K.3.1.notebook 1 August 26, 2009

K.3.1.notebook
August 26, 2009
3. DET ANDRA VÄRLDSKRIGET
4. DET 'KALLA' KRIGET
KURS III
Internationella relationer
5. FOLKREPUBLIKEN KINA
Världen från 1800­talet till idag.
6. KOLONIERNAS SJÄLVSTÄNDIGHET
Innehåll:
­Uppkomsten av en västerländsk 'modern' tid.
­Nationalstaternas framväxt
­Europeisk rivalitet
7. ÖSTBLOCKETS SAMT SOVJETUNIONENS UPPLÖSNING ­ DET KALLA KRIGETS SLUT
8. VÄRLDEN IDAG
1. DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
2. MELLANKRIGSTIDEN
­Det kommunistiska SU
­Fascismen
­Nazismen
­Ekonomi och politik
aug 14­04:43
EN 'MODERN' TID.
'REVOLUTIONER'
EKONOMISKA;
1) Industrialiseringen
2) Urbaniseringen
aug 14­04:59
aug 14­04:55
IDEOLOGISKA/POLITISKA
1) Upplysningen
2) USA:s 'frihetskrig' och självständighetsdeklaration
3) 'Den stora Franska revolutionen' 1789
4) Nationalismen
5) De politiska ideologiernas uppkomst
aug 19­08:24
1
K.3.1.notebook
August 26, 2009
TYSKLANDS ENANDE 1864­1871
Diplomati och krig
Bismarck var fast besluten att driva genom ökade anslag till krigsmakten. Han behövde också en stark armé om han skulle ena Tyskland. Ännu var det dock ingen som kände till, att han ämnade göra det med hjälp av krigsmakten. Han sade: Tyskland ser inte till Preussens liberalism, utan till dess makt. Tidens stora fråga kommer inte att avgöras genom tal eller majoritetsbeslut som 1848. Nu är det blod och järn som gäller. Mot riksdagsmajoriteten drev Bismarck igenom anslagen till krigsmakten. .
Bakgrund
Den 22 september 1862 träffade en djupt nedslagen kung Vilhelm Bismarck i parken vid slottet Babelsberg. Preussiska lantdagen (riksdagen) vägrade att gå med på ökade anslag till militären. Det var liberalerna som nu åter styrde. Kungen var förkrossad. Krigsmakten var för honom helig. Kungen visade Bismarck utkastet till sin tronavsägelse. Så långt får det aldrig gå, sade Bismarck resolut. Han förklarade sig beredd att regera mot majoriteten i riksdagen.
1864
Danmark vs. Preussen och Ö:rike­Ungern
1866
Preussen vs. Ö:rike­Ungern
1870­71
Preussen (+allierade) vs. Frankrike
1871 ­ DET TYSKA KEJSARDÖMET
aug 18­05:01
aug 18­05:05
KONSEKVENSER
• ett mäktigt Tyskland
• fransk­tysk fiendeskap
• Bismarcks realdiplomati;
­allians med de som kunde hjälpa Frankrike
­isolera frankrike (kolonialismen)
aug 18­05:07
aug 18­05:54
2
K.3.1.notebook
August 26, 2009
ORSAKER TILL DET FÖRSTA VÄRLDSKRIGET
Långtidsorsaker
1)Allianspolitiken
Det är svårt att förstå hur skotten i Sarajevo kunde resultera i ett världskrig och historiker har inte enats ens idag. Vilken nation eller vem som var skyldigast delar också åsikterna.
aug 19­05:02
aug 19­05:05
2)Friktionen mellan Österrike och Serbien
• serbisk nationalism hotade Ö:rikes stabilitet ('den svarta handen') • Ö:rikes målsättning; att förinta serbien (hökarna vid regeringsmakten)
• Balkan ­ det Ottomanska imperiet förlorat greppet om Balkan
aug 24­19:31
aug 19­05:06
3
K.3.1.notebook
August 26, 2009
3)Imperialismen
4)Upprustningstävlan
• kapplöpningen om kolonierna
• socialdarwinismen ('survival of the fittest')
• Krig i kolonierna; Marocco.
• Boerkrigen (tysk sympati till boerna)
aug 19­05:06
5)Ekonomisk rivalitet (protektionism)
• Handelskrig (tullar)
• kolonier skulle ersätta marknaden; råvaror samt överloppsmarknad
aug 19­05:07
• 'Den väpnade fredens tidevarv' 1890­1914.
• Tävlan om herraväldet över haven ('Dreadnoughts'). Friktionen mellan Storbritannien och Tyskland ökade.
• Moderna, högeffektiva vapen men traditionell, föråldrad krigsföring = Massiva förluster i liv.
aug 19­05:07
6)Ryssland pro­slaviska politik
• Rysk nationalism; riktad mot Ö:rike samt det Ottomanska Imperiet
• Krigen på Balkan; 1908, 1912, 1913
aug 19­05:07
4
K.3.1.notebook
August 26, 2009
7)Tysklands stöd till Österrike
8)Mobilisations­ och försvarsplanerna
• Militärallians 1882
• Wilhelm II
• Ö:rikes inställning
• Fixering vid mobilisationen
• Krigen som enade Tyskland, tidsfaktorn
• Von Schlieffen. Tysklands försvarsstrategi
aug 19­05:07
aug 19­05:08
KORTTIDS ORSAKER
9) Europas ’kruttunna’ – Situationen på Balkan. ­28.6.1914; Frans Ferdinand mördas av den serbiska terrororganisationen ’den svarta handen’.
­Österrike besluter sig att dra nytta av situationen och eliminera Serbien. Omöjliga krav pålades Serbien den 23.7. 28.7 förklarar Österrike Serbien krig efter att ha erhållit Tysklands löfte om stöd.
­Ryssland mobiliserar och meddelar att landet kommer att stöda Serbien. Tyskland varnade Ryssland för följderna medan Frankrike uttrycker sitt stöd för Ryssland.
­1.8. förklarar Tyskland Ryssland krig
­von Schlieffen planen tas i bruk; Tyskland anfaller Frankrike genom Belgien.
­England förklarar Tyskland krig, 5.8.
­Italien drar sig ur ’Trippelalliansen’ och förklarar sig neutralt
•
•
•
•
•
•
aug 19­05:08
Den totalitära maktfördelningen i Europa
Tilliten till de egna resurserna
Bristen på insyn i grannländernas militära slagkraft
Generalernas krigsiver
Den allmänna opinionens blåögdhet
Den nationalistiska längtan efter att hävda sig
aug 19­05:09
5