Förnybar energi

advertisement
Norrbottens energikontor AB
Europas nordligaste regionala energikontor
- Bildades 1997
- Är oberoende och icke-vinstdrivande
- Ägs av kommuner och landsting i Norrbotten
Syfte:
• Öka användningen av förnybar energi.
• Energieffektivisering
• Öka användningen av miljöanpassad teknik
• Projekt och uppdrag med fokus på energi- och klimat och
hållbar utveckling
Vad innebär globala klimatförändringar och
omställningen av världens energisystem för oss i
Norrbotten?
Energianvändning per capita år 2004
160
140
Energy use (MWh per capita)
Energianvändning per capita år 2004
120
100
Industry
Households
80
Service
Transport
60
40
20
0
China
USA
Källa: IEA 2007 och Regionfakta 2007
Sweden
Norrbotten
Utsläpp av CO2 per capita år 2004
35
CO2 emissions (ton per capita)
30
25
Industry
20
Service
Energy
15
Transport
Households
10
5
0
China
USA
Källa: IEA 2007 och Regionfakta 2007
Sweden
Norrbotten
Nationella energi- och
klimatmål 2020
 50 procent förnybart 2020
 20 procent effektivare energianvändning
 Avveckla användningen av fossila bränslen
för uppvärmning
 Minst 10 procent förnybar energi i
transportsektorn
 Minska klimatgasutsläppen med
40 procent
Norrbottens energi- och
klimatstrategi
Energieffektivisering
 Energianvändning i lokaler, bostäder, SMEföretag ska minska med 25%
 Industrin ska effektivisera med 20% per BRPkrona
 Uppvärmning med direktverkande el ska
upphöra
 Energianvändning i transportsektorn ska
effektiviseras med 20%
Norrbottens energi- och
klimatstrategi
Förnybar energi
Andel förnybar energi öka med 20% genom att:
 Användning av eldningsolja inom industrin ska
upphöra
 Uppvärmning med fossil olja ska upphöra
 Andel förnybar energi i transportsektorn ska
uppgå till 10%
Vad gör Nenet?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (IESN)
Energieffektivt företagande
Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv
Samordning av kommunala energi- och klimatrådgivare
Oberoende vindkraftsresurs
Närvärme
Uthållig kommun
Energi- och klimatrådgivning
Strategiskt stöd till kommuner och landsting
Regional aktör på uppdrag av Energimyndigheten
Allas rätt till energi
Norrbottens energikontor AB
(Nenet)
Ulrika Lundberg
Projektledare
nenet.se
Download