Fyra huvuduppgifter!
1. Tydliggöra verksamheternas uppdrag
2. Samla, sammanställa, föra ut och bidra till ökad
användning av evidensbaserad kunskap samt
utvärderade metoder, när det gäller psykiatrisk vård
och behandling samt psykosociala insatser
3. Stärka brukares och närståendes ställning i vård och
behandling, socialt stöd och rehabilitering
4. Utveckla statistik, register och system samt metoder
för lokal verksamhetsuppföljning
Stöd för styrning och uppföljning
•
•
•
•
•
Utveckling av kvalitetsregister
Utarbetande av kvalitetsindikatorer
Satsning på hälsodataregistren – återkopplingar
Tvångsvårdsregister
Öppna jämförelser
Riktlinjerna - DD
• Gemensamt ansvar för HS och S
• Socialstjänsten ska vid misstanke om psykisk
sjdm ta kontakt för bedömning
• Behandling ska samtidigt under samordnade
former efter akut insats
• Ingen evidensbaserad specifik behandling för
samsjuklighet
Lägesrapport – Folkhälsa 2007
¾ Försämrad psykisk hälsa hos hela befolkningen över tiden
– efter 1990
¾ Men möjliga förbättringar de senaste åren när det gäller
andel som upplever oro och ängslan
¾ Dock fortsatt ogynnsam utveckling för unga flickor 15-24
år
- Ökad oro och ångest, självmordsförsök och
alkoholkonsumtion
¾ Även ökning hos unga män även om svåra besvär inte
ökar – dock ökad dödlighet i självmord
¾ Stora skillnader mellan befolkningsgrupper arbetare –
tjänstemän, utrikes födda
Attitydförändring?
• Vet vi väl inte – men den som upplever oro och
ångest löper en betydande överrisk att vårdas för
för självmordförsök, begå självmord eller dö för
tidigt av andra skäl
• Ingen konstaterad ökning av allvarliga psykiska
sjukdomar, störningar eller funktionshinder i
någon befolkningsgrupp – dock osäkerhet kring
allvarliga depressioner
•
•
•
-
Matilda 16
Nedstämd, deppigt, trött
Vad kan vi göra?
Attityder, krav, värderingar
Skolmiljön
Hemmiljön
Förebygga, identifiera, behandla, stödja
• Maria 18
• Skär sig, hotfull i skolan, aggressiv, svårt att
koncentrera sig, dricker ofta och mycket
• Vad kan vi göra?
• Intensiva kunskapsbaserade insatser från
• Psykiatri och socialtjänst samtidigt
Vad gör Socialstyrelsen?
• Nationellt Centrum för tidiga insatser
• Mätningar av barn och ungdomars psykiska hälsa
• Strategi för samverkan (tillsammans med Mfskut
+ RPS) för skola, BUP, förskola och polisen
• NU!-projektet
• Utvärderingar av metoder som Multidimensional
treatment Foster care - ims
• Riktlinjer för ångest och depression
Kontaktuppgifter
• Anders Printz
• Nationellt Utvecklingsstöd till verksamheter för
människor med psykiska sjukdomar och
funktionshinder
• Socialstyrelsen
• 106 30 STOCKHOLM
• fö[email protected]
• 08/55 55 30 00
Tio punkter – NPS + MMN
1) Ökad medvetenhet
2) Missbruk och psykisk
sjdm ska behandlas samtdgt
3) Erbjud tillgänglig vård
4) Alla ska ha makt över sitt eget liv
5) Anpassa organisationer och v-h