Kursplan Retorik C, Retorikens didaktik, 7,5 högskolepoäng

advertisement
1(4)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för humaniora, utbildnings- och
samhällsvetenskap
Retorik C, Retorikens didaktik, 7,5 högskolepoäng
Rhetoric, How to Teach Rhetoric, Advanced Course, 7.5 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
RE3002
Retorik
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2006-11-28
Höstterminen 2007
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Humanistiska området
7,5
Retorik
G2F
2007-04-01
Institutionsstyrelse
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutad kurs
- känna till grunddragen i retorikens didaktik från antiken till idag
- kunna förklara en progression mellan olika moment i retorikundervisningen
- förstå didaktikens målgruppsrelation
- förstå grunderna för retorikundervisning på olika nivåer innanför och utanför utbildningssystemet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- planera och genomföra en grundkurs i praktisk retorik för olika målgrupper
- förmedla retorikens teoretiska grunder till olika målgrupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande ha förmåga att
- kunna förmedla retorikens etiska grundprinciper
- ha förmåga att ge konstruktiv kritik till elevernas/studenternas framföranden
2(4)
Kursens huvudsakliga innehåll
Att kunna undervisa i retorik är en tillgång inte bara inom läraryrket utan också för utbildare inom
näringslivet, gemensamma sektorn, politiken och kyrkorna. Syftet med kursen, är att analysera
och praktisera metoder för en effektiv retorikundervisning på olika nivåer innanför och utanför
utbildningssystemet. Kursen ger grundläggande kunskaper för en modern retorikundervisning med
utgångspunkt i den klassiska retoriken, där exempelvis olika moment i retorikundervisningen
relateras till olika topiker och retoriska övningar.
Studieformer
Undervisning sker i form av seminarier, auskultationer och föreläsningar.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Retorikens didaktik, 7,5 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Examination sker genom muntliga och skriftliga redovisningar.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Retorikens didaktik
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Retorik B, 30 högskolepoäng eller Svenska språket A, 30 högskolepoäng.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övergångsbestämmelser
De studenter som läst kursen i enlighet med den kursplan som gällde vårterminen 2007 har rätt att
genomföra utbildningen enligt denna till och med höstterminen 2008.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Ad Herennium/ De ratione dicendi ad C. Herennium, översatt av Birger Bergh
3(4)
Åstorp: Rhetor förlag, (2005)
Retorikens didaktik
Temanummer av Rhetorica Scandinavica 38, (2006)
Aphthonius / Av Anders Eriksson (inledning, översättning, kommentar) (2002)
Retoriska övningar: Afthonios' Progymnasmata
Nora: Nya Doxa, 217 sidor
D'Angelo, Frank J. (2000)
Composition in the Classical Tradition
Boston: Allyn & Bacon, 266 sidor
Ekenvall, Monica (1996)
Retoriken i praktiken
Göteborg : Utbildningsstaden, 267 sidor
Hellspong, Lennart & Kindeberg, Tina (2002)
Talekonst och Lärarroll
Opublicerat manus, 53 sidor
Johannesson, Kurt (2006)
Tala väl. 10 lektioner i praktisk retorik
Stockholm: Norstedt, 205 sidor
Lindfors, Kerstin & Munkby, Anna Karin (2001)
Retorik i grundskolan
Stockholm : Fortbildningsförlagen, 40 sidor
Lindfors, Kerstin & Munkby, Anna Karin (2001)
Retorik i grundskolan. Övningshäfte
Stockholm : Fortbildningsförlagen, 28 sidor
Lucas, Stephen (2004)
The art of public speaking
New York: London: McGraw-Hill, 500 sidor
Quintilianus, Marcus Fabius (2002)
Den fulländade talaren
Stockholm: Wahlström & Widstrand, 191 sidor, (urval ca 30 sidor)
Referenslitteratur
Aristotle, 384-322 f. Kr. (1991)
On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse / Aristotle; Newly Translated with Introduction, Notes, and
Appendixes by George A. Kennedy
New York: Oxford Univ. Press, 335 sidor
Crowley, Sharon & Hawhee, Debra (1999)
Ancient Rhetoric for Contemporary Students
Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, 395 sidor
Hansson, Stina (red.) (2003)
Progymnasmata: retorikens bortglömda text- och tankeform.
Åstorp: Rhetor, 351 sidor
Johannesson, Kurt (2006)/3 uppl.
Retorik eller konsten att övertyga
Stockholm: Norstedt, 288 sidor
Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998)
Heder och påverkan. Att analysera modern retorik.
Stockholm: Natur & Kultur, 193 sidor
Quintilianus, Marcus Fabius (1987)
Quintilian on the Teaching of Speaking and Writing. Translations from Books one, two, and ten of
the Institutio Oratoria
Carbondale: Southern Illinois University Press, 158 sidor
Terner, Lars (1993)
4(4)
Lärarkurser i talekonst : planering och genomförande
Uppsala : Centrum för barn- och ungdomsvetenskap ; Centrum för didaktik, 79 sidor
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards