om män - Corren

advertisement
Helgläsning från
&
17 april 2010
D
FETTET
provocerar
TÄNK PÅ
dina tankar
PAPPA ÄR
Redigering: Annelie Boström Foto: Mikael Svensson
Lisas favorit
Myten
om män
Vi kan transportbilar!
Jan Kellgren
013-470 33 22
– Valmöjligheternas företag –
Åsbjörnsgatan1, Linköping • 013-470 33 00
Öppettider transportbilar månd–fred 8–17
www.hedinbil.se
Per-Owe Nilsson
013-470 33 21
Välkomna!
REPoRTAGE
Pelle Billing
Ålder: 34 år.
Familj: Singel.
Bor: I Malmö.
Yrke: Läkare, jämställdhetsföreläsare
och ledarskribent på
nättidningen http://
mensnewsdaily.com.
● Aktuell: Föreläser i
Norrköping den 4 maj.
● Mantra: ”Jämställdhet och feminism är två
olika saker”.
● Projekt: Startade vid årsskiftet Mansnätverket med drygt 500 medlemmar
varav ett 60-tal är kvinnor.
● Det vet inte alla: Frälst i argentinsk tango.
● Reaktioner du möter: Förvåning över att
det finns så många mansfrågor. Förundran
över att man aldrig kan läsa om dessa frågor
i tidningen. Ovilja att acceptera de siffror jag
lägger fram. Oro över att detta ska leda till en
backlash mot kvinnofrågorna. Ett nyväckt
eller återuppväckt intresse för könsfrågor.
● Blogg: http://www.pellebilling.se
●
●
●
●
Kvinnan som ett offer – mannen som ett odjur. Hur
väl stämmer den bilden av könen som kollektiv?
Det är dags att reformera jämställdhetsdebatten,
tycker debattören Pelle Billing.
Text: Carina Glenning Foto: Mikael Svensson
STOPPA
Föreläsning
S
N
KÖ
Pelle Billing och författaren/journalisten
Ingrid Carlqvist har inbjudits av Rädda Barnen,
Pappa-barn-föreningen i Östergötland och
Arbetets museum att föreläsa i Norrköping tisdagen den 4 maj klockan 18. Inbjudna är även
Linköpings och Norrköpings socialtjänster.
Allt är ett led i pappa-barn-föreningens ambition att få till en dialog om hur socialtjänsten
bör tillämpa lagar och regler i samband med
separationer så att minst skada drabbar barnen. Föreläsningen i Laxholmskällaren (Arbetets museum) är öppen för allmänheten, kräver ingen föranmälan, och kostar 50 kronor.
●
KRIGET
”Jag är trött på myten om att män är
kollektivt ansvariga för de könsroller
vi har i samhället.
Pelle Billing är 34 år. Läkare, jämställdhetsdebattör, ledarskribent på
den amerikanske nättidningen Mens
News Daily, bloggare, föredragshållare och initiativtagare till Mansnätverket.
Vi har stämt träff på en lunchrestaurang i Malmö. Upprinnelsen är att Billing blivit inbjuden av Rädda Barnen
och Pappa-barn-föreningen i Östergötland för att föreläsa om ”den ojämställda jämställdhetsdebatten”.
På vilket sätt hålls män kollektivt ansvariga?
– Det är bara att lyssna till det språk
som används i jämställdhetsdebatten:
könsmaktsordning, strukturell underordning, mäns våld mot kvinnor,
patriarkala strukturer, könsförtryck.
Vad menar man egentligen med ”mäns
våld mot kvinnor”? Betyder det att
män i allmänhet slår kvinnor i allmänhet? Om dessa kollektiva omdömen
gjordes mot en annan grupp i samhäl-
10
lördag 17 april 2010
let skulle det kallas hets mot folkgrupp
eller sexism.
Varför är jämställdheten ojämställd?
– Därför att den har blivit synonym
med feminism och kvinnofrågor. Visst
är det bra att kvinnofrågorna tas på allvar – jag tar själv kvinnofrågorna på
stort allvar – men varför är mansfrågorna helt osynliga i politiken och media? Kvinnofrågorna nämns alltid vid
sitt rätta namn, medan mansfrågorna
framställs som att det är allmänmänskliga problem.
