• Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom

advertisement
BPSD
• BeteendemässigaochPsykiskaSymptomvid
Demenssjukdom
ElsaAndersson
ÖverläkarePsykiatriskaklinikenHalmstad
SpecialistinomLångvårdsmedicinochPsykiatri
Inriktningäldrepsykiatriochdemenssjukdomar
BPSD
9av10demenssjuka
någongångundersjukdomsförloppet
1.
Stortlidandefördendemenssjuke
2.
Svåraattmöta/bemötaför
närståendeochpersonal
Beteendemässigasymptom
• Irritabilitet/aggressivitet
• Rop/skrikbeteende
• Vandringsbeteende
• Rastlöshet/plockighet
• Ohämmatbeteende
• Apati
• Störddygnsrytm
Psykiskasymptom
• Vanföreställningar
• Hallucinationer
• Illusioner/feltolkningar
• Ångest/oro
• Kontaktsökande
• Depression
BehandlingvidBPSD
• Kartläggningavorsak
• Närpådygnet
• Ivilkasituationer/miljö/personal
• Basalabehov
• Medicinskutredning
• Läkemedel
• Kommunikation/hörsel/syn/språk
Kartläggningfortsättning
• Smärta,klåda,annatobehag
• Orienteringsoförmåga
• Svårtatttolkasituation
• Bristpåaktivitet
• Orimligakrav
Sömnstörning‐behandling
• Rutiner/godsömnmiljö
• Sömnbehov/dygn
• Vakendag‐ sömnpånatten
• Dagligaaktiviteter
• Utomhusvistelse
• Måltider/mellanmål
• VidbehovZopiklon,Oxazepam
• TillfälligtHeminevrin (snabbttillvänjande)
Depression
• Börövervägas
• CornellSkattningsskala
• SSRI(Citalopram,Sertralin)
• Mirtazapin vidångest/sömnstörning
• Duloxetin (Cymbalta,Yentreve)
• Utvärderaefter3‐6veckorsbehandling
Aggressivitet/Irritabilitet
• Kartläggutlösandefaktorer
• Bemötande
• Utevistelse/promenader
• SSRIkanprövas
• Oxazepam (medellångverkandebenzo.)
• Risperidonilågdosering(0,5‐ 2mg)
Motoriskoro
vandringsbeteende
• Smärta
• Akatisi (delavsubkortikalt syndromeller
läkemedelsutlöst)
• Mani
• Agiterad depression
• Ångest
• Behandlinggesommöjligtmotgrundsjukdom
• Promenad/Utevistelse/Anpassadmiljö
Paranoidavanföreställningar
hallucinationer
• Kartläggom:
• Lidandefördensjuke
• Dygnsvariation
• Memantin (Ebixa)vidAlzheimerdemens
• Risperidon,avvaktaeffekt(fleraveckor)
• Oxazepam vidångest
• Lugnochtryggmiljö
Ångest,oro,kontaktsökande
• Tryggomgivning
• Ensamhet‐ Gesällskap
• Aktivitetinne/utevistelse
• Taktilmassage
• Vidbehovmedellångverkandebenzodiazepin
(Oxazepam)
• NattetidtillfälligtKlometiazol (Heminevrin)
Rop/skrikbeteende
• Analysera
• Behandlaorsakomsådanhittas
• Bemötande
• Särskildläkemedelsbehandlingfinnsinte
Ohämmatbeteende
• Gränssättning
• Avledning
• Rutiner
• Konkret
• Bensodiazepiner oftastkontraindicerat
Apati
• Stimulans
• Miljö
• Kolinesterashämmare(Aricept,Reminyl,Exelon)vid
Alzheimerdemens
• TilläggavMemantin (Ebixa)vidAD
• Depression?
Tack
Slut
FRÅGOR?
Download