Rubella-utbrottet i Järna 2012

advertisement
Rubella-utbrottet i Järna 2012
Equalis användarmöte 2014-03-11
Margareta Nordin
Rubella i Sverige
Sista epidemin 1985
0-5 fall/år senaste 10 åren
1 barn med svår fosterskada 2011 (utlandssmitta Asien)
2012
49 fall, utbrott i Järna (Sörmland)
2 Name and Date of the Lecture
Utbrott i Järna 2012
49 fall
Indexfallet, man som insjuknat i efter resa i Centraleuropa
Smittspridning under 3 månader
Samhälle med låg vaccinationstäckning (antroposofer)
48 ovaccinerade
1 vaccinerad (indexpatienten)
3 Name and Date of the Lecture
Antal insjuknande i rubella, per vecka
2012
4 Name and Date of the Lecture
Rubella
Exantemsjukdom, subkliniska fall inte ovanliga (20-50%)
Inkubationstid, 2-3 veckor (12-21 dagar)
Smittsamhet 3 dagar före till 7 dagar efter insjuknandet
Kongenitalt rubellasyndrom
Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom
Behandling saknas
Vaccin finns (MPR)
5 Name and Date of the Lecture
Kongenitalt rubellasyndrom
Grav synnedsättning
Hörselnedsättning
Hjärtfel
Neurologiska skador
Persisterande infektion, barnet är mycket smittsamt
6 Name and Date of the Lecture
Risk för kongenital rubella
Graviditetsvecka
1-10
90%
11-16
successivt avtagande, vecka 13 ca 30%
17-18
mycket låg risk
19
Knappt mätbar risk
7 Name and Date of the Lecture
Rubella i världen
>110 000 barn med kongenitalt rubellasyndrom (2008)
8 Name and Date of the Lecture
Rubella i Europa, antal fall
2011
> 3 000
Ffa Rumänien
2012
> 27 000
Ffa Rumänien, Polen
2013
> 38 000
Ffa Polen
9 Name and Date of the Lecture
Antal fall av rubella per land Nov 2012 till okt 2013
(EU/EEA-länder) (från ECDC)
10 Name and Date of the Lecture
Utrotning av rubella
Mål WHO – rubella utrotat i hela världen år 2020
Vaccinationsprogram
Övervakning
11 Name and Date of the Lecture
Rubella, vaccination i Sverige
1974 rubellavaccin till flickor vid 12 års ålder samt
postpartumvaccination
1982 MPR vid 18 månaders ålder och i 6:e klass, flickor och
pojkar
2006 barn födda 2002 eller senare, andra dosen MPR-vaccin vid
6-8 års ålder, dos 1 från 12-18 månaders ålder
Vaccinationstäckning ca 95%
12 Name and Date of the Lecture
Differentialdiagnos
Mässling
Parvovirus B19
Enterovirus
Adenovirus
EBV
13 Name and Date of the Lecture
Diagnostik av rubellainfektion
Säker rubelladiagnos kräver laboratoriediagnostik
1. Serologi
IgM- och IgG-antikroppar
aviditetstest
Korsreaktivitet för IgM förekommer
Upprepad provtagning kan krävas
14 Name and Date of the Lecture
Diagnostik, forts.
2. Molekylärbiologi (inom 4 dagar efter insjuknandet)
RNA
Provmaterial: nasofarynx-/svalgsekret, urin, csv
Obs! Viremi kortvarig och före symtomdebut -> Svårfångad!
För diagnostik RNA (samt aviditet): Seruminstitutet i Köpenhamn
För typning: Robert Koch-institutet i Berlin via
Folkhälsomyndigheten
15 Name and Date of the Lecture
Mer information
Rubellainfektion – ett kunskapsunderlag, Socialstyrelsen maj
2012
INFPREG, Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
www.infpreg.se
16 Name and Date of the Lecture
Rubella i Sverige 2012
17 Name and Date of the Lecture
Download