Finns det så många mansfrågor då?
– Det finns betydligt fler än man kan
tro. För att nämna några: Mer än 90
procent av all enskild vårdnad tillfaller mammor. 75 procent av de hemlösa
är män. Pojkar får sämre betyg än flickor. 70 procent av självmorden begås
av män, och är den vanligaste dödsorsaken bland unga män. På universitet
och högskolor är det nästan dubbelt så
många kvinnor som tar ut en examen.
Nästan alla som sitter i fängelse är män,
och ofta har de växt upp utan en pap-
NORRKÖPINGS TIDNINGAR · ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN
pa. Mer än 90 procent av dödsfallen på
arbetsplatser är män. Män lever 4,2 år
kortare än kvinnor. Kvinnor anses vara diskriminerade i sjukvården, men
kvinnors sjukskrivningar kostar årligen 30 miljarder mer än männens. För
att inte tala om mäns försumbarhet . . .
kvinnor ska ha samma jobb som männen, försörja sig själva, ha samma rättigheter – för att i nästa situation betrakta kvinnor som hjälplösa offer
som inte kan göra sina egna val vad gäller karriär och familjeliv. Det innebär
ju att ledande feminister innerst inne
inte tror på kvinnor och deras inneboende kraft.
Det där sista måste du nog utveckla.
– Det är inbyggt i den manliga könsrollen att män ska ha de farligaste jobben, män ska offra sig i krig och i alla lägen förväntas män försvara en kvinna
som blir attackerad. Vara ett slags beskyddare. Jag har egentligen inga problem med den rollen, men det irriterar mig att de här bitarna inte erkänns
i jämställdhetsdebatten. Att påstå att
det bara är den kvinnliga könsrollen
som leder till utsatthet och problem
är en väldigt skev verklighetsbeskrivning.
Kvotering är du emot alltså?
– Ja. Det är en form av diskriminering eftersom man frångår principen
om att den mest kompetente ska få jobbet. Enda sättet att öka antalet kvinnor
i bolagsstyrelserna är genom att fler
kvinnor söker sig till näringslivet så
att urvalsunderlaget finns. Vi kan
inte förvänta oss en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna om det i första
hand är männen som satsar på att nå
toppen och gör de uppoffringar som
krävs.
– Jämställdhet handlar om att samma spelregler ska gälla för alla individer, inte om att manipulera spelreglerna så att utfallet blir samma för olika
grupper i samhället.
Du hävdar att feminismen är progressiv när det passar – och konservativ när det passar. Hur menar du
då?
– Det blir en konstig situation om
man i vissa sammanhang betonar att
Redigering: Annelie Boström
Redigering: Annelie Boström
Påstår du att kvinnor aldrig blir diskriminerade på grund av sitt kön? Att
män aldrig håller varandra om ryggen?
– Nej, det förekommer säkert, men
vi ska heller inte överdriva detta fenomen. I grunden måste vi anta att företagen söker kompetent personal, och
om man ignorerar en kompetent kvinna finns ju risken att en konkurrent anställer henne i stället. Dessutom har vi
en Diskrimineringsombudsman dit
alla som anser sig diskriminerade kan
vända sig.
– Det vi kan vara helt säkra på är att
kvotering till bolagsstyrelser inte löser någonting alls. I Norge, där man
infört kvotering, har detta bara lett till
att en liten grupp kvinnor sitter i en
massa olika styrelser, och dessa kvinnor har i genomsnitt sämre meriter
och mindre erfarenhet än männen.
Sedan är det intressant att man bara
talar om kvotering när det gäller
toppositionerna i samhället. Man talar aldrig om att män och kvinnor
solidariskt ska dela på de farliga job-
ben, så uppenbarligen handlar kvotering om att man vill plocka russinen ur
kakan.
Men du stödjer tanken hälften kvinnor, hälften män?
