Äldrekort

advertisement
Äldrekort
En liten hjälp för alla inom vården för att gynna bra läkemedelsterapi till äldre
Läkemedel vid psykiska symtom hos äldre
Angivna preparat inom respektive terapiomåde skall ses som de preparat som orsakar minst biverkningar/problem hos
äldre och bör användas då icke-farmakologisk behandling inte räcker till. Rekommendationerna gäller enbart behandling
av äldre och kan därför skilja sig något från REK-listan.
Preparatgrupp/substans
Preparatexempel
Kommentar
Depression
Möjlig läkemedelsbiverkan bör uteslutas.
SSRI
SNDI
Sertralin
Mirtazapin
Ångest
Överväg eventuellt delsymtom till depression eller läkemedelsbiverkan.
Förstahandsmedel SSRI
Andrahandsmedel oxazepam
Sertralin
Oxascand
Sömnstörning
Bakomliggande somatisk orsak (smärta, hjärtsvikt etc) eller psykisk orsak (t ex
depression) bör uteslutas liksom möjlig läkemedelsbiverkan. I första hand bör
icke-farmakologisk behandling prövas. Behandlingen bör vara temporär.
zopiklon
oxazepam
klometiazol
Zopiklon
Oxascand
Heminevrin
Preparatval på basen av biverkningsspektrum. Mirtazapin
lämplig vid hög ångestnivå och kraftig sömnstörning.
Endast vid behov eller i korttidsterapi.
Förstahandsval.
Ges cirka 1 timme före sänggående.
Beakta risken för blodtrycksfall.
Upprättat av: E Malmberg leg apotekare. Senaste översyn/revision maj 2012.
Faställd av: Läkemedelskommittén i Östergötland.
Källa: Socialstyrelsen Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Läkemedelsverket Beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom, REK-lista Östergötland 2012.
Äldrekort
En liten hjälp för alla inom vården för att gynna bra läkemedelsterapi till äldre
Läkemedel vid psykiska symtom hos äldre
Angivna preparat inom respektive terapiomåde skall ses som de preparat som orsakar minst biverkningar/problem hos
äldre och bör användas då icke-farmakologisk behandling inte räcker till. Rekommendationerna gäller enbart behandling
av äldre och kan därför skilja sig något från REK-listan.
Preparatgrupp/substans
Preparatexempel
Aggressivitet hos dementa
Bakomliggande orsaker som yttre händelse eller somatisk åkomma (t ex smärta)
böruteslutas.Översynavbefintligläkemedelsbehandlingbörgöras.Primärtbör
omvårdnadsåtgärder övervägas, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.
SSRI
risperidon
oxazepam
klometiazol
Psykos
risperidon
Sertralin
Risperidon
Oxascand
Heminevrin
Kommentar
Startdos 0,25 - 0,5 mg per dygn. Stor biverkningsrisk vid dygnsdos > 1,5 mg.
Endast som tillfällig behandling. Viktigt att tillse adekvat övervakning.
Beakta risken för blodtrycksfall. Endast som tillfällig behandling.
Viktigt att tillse adekvat övervakning.
Vid psykotiska symtom som hallucinationer och vanföreställningar som patienten
upplever ångestframkallande kan risperidon upp till 1,5 mg/dygn prövas. Restriktiv
användning rekomenderas p g a ökad risk för biverkningar som stroke och ökad
dödlighet förutom extrapyramidala biverkningar. Utvärdering bör ske redan efter 2 veckor
med avseende på effekt och bieffekt. Ställningstagande till dosminskning/utsättning skall
göras regelbundet.
Risperidon
Startdos 0,25 - 0,5 mg per dygn. Stor biverkningsrisk vid dygnsdos > 1,5 mg.
Upprättat av: E Malmberg leg apotekare. Senaste översyn/revision maj 2012.
Faställd av: Läkemedelskommittén i Östergötland.
Källa: Socialstyrelsen Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Läkemedelsverket Beteendemässiga och psykiska symtom vid
demenssjukdom, REK-lista Östergötland 2012.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards