1 Joh 4:9 Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin

advertisement
1 Joh 4:9
Det här är inte mina ord – bäst jag säger det direkt – det
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin
är ett citat . Det är de två första meningarna i Richard
ende son till världen för att vi skulle få liv genom
Fords skönlitterära bok ”Kanada”. Boken har blivit en
honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
storsäljare och det har skrivits många, många
utan att han har älskat oss och sänt sin son som
recensioner om den runt om i världen. Jag har läst en
försoningsoffer för våra synder.
del och konstaterar att väldigt få recensenter kan låta bli
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi
citera just de ord jag citerade. En del gör det nästan
älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi
urskuldande, det är ju så förutsägbart att ha med dem,
älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har
men ändå kan de inte låta bli.
nått sin fullhet i oss.
Joh 3:16
Normalt sett är det ingen bra berättarmetod att redan
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son,
från början avslöja historiens klimax, hur det kommer
för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha
gå. Men Ford gör det. Med hjälp av språket,
evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att
personbeskrivningarna, och det sätt på vilket han fångar
döma världen utan för att världen skulle räddas genom
tidsandan lyckas han ändå hålla läsarens intresse uppe
honom.
genom boken, när han berättar sig fram till de händelser
han redan avslöjat ska komma.
”Först tänker jag berätta om rånet som våra föräldrar
begick. Sedan om morden, som inträffade senare.”
Kanada är egentligen en tragisk berättelse. Berättelsens
Det Dell verkar förstå är ”att man aldrig fullt ut kan
jag, tonårspojken Dell, blir lämnad helt ensam då
styra vad som händer i ens liv – det enda man kan
föräldrarna hamnar i fängelse på grund av det där
påverka är ens förhållningsätt till det”.
bankrånet. Han lämnar USA och blir placerad i Kanada
för att börja ett nytt liv, utlämnad till människor utan
Fords inledningsmeningar må vara välciterade. Men jag
förmåga till empati. Ändå är historien berättad med
vågar ändå påstå att de står sig slätt i antal citat jämfört
distans, utan självömkan. Det är som att Dell inte
med orden ur Joh 3:16 jag läste. Och denna gång kunde
förstår hur synd det är om honom. Eftersom vi läsare
inte heller jag mostå att citera dem, trots att det kan
märker att han berättar ur en vuxen, pensionärs
verka förutsägbart. Evangeliet sammanfattat i Joh 3:16
återblickande perspektiv, anar vi också någonstans att
är ett slags spegelvänd berättarteknik till Fords. Det
livet ändå bar vidare.
avslöjar redan från början: det kommer gå väl! Vad du
än gör, vad som än händer: du är älskad. Från framtiden
Kanada påminner om hur nära vi människor egentligen
blickar någon tillbaka och säger: du blir inte fördömd.
är varandra: hur lite det kan vara som gör att någon
När du börjar en ny dag, när du tar dig an en ny uppgift
hamnar i kriminalitet eller utanförskap, medan en annan
är inte den första frågan:
”lyckas” i livet. Åsa Beckman, skriver i sin recension i
”Kommer du lyckas?”
DN:
utan
”Du vet väl att du är älskad?”
Om vi kan ta in det – vilket bara är möjligt att göra
stundtals - gör det skillnad i hur vi förhåller oss till livet
Jag är älskad.
Jag vet inte om du också har böcker i din bokhylla där
Det går ett stråk av evighet i mitt liv.
redan titeln är så bra att du fått behållning tillräckligt av
Det är stort.
att bara läsa den. Boken är värd att spara, trots att den
Detta vill vi leva i
samlar damm – och trots att du ärligt talat aldrig läst
Om detta vill vi berätta.
den från pärm till pärm - för att den talar till dig varje
Detta önskar vi fler skulle ta till sig.
gång blicken faller på bokryggen. Jag har en sådan. Den
tyska teologen Dorothee Sölle skrev 1997 en bok som
Det ÄR stort.
sedan dess stått i min bokhylla och talat till mig med sin
Ändå är det bara början av trons mysterium.
titel. Den heter ”Mystik und Widerstand” – mystik och
Nöjer vi oss med det har vi missat mycket.
motstånd och har undertiteln ”Du stilles Geschrei” - du
tysta skrik. Sölle skriver om ett antal mystiker, om
För evangeliet är mer än bara feelgood för mig själv
sammanhang och sätt att göra mystika
och dig själv och alla andra individer. Det står inte ”Så
upplevelser/möten med Gud. Hon vill demokratisera
älskade Gud dig” i Joh 3:16 Det står ”Så älskade Gud
mystiken, som hon säger, visa att det inte bara är vissa
världen”. Och i 1 Joh står det ”Gud har älskat oss” i
utvalda, en slags from elit, som kan göra innerliga
plural. Guds räddning är inte i första hand individuell.
gudsupplevelser. Det finns många sätt att möta Gud och
Kärleken gäller världen. Människor tillsammans.