– Nej! Jämställdheten har fått fel
definition. För mig är jämställdhet
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att vi är lika inför lagen. Fördelningen av antalet män och kvinnor
på en arbetsplats har ingenting alls att
göra med hur jämställd den arbetsplatsen är.
Du kan inte förringa vad 40 års
kvinnokamp har lyckats förändra! Du
kan inte förringa stora allvarliga problem som diskriminering på grund av
graviditet, sexuellt utnyttjande, trafficking!
– Absolut inte. Och vi ska fortsätta
kämpa på alla de områden där kvinnor
är utsatta. MEN, vi måste kunna diskutera viktiga mansfrågor också. Problemet är inte att vi jobbar med kvinnofrågor, utan att vi ignorerar mansfrågorna.
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN · NORRKÖPINGS TIDNINGAR
lördag 17 april 2010
11
Länkar
Kvinnors och mäns löner:
● http://www.jamombud.
se/docs/miljongranskningen_etapp2_nov2008.
pdf (Jämo:s rapport)
● http://brs.skl.se/brsbibl/
kata_documents/doc31524_
1.pdf (landstingsförbundets
rapport).
Dubbelarbete:
● http://www.pubkat.scb.
se/statistik/LE/LE0103/
2003M00/LE99SA0301.
pdf
Partnervåld:
● http://www.nibr.no/publikasjoner/rapporter/100/
● http://www.homeoffice.
gov.uk/rds/pdfs/hors191.pdf
”Vi män behöver
Kvinnor tjänar mindre än män för samma
jobb.
– Nej. Inte ­ enligt
Jämos undersökning av 700 000 arbetstagare (den största som gjorts
i Sverige). Inte heller Landstingsförbundets granskning av löner
ger stöd för det påståendet. Endast
en dryg procent av kvinnorna hade en oförklarligt låg lön i Jämos
undersökning (se faktaruta). När det
påstås att kvinnliga chefer har lägre lön än manliga chefer så glömmer
man att männen oftare har operativa
tjänster, som betalas bättre än de
personalinriktade tjänsterna som
kvinnor väljer. Men det är en annan
fråga.
Kvinnor arbetar mer än män.
– Nej. Inte enligt SCB:s studie (se
faktaruta). Enligt den jobbar män
och kvinnor lika mycket, men män gör
mer lönearbete, kvinnor mer hemarbete.
Det är kvinnor som dominerar de
sämst betalda jobben.
– Visst är det vanligt att kvinnor
har dåligt betalda jobb. Samtidigt
gjordes det en studie vid Göteborgs universitet för några år
sedan som visade att män dominerar lågstatus- och högstatusjobben, medan kvinnor dominerar mellanstatusjobben. Så bilden är mer komplex än man kan
tro. Och de män som har alla dessa
lågstatusjobb har ofta yrken som är
farliga, tunga eller kräver långa resor
bort från familjen.
Kvinnor blir oftare utbrända och
är överrepresenterade i psykiska
sjukdomar och stressjukdomar.
– Ja, men det är inte hela sanningen. För det första döljer män oftare
sina psykiska åkommor med självmedicinering (alkohol och andra
droger). För det andra visade en
journalgranskning på Kolmårdens vårdcentral att kvinnor med
en depressionsdiagnos har långt
mycket lättare att få en sjukskriv-
12
lördag 17 april 2010
ning än männen. Dessa faktorer leder
till att kvinnors psykiska ohälsa blir
mer synlig än männens.
Som läkare har du specialiserat dig
på våld i nära relationer. Varför?
– Internationella stora studier från
Norge, Storbritannien och USA (se
faktaruta) är entydiga: det är lika vanligt att kvinnor slår män som motsatsen. Dock leder våldet från en man
2–3 gånger så ofta till en skada, och en
våldsutsatt kvinna blir oftare rädd. En
drabbad man har däremot inget stöd
av samhället, officiellt sett finns han
inte ens. Dessutom innebär kvinnornas våld en fara för dem själva eftersom en kvinna som börjar slå riskerar att själv bli den som skadas värst i
slutändan.
Jag gissar att många läsare studsar
över det du påstår.
