Dear XXXX MEP

advertisement
December 2006
Kära MEP,
Skriftlig förklaring 64/2006 – åtgärder för att sätta stopp för vetenskapliga
experiment på primater
Alltmedan kunskapen om primaters medvetande och förmåga att känna stort lidande
under djurförsök ökar, så höjs röster runt om i världen för ett bättre skydd för
primater.
Under den Femte Världskongressen för Alternativ och Djuranvändning inom
Vetenskapen – vilken gick av stapeln 2005 – så lade Dr Jane Goodall tillsammans
med 25 djurskyddsgrupper fram en deklaration som uppmanade till internationella
åtgärder för att sätta stopp för användningen av primater inom forskningen. Den är
numera känd som Berlindeklarationen och stöds av minst 100 djurskyddsgrupper och
stater:
”Djurskyddsorganisationer och forskare har förenats för att uppmana till ett globalt
stopp för användning av primater i biomedicinsk forskning och försöksverksamhet. Vi
uppmanar regeringar och lagstiftande församlingar, myndigheter, industri, forskare,
samt stiftelser och andra som ger anslag till forskning: tillstå att totalt stopp för
primaters användande i djurförsök är ett befogat och viktigt mål: ge detta måls
uppfyllelse ges hög prioritet och jobba tillsammans för att uppnå målet. Det är vår
absoluta uppfattning att det måste till omedelbara och internationellt koordinerade
insatser för att få ett slut på primaters användande i djurförsök.”
Uppskattningsvis 10,000 primater ingår för närvarande i djurförsök i EUs
medlemsländer. Den skriftliga deklarationen 64/2006, som för närvarade behandlas av
Europaparlamentet, tillstår att revisionen av direktiv 86/609 ger en möjlighet att totalt
stoppa forsatta försök på dessa djur:
”Uppmanar kommissionen att föreslå ett stopp för all försöksverksamhet på primater
i den revision av direktiv 86/609/EEG om skydd av djur som används för försök och
andra vetenskapliga ändamål, närmare specifikt genom att; förbjuda försök på
schimpanser, förbjuda att vildfångade primater används inom EU och genom att alla
försök på primater ska fasas ut inom de närmaste 6 åren.
Somliga kan invända att när det kommer till vetenskaplig forskning så är det
likheterna mellan oss människor och andra primater som är det som rättfärdigar att
primater andvänds i djurförsök. Emellertid anser vi att detta argument faller på såväl
vetenskaplig som moralisk grund.
Moder natur kan uppvisa hög diversitet, trots att den procentuella skillnaden i DNA
kan var mycket liten. Den skillnad som finns är dock mycket viktig inom
biomedicinsk forskning, eftersom den ofta påträffas på cellnivå och medför så stora
skillnader att resultaten från djurförsök är svåra extrapolera till troliga effekter på
människokroppen. Detta gör att resultat från djurförsök är vilseledande. Vår nära
släktskap med andra primater gör att vi lätt kan förstå det lidande de utsätts för –det
innebär inte att de är laboratoriumanpassade männsiskor.
I Storbritannien tidigare i år (2006) misslyckades ett test med försöksmedicinen
TGN1412 på ett mycket tragiskt sätt. Försökspersonerna blev svårt sjuka efter att ha
fått doser av medicinen som var 500 gånger lägre än vad som tidigare hade givits till
primater i laboratorier. Incidenter som denna visar hur osäkra djurförsök egentligen
är. Än mer tragiskt för de inblandade försökspersonerna är att deras lidande skulle ha
kunnat undvikas om tillförlitliga metoder som inte baseras på djurförsök stället hade
använts (se nedan).
Ett steg bort från djurförsök på primater är därmed inte bara ur etisk synvinkel ett
viktigt steg framåt, det är också i linje med moderna vetenskapliga tekniker som
micro-dosing (ytterst små doser som analyseras av accelerator mass spectrometry,
vävnads- och cellkulturer, scanning-tekniker (som t ex fMRI – functional Magnetic
Resonance Imaging och MEG – Magnetoencephalography) vilka alla möjliggör
precisa studier av människokroppen snarare än av djur.
EU-kommissionen kommer att föreslå revisioner av direktiv 86/609/EEG om skydd
av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål under första
kvartalet 2007. Detta ger en möjlighet att ta ett stort steg framåt för vetenskapen såväl
som för skyddet av vår primat-kusiner.
Vi anser att den skriftliga deklarationen 64/2006 borde antas av Parlamentet för att
visa såväl Europarådet som EU-kommissionen att parlamentet vill få till ett stopp för
användandet av primater i experiment.
Vi uppmanar er att skriva under deklarationen 64/2000 som tillåter EU att ta ett
viktigt vetenskapligt och etiskt steg framåt för människor såväl som för andra
primater. Ni kan finna deklarationen framför hemicyclen i Strasbourg eller i rum PHS
2A019 i Bryssel.
Med vänliga hälsningar
Jan Creamer
Chief Executive
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards