Hšmta kšllan till presentationen

advertisement
Kognitionspsykologi

Kognition






Perception
Minne
Tänkande
Problemlösning
Lärande
Psykologi


Systematisk observation
Laboratorieexperiment
Kognitiv arkitektur





Intelligenta system byggs upp av funktionella
moduler
Inbyggda förmågor och mekanismer för
informationsbehandling
Abstrakt uppsättning mekanismer som möjliggör
en mängd förmågor
Ingen hänsyn till individuella skillnader
Vetenskaplig undersökning av det vi tar för givet





Likheter
Synintryck
Naturligt språk
Kunskap
Hur gör den kognitiva arkitekturen det till synes
enkla möjligt?
Övergripande drag


Gränserna mellan olika moduler och kommunikationsvägar är inte tydliga - en abstraktion
Perception



Modularitetshypotesen


Sensoriska system är ”isolerade”
Centrala system




Fysisk nivå: omvandling av energi
Formell nivå: produktion av signal
Tänkande kontrolleras ofta inte (enbart) av sinnesintryck
Uppmärksamhet fokuseras
Använder information ur minnet
Det klassiska synsättet
Fysiska symbolsystem






Kognition kan analyseras som formell
manipulation av symboler
Arkitekturen innehåller strukturer och operationer
som gör den programmerbar
Universella Turing-maskiner
Von Neumann-arkitektur
Levande varelser måste kunna en del från början
Fysiska symbolsystem räcker alltså inte


Men de är en nödvändig förutsättning
Hur är ett fysiskt symbolsystem implementerat i
hjärnan?
Beräkning i fysiska
symbolsystem



Nya funktioner på representationer
Distal access
Interna representationer av världen




Strukturkänslighet






Bibehålla
Tillgå
Bearbeta
Komplexa symboler byggs upp av enklare
Ingående delar identifieras
Bearbetning beroende av syntax
Generativt
Systematiskt
Kompositionell semantik
Propositionell
representation

Språk för deklarativ kunskap



Argument för propositionella representationer





Tungspets-fenomen
Exakta definitioner av koncept
Barns inlärning av koncept
Hågkomst av innebörd men inte ordalydelse
Egenskaper hos propositionella representationer




Naturligt språk?
Propositionell representation
Atomer
Sanningsvärde
Relationer
Experimentellt stöd

Enklare komma ihåg meningar som uttrycker få
propositioner
Associativa nätverk

LTM





Aktivering






Varje nod har en aktiveringsgrad
Tröskelvärde = medvetande (KTM)
Associativa samband
Tankens vägar (Ullysses)
Parallell
Åt alla håll
Avtar (fort) med tiden
Den totala aktiveringsgraden delas upp på de länkar som
leder från noden
Olika noder har olika aktiveringsförmåga
Experimentellt stöd

Priming
Scheman





Hur förstå enkla faktum?
En mängd propositioner samlade runt en
koncept-nod
Abstraktion, möjliggör kategorisering
”Pekare” möjliggör ”intelligent”
informationsbehandling
Olika typer av scheman



Frames för visuella scener
Scripts för aktiviteter
Scheman för personer och jaget
Script


Deklarativ kunskap
Innehåll






Namn, tema
Roller
Ingångsvillkor
Scener
Handlingssekvenser
Experimentellt stöd

Sammanblandning av faktiska och möjliga händelser
Sammanfattning




Propositionella representationer är en del av den
kognitiva arkitekturen
Enkla att implementera, men har generativ
syntaktisk struktur
LTM:s användbarhet beror av distal access:
Aktivationsspridning är ett sätt att implementera
detta.
Mekanismer för att organisera propositionell
kunskap i abstrakta scheman ingår i arkitekturen
Download