– Ja. Jag blev själv chockad när jag
först började sätta mig in i den forskning som finns. Man tror ju inte att
en kvinna ska kunna slå en man, han
är ju starkare. Vi glömmer då att fysiskt våld ofta föregås av psykologisk
nedbrytning, och att män fått lära sig
att aldrig slå en kvinna – vad hon än
gör. Sedan har teorin om könsmaktsordningen lett till att den forskning
som ofta åberopas i den svenska debatten kring partnervåld baseras på
studier av enbart kvinnliga offer, som
”Slagen Dam”. Men om vi bara forskar
på kvinnor lär vi oss inget om utsatta
män.
(Brottsförebyggande rådet har nyligen konstaterat att det i Sverige saknas
kunskap om i vilken utsträckning män
utsätts för våld i nära relationer, och
att man inte bör låsa fast sig vid könsmaktsordningen som förklaringsmodell).
Skulle vi alla vara vilseledda?
– Inte alla, men många. Radikalfeminismen har blivit en allenarådande ideologi som bygger på känsla mer
än fakta. Ett lysande exempel är Skolverkets granskning av betygen där det
visade sig att pojkar får sämre slutbetyg än flickor, även när resultaten på
NORRKÖPINGS TIDNINGAR · ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN
komma ifatt . . .”
de nationella proven är identiska. Denna häpnadsväckande
information var gömd
längst ned i de texter
som publicerades i
ämnet. Om förhållandet hade varit det omvända, att det var flickor som diskriminerades, hade det gett stora
rubriker.
Relationsmakten, tänker
du på alla pappor som inte
får träffa sina barn trots att
de har gemensam vårdnad?
– Ja, bland annat. Att vara
den som står närmast barnen
ger en påtaglig makt i en relation, och detta blir tydligt
vid en separation. Över 100
000 barn till separerade föräldrar träffar sällan eller aldrig sin pappa. Mer än hälften
av alla barn bor enbart med
sin mamma efter en separation, och mindre än en tredjedel av separationerna leder till delat växelvis boende.
Det är nästan alltid mamman
som får som hon vill när en
relation tar slut.
Du säger dig vilja ändra grundpremisserna för
hur vi ser på könsrollerna.
– Den ena grundbulten
är att inse att könsrollerna uppstod av skäl som var
rimliga då de uppstod. Män
och kvinnor tog på sig de arbetsuppgifter som krävdes
för att mänskligheten skulle få mat, trygghet och så vidare. Hur missnöjd man än
är med hur rollerna historiskt såg ut finns ingen anledning att skuldbelägga vare sig
kvinnor eller män för att det
blev som det blev. Numera
har vi en ständigt ökande frihet att välja vårt eget beteende i stället för att vara låsta i
en roll och det är en fantastisk möjlighet.
– Den andra grundbulten i
att förändra könsrollsdebatten
är att jag ser teorin om en könsmaktsordning som inkomplett
och skadlig. I stället för att se ett
system där män förtrycker kvinnor är vi närmare sanningen om vi
ser att respektive könsroll innehåller BÅDE fördelar och nackdelar.
Delad föräldraledighet beskrivs ofta som den ultimata
jämställdheten. Kommentar.
– Jag tror det är jätteviktigt att bägge föräldrarna får
den tid som behövs för att utveckla en nära relation till
sitt barn. Men jag tror inte
att delad föräldraledighet
krävs för att lyckas med det.
Vad gäller jämställdheten så
handlar inte den om att bägge parterna i ett förhållande
ska dela lika på allt, utan det
handlar om att komma överens om hur man vill organisera sitt liv tillsammans.
Du tycker inte att det ska
handla om vem som har det
värst eller bäst?
– Nej, jag vill ha en fullspektrumbild av könsrollerna så att vi kan få empati för bägge
könens upplevelser och
tillsammans
jobba för att
förbättra levnadsvillkoren för alla.
– Var-
Men män har fortfarande den
materiella och ekonomiska makten.
– Ja. Men varför är det bara den
makten som hyllas? Kvinnor har
ju i så fall relationsmakten (de har
den närmaste kontakten med barnen) och överlevnadsmakten (män
sköter de farliga uppgifterna).
