseende
`
Förslag på riktade styrmedel avseende inhemsk
produktion av biodrivmedel bör i första hand
avse steget från pilotprojekt till kommersiell
skala (främst i form av riskavlastning)
Download