2015 Äldre och läkemedel

advertisement
Äldre och läkemedel
2015
En hjälp för alla inom vården att minska ogynsamma effekter av läkemedel hos äldre.
Normalt vid stigande ålder och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen och är i regel halverad vid 80 år. Nedsatt njurfunktion ger högre
plasmakoncentration för läkemedel som utsöndras via njurarna. Doserna behöver därför anpassas. Njurfunktionen skattas som eGFR med
formeln enligt Cockcroft-Gault utifrån vikt, ålder, kön och kreatinin. För överviktig patient skattas eGFR med korrigerad vikt istället för faktisk
vikt. Skriv in den vikt i kalkylatorn som patienten skulle ha för att hamna på BMI 25. Kalkylator finns på: www.internetmedicin.se.
eGFR ml/min:
Män: 1,23 x (140-ålder) x vikt i kg
Kvinnor: 1,04 x (140-ålder) x vikt i kg
P-kreatinin i mikromol/L
P-kreatinin i mikromol/L
Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns
Användningen leder i hög grad till biverkningar hos äldre. Nyttan ska överväga riskerna, behandlingen bör följas upp och ifrågasättas med
täta intervall.
Substans
Preparatexempel
Användning
Negativa effekter
tramadol
Tramadol, Tiparol,
Gemadol m.fl.
Smärta /värk
Illamående och förvirring hos äldre. Beroende och utsättningssymtom.Trappas ut.
propiomazin
Propavan
Sömnmedel
Dagtrötthet, restless legs, stelhet, gångstörningar, viss antikolinerg effekt
Långverkande bensodiazepiner
Substans
Preparatexempel
Användning
Negativa effekter
diazepam
flunitrazepam
nitrazepam
Stesolid
Flunitrazepam
Apodorm, Nitrazepam,
Mogadon
Oro, ångest
Sömnmedel
Sömnmedel
Dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring), muskelsvaghet, balansstörningar. Fallrisk. Beroende och utsättningssymtom,
trappas ut.
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter
Kommentar: Risk för konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation. Biverkan kan komma vid insättning, efter 2-4 veckor, efter längre tids behandl.
Substans
Preparatexempel
Användning
Substans
Preparatexempel
Användning
tolterodin
oxybutynin
Detrusitol
Ditropan, Oxybutynin,
Kentera
Emselex
Vesicare
Toviaz
Atarax
Inkontinens
Inkontinens
Ievomepromazin
alimemazin
prometazin
klomipramin
amitryptilin
nortryptilin
Nozinan
Theralen
Lergigan
Anafranil, Klomipramin
Dämpande
Dämpande
Illamående, dämpande
Depression,
panikångest
Nervsmärta
Nervsmärta
darifenacin
solifenacin
fesotoridin
hydroxizin
Inkontinens
Inkontinens
Inkontinens
Klåda, oro/ångest
Saroten
Sensaval
Tänkvärt – omprövning
Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper vars användning innebär risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner.
Välgrundad och aktuell indikation ska finnas. Nyttan ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.
Läkemedelsgrupp och användning
Preparatexempel
Kommentar
NSAID inkl cox-2-hämmare
Smärta med inflammation
Ibuprofen, Diklofenak, Naproxen,
Relifex, Arcoxia, Celebra
Ej vid hjärtsvikt och eller njursvikt. Risk för GI blödning. Vid stark indikation:
kort kur (1-2 veckor), ½ max. dygnsdos (d.v.s. 1200 mg för ibuprofen,
500 mg för naproxen och 75 mg för diklofenak).
Opioider
Smärta, påverkar centrala nervsystemet
Citodon, Morfin, Dolcontin, Oxycontin,
Oxynorm (oxikodon),
Fentanyl plåster, Norspan plåster
Risk för yrsel, sedering, förvirring, hallucinationer, illamående och
förstoppning; beroende och utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.
Antipsykotika (Neuroleptika)
Psykos, svår aggressivitet
Risperidon, Haldol, Olanzapin
Utvärdera efter 2-3 v. Kan dosen minskas? Kan ge stelhet, gångsvårigheter, kognitiva störningar, dåsighet, blodtrycksfall. Ompröva
behandlingen ofta. Kan ge utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.
Antidepressiva läkemedel
Depression och ångest
Citalopram, Sertralin, Escitalopram, Venlafaxin, Mirtazapin
Finns/ kvarstår indikation? Är utsättningsförsök möjligt?
Utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk.
Protonpumpshämmare (PPI)
Hämmar produktionen av saltsyra
Omeprazol
Finns godkänd och aktuell indikation? Omvärdera behovet av fortsatt
behandling regelbundet. Risk för reboundeffekt, trappas ut.
Digitalispreparat
Hjärtsvikt med hjärtarytmier
Digoxin
Beakta njurfunktionen, risk för överdosering. Finns säkerställd
indikation? Regelbunden kontroll av P-digoxin och eGFR.
Loopdiuretika
Vattendrivande medel
Furosemid, Impugan, Lasix retard
Finns indikation? Kan dosen minskas? Risk för intorkning och elektrolytrubbningar, framför allt i samband med infektion, diarré, värme. Fallrisk.
Bensodiazepinbesläktade sömnmedel
Tillfälliga sömnstörningar
Zopiklon (Imovane), Zolpidem
Överväg periodvis behandling eller vid behov. Kan ge beroende och
reboundeffekt. Icke farmakologiska åtgärder i första hand. Fallrisk.
Antiepileptika
Liten terapeutisk bredd. Negativa effekter på kognitiv förmåga. Interaktioner. Medicineringen bör omprövas
regelbundet avseende preparatval, dos, kontroll av P-koncentration eller eGFR.
Peroral kortisonbehandling med kortikosteroider
Kontinuerlig behandling > 1 år utan omprövning? Långvarig behandling är en riskfaktor för osteoporos och
fraktur hos äldre. Planera för regelbunden omprövning/ avslut av behandlingen.
Preparat som kräver speciell dosering
Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar hos äldre.
haloperidol
risperidon
Haldol
2,0 mg
Risperidon 1,5 mg
zopiklon
oxazepam
Zopiklon, Imovane
Oxascand, Sobril
7,5 mg
30 mg
Kortet ”Äldre och läkemedel” har utarbetats och uppdaterats av Läkemedelskommitténs expertgrupp Äldre och läkemedel och kan beställas från
Läkemedelskommittén. Källa: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (2010).
Download