Namnunderskrifter och skrivelse till jordbruksministern för mer

.
Namnunderskrifter och skrivelse till jordbruksministern
för mer pengar till utveckling av alternativ till djurförsök
Idag fredag den 14 mars kl 13.15 tar jordbruksministerns kansli emot 23 499 namnunderskrifter.
Undertecknarna kräver att statens anslag för utveckling av alternativa metoder till djurförsök ska ökas
till minst samma nivå som år 2006, dvs till 18,5 miljoner kronor. Regeringen har minskat anslaget till
enbart 8 miljoner kronor det här året. Namninsamlingen är ett samarbete mellan Djurens Rätt och
Stiftelsen Forskning utan djurförsök.
I samband med överlämnandet av namnunderskrifterna lämnar Djurens Rätt, Stiftelsen Forskning utan
djurförsök och Djurskyddet Sverige över en skrivelse med samma krav som namninsamlingen. I skrivelsen
lämnas också flera förslag om andra sakfrågor som är viktiga för arbetet med att utveckla alternativ till
djurförsök. Ett av dessa är att Jordbruksverket ska vara ansvarig myndighet för fördelning av statens anslag för
utveckling av alternativa metoder. Regeringen har beslutat att de 8 miljonerna ska fördelas av två myndigheter Jordbruksverket (5 miljoner) och Formas (3 miljoner). Tidigare har det alltid varit en ansvarig myndighet.
- Om det ska kunna ske en utveckling av alternativa forskningsmetoder i större omfattning krävs det att det
satsas mycket större summor än de 18,5 miljoner kronor som staten satsade år 2006. Det var viktiga miljoner,
men inte tillräckligt. Regeringens minskade anslag är så klart ännu mer otillräckligt, säger Staffan Persson,
ansvarig för djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.
- Det är ineffektivt att två myndigheter ska utlysa och fördela anslag för samma syfte. Det innebär mer
administration, mer krångel och en uppenbar risk för felprioriteringar av de begränsade resurserna. Vad vill
regeringen uppnå med det? undrar Staffan Persson.
Dåvarande jordbruksministern Anders Dahlgren (c) lämnade i proposition 1978/79:13 om ändringar i lagen om
djurskydd m.m. förslag som syftade ”till att begränsa och kontrollera” djurförsöken. Ett av förslagen var att
staten skulle satsa pengar på utveckling av alternativ till djurförsök. I propositionen skrev jordbruksministern
bland annat: ”För egen del vill jag framhålla att ett ökat utnyttjande av alternativa och kompletterande metoder
måste inta en central plats i strävandena att begränsa användningen av försöksdjur”.
- Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) borde bygga vidare på Anders Dahlgrens viktiga och insiktsfulla
initiativ istället för att nedmontera det som byggts upp de senaste åren, säger Staffan Persson.
Fakta:
1. År 2006 användes för första gången 758 213 djur i djurförsök i Sverige. Enligt den svenska definitionen för
djurförsök räknas även provfiske som djurförsök, vilket det året omfattade 6 653 651 fiskar.
2. Enligt en undersökning gjord av Demoskop anser 54 procent att anslaget för utveckling av alternativ till
djurförsök ska höjas.
Presskontakt: Lise-Lott Alsenius, Djurens Rätt 070-649 2041