Personalsekreterare

advertisement
ANVISNING
- PERSONALENHETEN -
1 (1)
2009-08-18
Personalchef
Mats Jällrud
Hälsodeklaration - anvisningar
Enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 7 mom. 1 har arbetsgivaren
möjlighet att kräva att en arbetssökande ska lämna av läkare
utfärdat intyg om arbetsförmågan. Kostnaden för ett sådant intyg
ersätts av arbetsgivaren.
Enligt kommentarerna till AB § 7 betonas vikten av att ett sådant
intyg utfärdas innan anställning.
I Heby kommun gäller följande. Innan anställning ska blanketten
”Hälsodeklaration” lämnas till den arbetssökande. Anställande chef
ansvarar för att så sker.
Om den arbetssökande uppger att det inte finns sjukdom eller
besvär som kan försämras av det sökta arbetet alternativt innebära
att arbetet inte kan utföras, ska undertecknat original läggas i
personakten.
Om den arbetssökande har uppgivit i hälsodeklarationen att det
finns sjukdom eller besvär som kan inverka menligt på det sökta
arbetet ska anställande chef kontakta personalenheten eller
företagshälsovården för att diskutera hur man ska gå vidare.
I tjänsten
Document1
Mats Jällrud
Heby kommun
744 88 Heby
Besöksadress:
Tingsgatan 11
Telefon:
0224-360 00
Telefax:
0224-301 94
Postgiro:
75940-7
Download
Random flashcards
Create flashcards