Ansökan om individuellt import

advertisement
Ansökan skickas till:
[email protected]
eller
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Ansökan om individuellt import- eller
exporttillstånd
Vilka uppgifter som ska ingå i ansökan framgår av
anmärkningar till bilaga VI respektive bilaga VII i
Kommissionens förordning 1277/2005
Ansökan avser:
Importtillstånd
Företags- och kontaktuppgifter:
Importör (namn)
Exportör (namn)
Adress
Adress
Andra kontaktuppgifter (telefon, fax, e-post)
Andra kontaktuppgifter (telefon, fax, e-post)
Andra marknadsaktörer (namn)
Andra marknadsaktörer (namn)
Adress
Adress
Andra kontaktuppgifter (telefon, fax, e-post)
Andra kontaktuppgifter (telefon, fax, e-post)
Exporttillstånd
Slutmottagare (namn)
Adress
Andra kontaktuppgifter (telefon, fax, e-post)
Ifylls vid import:
Plats för införsel till EU
Transportmedel
Ifylls vid export:
Plats för utförsel från EU
Plats för införsel i importlandet
Transportmedel
Färdväg
Avser ansökan förenklat exporttillståndsförfarande
Ja
Nej
Tulldeklaration:
Tullkontor där tulldeklarationen kommer att lämnas (namn)
Fakturanummer
Adress
Ansökan avser ämne, blandning, naturprodukt:
Ämne (namn)
KN-nummer för ämnet
Antal förpackningar och mängd per förpackning
Nettovikt
Om blandning/naturprodukt ange även handelsnamn och halt
(%) av ämnet i varan samt KN-nummer om annat än för
ingående ämne
Ämne (namn)
KN-nummer för ämnet
Antal förpackningar och mängd per förpackning
Nettovikt
Om blandning/naturprodukt ange även handelsnamn och halt
(%) av ämnet i varan samt KN-nummer om annat än för
ingående ämne
Sökandes försäkran
Namn
Befattning
Underskrift
Datum
Version 2014-07-23
Download