Sölle ger några av dem varsina kapitel: naturen,
Människor i samklang med skapelsen.
erotiken, lidandet, gemenskapen, glädjen…
Där lämnar mina tankar hennes och går vidare i egen
Och så skriver hon om: att mystik ÄR motstånd. Hon
riktning. Jag tycker nämligen att ordet globalisering lite
visar att det är en fördom att tro att mystik - innerlighet,
för ofta ges negativ laddning. Det kan förstås vara
meditation, bön, fromhet eller vilket ord som funkar för
dåligt – det beroende på vad man lägger in i ordet.
dig - skulle vara att fjärma sig världen. En mystik
Globalisering och individualism är en farlig
upplevelse av att vara nära Gud – eller ett Jesusmöte –
kombination – de leder till att vi utnyttjar, exploaterar
kan man få ensam i bön likaväl som mitt i en
medmänniskor, skapelsen, för egen vinnings skull. När
folksamling där man tillsammans med andra
de vi gör illa, den miljö vi förstör, ligger bortom vårt
demonstrerar mot en orättvisa. Ora et labora – arbeta
synfält är det lättare att vara självisk. Däremot är
och bed – har min i långa tider sagt i klostren. Det
globala relationer och personlig gudstro en möjlighet.
hänger ihop: Inre bön - och motstånd mot orättvisor, att
Globalisering i meningen att få relationer också långt
människor eller skapelse exploateras. Och så skriver
borta ökar insikten om att vi hör ihop.
Sölle: ”Mystik… möjliggör gemenskap. Hon
/mystiken/ måste och vill ut ur privatiseringen av
Att få vara med i kyrkan, inte minst Equmeniakyrkan,
glädje, lycka, enhet med Gud. Gudskärlekens dans kan
är en gåva på många sätt. En stor och viktig del i denna
man inte dansa ensam.”
gåva är att vi får relationer med människor nära och
långt bort. Kyrkan är världsvid! Det har vi sagt många
En av vår tids stora utmaningar enligt Sölle är
gånger den här konferensen – men det är faktiskt
sambandet mellan globalisering och individualisering.
ganska häftigt.
baklängesberättelse – det där avslöjandet som hela
”Gå ut i hela världen…” Redan från allra första början
evangeliet tar sin utgångspunkt i, det som förvandlar
var kyrkan gränslös. Genom tiderna har vi, kyrkans
mig, dig och världen:
folk, och om igen misslyckats med att ta in det. Velat
”Gud är kärlek”
sätta gränser vid etnicitet, ålder, sexuell läggning. Delat
”Vi ska älska varandra.”
upp i vi och dom. Men redan från början har vi, kyrkans
Jo, men också nu gäller det att låta sig utmanas av det.
folk också omtumlats, förvandlats av det världsvidas
Det är ingen snabb sak att ta till sig det i det egna livet.
välsignelse. Människor från olika bakgrund har mötts,
Också jag verkar kunna överraskas hur många gånger
delat varandras berättelser och erfarenheter. Burit
som helst i livet av budskapet, överväldigas som om jag
varandras kamp och glädje. Kunnat be för varandra.
aldrig förr hade hört det förr av orden:
Möjligheten till sådan välsignelse har snarast ökat, inte
Du är älskad oavsett om du lyckas.
minst i våra lokala kyrkor. Få av oss behöver resa långt
Inte heller är det någon quickfix att låta det bli
för att möta människor med annan bakgrund än den
verklighet i gemenskapen i mänskligheten och
egna. Nu finns världen i större utsträckning än förr här
skapelsen. Alldeles nyligen har EU valet påmint om att
hemma.
främlingsfientlighet och misstänksamhet mot
människors olikheter är en realitet. Nyligen har FNs
Kanske kan det tyckas att det här är klyschor. Behöver
klimatpanel försett oss med rapporter om effekterna av
vi predika om det i våra kyrkor, berätta det i våra
klimatförändringarna, om hur framför allt fattiga
vardagsliv? Har inte alla redan hört vår
människor påverkas – och inte minst utmanat oss
genom att visa att vi fortfarande kan påverka
baksätet. Navigatorn lotsade oss ut på motorvägen. När
utvecklingen om vi är beredda till snabba sänkningar av
vi närmade oss Göteborg – det var till den trevliga
utsläppen. Ännu en gång får vi ta till oss och utmanas
staden vi skulle - sa navigatorrösten:
av orden:
”Om tvåhundra meter, sväng vänster.” Då hördes en
”Så älskade Gud världen…”
annan röst från baksätet
”Om Gud har älskat oss så måste också vi älska
”Ja, nu sa den vänster, men ni vet de håller på och
varandra…”
bygger om här, så ta först nästa korsning.”
En stund senare annonserade navigatorrösten:
Då återstår bara den lilla nätta frågan ”hur?” Ett av
”Kör rakt fram, håll sedan höger”. Då hördes den där
många möjliga svar får illustreras av en avslutande
rösten från baksätet igen:
berättelse.
”Det är nog bättre ni ligger kvar i vänsterfilen, vägarna
är inte riktigt klara här…”
En bilfirma gav för ett vid det här laget rätt många år
När försäljaren i baksätet lite senare sa något i stil med:
sedan ett erbjudande: vi kunde få provköra en bil med
”Här kommer en rondell, den är inte med i
navigator. På den tiden var det något nytt och
satelitsystemet än, men ni kan köra rakt fram”
spännande: i bilen fanns en apparat som visar en karta,
kände jag mig föranledd att fråga om försäljaren också
och till kartan talade en röst som sa hur och vart man
skulle ingå om vi köpte den där bilen. Det kändes som
ska köra. Vi nappade på erbjudandet att pröva.
att det behövdes ett komplement till navigatorn…
Försäljaren, en trevlig kille, åkte med och satt i
Av denna lilla erfarenhet lär jag mig – just nu – två
saker.
1. Om vi vill att budskapet om kärleken ska nå fler och
djupare, påverka världen mer, måste vi lyssna till
många röster. Vi måste vägledas av de kloka, urskilja
de destruktiva. Men om vi vill förstå evangeliets tilltal i
år tid också lyssna till de ängsliga och rädda, som
frestas tro att tryggheten finns i att bygga fler murar.
2. Kyrkan är världsvid. Det är tack vare att vi kan höra
mångas kompletterande röster om Gud som vi kan
förstå Gud bättre.
Download