Blodtransfusion Syfte Omfattning Ansvar Referenser

advertisement
RU 5.2
Dokumentnamn
Blodtransfusion
Äldreförvaltningen
Sundbyberg
Ledningssystem
Indikator
Äldreförvaltningen
Processindikator
S
Område
Enhet
SÄBO
Äldreboende, korttidsboende,
Socialpsykiatri- och
LSS-boende
Fastställd av/dokumentansvarig
Fastställd datum
Reviderad datum
Version
Sida
2010-08-10
2016-10-01
4
Sida 1 av 1
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Syfte
Att säkerställa att boende på äldreboende, korttidsboende, Socialpsykiatri- och LSS-boende får ett
säkert omhändertagande vid blodtransfusion.
Omfattning
De personer som bor på äldreboende och tillfälligt boende.
Ansvar
Verksamhetschef:
• Ansvarar för att det finns kända lokala rutiner för rekvirering, remisser och transporter av
blodprodukter.
Läkare:
• Ordinerar och dokumenterar ordinationen på blodprodukter.
• Ansvarar för att det finns ordination på läkemedel för behandling av akut allergisk
reaktion.
Sjuksköterska:
• Ansvarar för beställningar enligt föreskrifter och blodverksamhetens rutiner.
• I samband med beställning ta korstest och skicka detta till blodverksamheten.
• Administrerar och övervakar fortlöpande blodtranfusionen.
• Vid allergisk reaktion, avbryta transfusionen omedelbart och kontakta läkare.
• Ansvara för att innan transfusion påbörjas att Apotekets akutask finns tillgänglig på
enheten och att läkare ordinerat eventuell akutbehandling vis allergisk reaktion.
Tillvägagångssätt
Patientansvarig läkare ordinerar och dokumenterar ordination av aktuell blodprodukt samt
aktuella prover. Sjuksköterskan tar ordinerade prover och beställer blodprodukterna enligt
ordination.
När infusionen skall påbörjas görs identitetskontroll. Under transfusionen skall den boende
övervakas fortlöpande och vid tecken på allergisk reaktion avbryts tranfusionen och läkare som
skall finnas på plats kontaktas för eventuell ordination av läkemedel.
När transfusionen avslutats dokumenterar sjuksköterska vilka produkter som getts samt
antecknar identifieringsnumret på produkten i journalen. Då tecken på allergisk reaktion kan
komma senare så skall blodproduktens förpackning sparas på enheten i kylskåp ett dygn efter
genomförd transfusion.
Referenser
HSLF-FS (gemensam författningssamling) Socialstyrelsen.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards