BiodiverCity och Ekosystemtjänsterna

advertisement
BiodiverCity och
Ekosystemtjänsterna
Vinnova UDI, Fas 3
Ann-Mari Fransson,
Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Annika Kruuse
Miljöförvaltningen, Malmö stad
Vision
• En grönare, attraktivare och mer hälsosam
stad med hög biologisk mångfald
Mål
• Öka stadens biologiska mångfald
• Skapa produkter, tjänster och processer för
grönare städer
• Skapa permanent demonstration för spridning
av gröna lösningar
Vad är biologisk mångfald
• Ibland synonymt med Biodiversitet
• Kan innehålla;
– Biodiversitet (den totala nedärvda variationen
inom alla livsformer från gener, proteiner,
funktionella mekanismer, arter, biotoper/habitat
och funktionella vegetationsgrupper)
– Bevarande av arter
– Bevarande av hotade miljöer
– Begränsa och bekämpa invasiva främmande arter
McKinney 2008
Konstellation
Ekolog
Förvaltare
Forskare
Kommun/
region
Byggföretag
Grönyta
Innovatör
Landskapsarkitekt
Arkitekt
Entreprenör
Biokol och trädgårdskompost i jord på torr och skuggig innergård
Kompost/biokol
Skogsbiotop planterad 2014 med
kompost- och biokolsinblandning
för att skapa egenskaper som
påminner om en skogsjord
(Varvsparken Västra hamnen
Malmö)
Biodiversitetstak
Levande vägg i Augustenborg
Hotad sandnejlika på
gröna väggar och tak
Introducera arter som
inte finns i urban miljö
Mobila växtsystem
Fas 3
• Fyra arbetspaket + projektledning
AP1. Partnerskap för
värdekedjor
AP2. Verifiera lösningar i
stor skala
AP3. Utvärdering
AP4. Kunskaps- och
informationsspridning
Download