Utvärdering av Hjärnkolls utbildningsinsatser på Psykiatriska

advertisement
Utvärdering av Hjärnkolls utbildningsinsatser på
Psykiatriska omvårdnadsprogrammet vid
Mittuniversitetet i Sundsvall
– en sammanfattning
Bakgrund
Hjärnkoll är en riksomfattande kampanj på initiativ av regeringen som drivs av Handisam i samarbete
med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Målet är att öka allmänhetens kunskap om och
minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa.
Hjärnkoll har i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall genomfört en jämförande studie om
attityder till personer med psykisk ohälsa. Skillnaderna i attityder mellan de båda
utvärderingstillfällena är påtagliga. T ex anser 100 % av studenterna efter utbildningen att den bästa
behandlingen för människor med psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället, jämfört med
endast 77 % innan utbildningen.
Utvärderingen genomfördes av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) på
Mittuniversitetet i Sundsvall. Datainsamlingen som rör kunskap, attityder och förväntade beteenden
har skett före och några veckor efter tilläggsutbildningen avslutades. 35 studenter deltog i studien.
Utbildningsinsatsen sker på kursen Kommunikation och Bemötande som genomförs inom ramen för
det psykiatriska omvårdnadsprogrammet. Tilläggen till kursen är dels föreläsningar inom tre teman,
dels att man ser avsnitt ur Utbildningsradions Infernoserie och utbildningspass där ambassadörer från
Hjärnkoll (d v s en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa) berättar om sina personliga
upplevelser och reflekterar tillsammans med studenterna.
Liknande studier har även genomförts på Polisutbildningen i Umeå och på Komvux i Vänersborg.
Resultat
Studien visar påtagliga skillnader i attityder till personer med psykisk ohälsa. I ett flertal
frågeställningar uppvisar de grupp som erhållit tilläggsutbildningen en betydligt öppnare attityd till
personer med psykisk ohälsa. Den största förändringen i attityder handlar om att den bästa
behandlingen är att vara delaktig i samhället. Man menar också i större utsträckning efter utbildningen
att personer med psykiska problem vill ha ett lönearbete, kan återhämta sig fullständigt och får
professionell hjälp inom sjukvården
Några resultat från undersökningen:
Påstående/fråga
Instämmer
före utbildningen
Instämmer
efter utbildningen
Den bästa behandlingen för människor med en
psykisk sjukdom är att vara delaktiga i samhället
77 %
100 %
Psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan
sjukdom som helst till
69 %
77 %
De flesta människor med psykiska problem
vill ha ett lönearbete
76 %
92 %
Människor med allvarliga psykiska problem
kan återhämta sig fullständigt
76 %
92 %
De flesta människor med psykiska problem
får professionell hjälp inom sjukvården
20 %
68 %
Download