Redigering: Annelie Boström
Redigering: Annelie Boström
för är det traditionellt manliga sysslor
som betraktas som ”fina” och traditionellt kvinnliga som ”fula”? En kvinna
kan säga ”jag skulle vilja ha en riktigt
händig, snickarkunnig karl” medan
det betraktas som sexistiskt och regelvidrigt om en man skulle säga ”jag vill
ha en kvinna som är duktig i köket”? Vi
är blinda för så mycket.
Är vi? Ta fler exempel i så fall!
– Turnén Ladies Night och Chippendales med dansande eller strippande män och tjutande kvinnor. Kalendrar med halvnakna brandmän.
Jag har inga problem med någotdera,
men tänk dig det omvända. Vilket liv!
Kvinnlig sexualitet som lustfylld och
kul – manlig sexualitet som slemmig?
– Ja, något åt det hållet. Den manliga
sexualiteten ses i grunden som något
negativt och skamfyllt. Våldtäkter, pedofili – vi är alla gärningsMÄN.
Många manliga riksdagsledamöter
har deklarerat att de är feminister.
– Ja. Troligen beror detta på att de
är okunniga om att det även finns viktiga mansfrågor, eller möjligen är de
opportunister som ser att det är bra för
karriären att göra feministiska utspel.
En del av dessa män beskrivs i bloggvärlden som ”radikalfeminister”.
– Till dem vill jag bara säga: Föregå
med gott exempel. Om ni tycker att ni
som män har orättfärdigt mycket makt
– ge då upp er egen maktposition och
kliv åt sidan!
Du har beskrivit feminismen som
den värsta av kvinnofällor. Det måste
du förklara.
– Vi beskriver konstant kvinnor
som utsatta offer och svaga individer
som inte kan göra något åt de rådande
strukturerna. Denna verklighetsbeskrivning är knappast konstruktiv för
unga kvinnor. Bättre att i så fall poängtera de fantastiska fri- och möjligheter
som kvinnor i Sverige har. Om vi gör
detta kommer de eventuella hinder
som fortfarande finns kvar för kvinnor
att blåsas bort av bara farten.
– Jag tillhör en generation män som
fått lära sig att det är fult att vara man.
Män krigar, förtrycker och är destruktiva auktoriteter. Därmed har många
av oss blivit rädda för att visa någon
som helst form av styrka eftersom vi
inte vill vara dåliga människor. Den
sjuka följden är att låtsas att vi inte har
någon kraft.
Är du inte lite gnällig nu? Ni får väl ta
er samman och visa kraft då!
– Ja, och det är det som håller på att
hända nu. Hittills har män varit alldeles för passiva i jämställdhetsdebatten.
Rädda för att uttrycka en avvikande
åsikt, rädda för att bli stämplade som
bakåtsträvande. Vi män har helt klart
ett eget ansvar för att vi låtit den negativa bilden av män gå så långt. Inget kommer att förändras förrän männen själva ställer sig upp och säger att
nu räcker det.
Och ditt bidrag är Mansnätverket på
Facebook?
– Ja, och snart får nätverket en egen
hemsida. Först var jag emot tanken
på att bidra till polariseringen mellan
könen. Men ni kvinnor har 40 års försprång i att definiera kvinnorollen. Vi
män är ovana att organisera oss när det
gäller den här typen av frågor. Många
män blandar samman sårbarhet med
svaghet, vilket hindrar en från att agera. Vi män behöver komma ifatt. Behöver ha en stor mansorganisation som samlar åsikterna och framträder i debatten. Men på ett balanserat vis, så att pendeln inte svänger över
åt motsatt håll! När vi
gjort det kan vi i framtiden
lägga ner både mans- och
kvinnonätverken och
börja jobba på det
mest konstruktiva sättet. Tillsammans.
Du är född och uppvuxen på 1970talet. Hur har det påverkat dig?
ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN · NORRKÖPINGS TIDNINGAR
lördag 17 april 2010
13
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards