Handling__117.

advertisement
Handling 2006 nr 117
Motion av Marie Lindén (v) och Birgitta Degerström (v) om att ta fram förslag på områden i
centrala staden utan bilparkeringar
Motion till Göteborgs kommunfullmäktige
Bygg lägenheter i stället för parkeringsplatser i centrum
Götatunneln har nyligen invigts och därmed öppnar sig stora möjligheter att inrätta ett område utan
bilparkeringar. Genom att från början planera för god kollektivförsörjning behöver inte parkeringar
tränga undan bostäder och rekreationsområden.
Året inleddes med några dagars inversion och kraftigt höjda halter av skadliga ämnen i luften. Som
mest uppmättes 305 mikrogram kvävedioxid per kubikmeter luft. ”Ett antal personer i vår stad dör i
förtid vid så höga värden”, sade stadsläkare Per Haglind till Vårt Göteborg. Alla göteborgare har rätt
till ren luft. Ingen skall berövas livet i förtid på grund av en något som kan lösas med en aktiv
trafikpolitik. Det är hög tid att kommunen agerar med kraft för att skapa hållbara trafiklösningar.
Kommunstyrelsen arrangerade den 7 juni en hearing om miljökvalitetsnormer. Där framkom att det
är ställt utom allt rimligt tvivel att höga partikelhalter orsakar för tidiga dödsfall. Stadsläkare Per
Haglind och professor Lars Barregård beräknar att 80 liv per år kan räddas om partikelhalterna i
Göteborg minskar till en tredjedel.
Största tillskottet av hälsofarliga partiklar i Göteborgs luft kommer från trafiken. Vi föreslår att
kommunen undersöker möjligheten att införa områden i centrala staden utan bilparkeringar.
Genom att dimensionera vägar och parkeringar i ett område efter enbart yrkestrafik, funktionshindrade och bilkooperativ skulle attraktiva bostadsområden i centrala Göteborg skapas. Exempel på
bra områden är Södra Älvstranden och Gullbergsvass. Där skulle man kunna införa gårdsgator med
generellt parkeringsförbud med undantag för funktionshindrade.
Underjordiska parkeringsgarage dimensionerade efter en betydligt lägre parkeringsnorm än den
vanligtvis använda kan anläggas i områdenas ytterkanter nära stora leder. Viktiga förutsättningar är att
kollektivtrafiken är närmare bostäderna än bilparkeringarna och att bilkooperativ ges företräde till
platserna. Eventuellt kvarvarande platser kan hyras av privatpersoner eller företag till den verkliga
kostnaden för hela garaget fördelat på antalet parkeringsplatser.
Erfarenheter från området Camden i London visar att det är möjligt att skapa ett attraktivt boende
utan egen bil. Där har man utformat reglerna så att fastighetsägare förbinds att i sin tur förbinda
hyresgästerna att avstå från boendeparkering. Det finns där lagliga möjligheter att samköra register
och säkerställa att de boende inte beviljas tillstånd för boendeparkering.
De positiva fördelarna för de boende är uppenbara. Fler lägenheter kan byggas, större grönytor kan
anläggas, luftproblemen minskar och trafiksäkerheten ökar. Dessa områden skulle bli oerhört
attraktiva för livskvalitetens skull och hyreskostnaderna skulle kunna hållas lägre eftersom hyrorna
inte skulle behöva finansiera garage eller parkeringsplatser som i andra byggprojekt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
att uppdra åt byggnadsnämnden att i samarbete med trafiknämnden ta fram förslag på områden utan
bilparkeringar i enlighet med motionens intentioner.
G Ö TE B O R G 2006-08-21
Marie Lindén (v)
Birgitta Degerström (v)
Download