Äldrekort

advertisement
Äldrekort
En liten hjälp för alla inom vården för att
gynna bra läkemedelsterapi till äldre
Läkemedel som bör förskrivas med stor försiktighet till äldre
Användningen av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen
skall vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande omprövas.
Substans
Preparatexempel
Kommentar
Läkemedel med betydande antikolinerga effekter
disopyramid
oxybutynin
tolterodin
solifenacin
darifenacin
biperiden
hydroxizin
klomipramin
amitriptylin
nortriptylin
maprotilin
dexklorfeniramin
alimemazin
prometazin
Durbis
Oxybutynin, Ditropan
Detrusitol
Vesicare
Emselex
Akineton
Atarax
Anafranil, Klomipramin
Saroten, Tryptizol
Sensaval
Ludiomil, Maprotilin
Polaramin
Theralen
Lergigan
Gäller samtliga antikolinerga läkemedel. Risk för kognitiv påverkan,
konfusion, urinretention, muntorrhet
och obstipation.
Långverkande bensodiazepiner
diazepam
nitrazepam
flunitrazepam
Gäller samtliga angivna bensodiazepiner.
Diazepam, Stesolid
Apodorm, Nitrazepam, Mogadon Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar,
muskelsvaghet och balansstörningar.
Flunitrazepam, Fluscand
Övriga läkemedel
cimetidin
Tagamet
Risk för kognitiva störningar samt konfusion.
Risk för interaktioner med många läkemedel.
Upprättat av: E Malmberg leg apotekare / klinisk farmaceut NSÖ maj 2005.
Senaste översyn/revision nov 2007 på initiativ av Läkemedelsrådet NSÖ.
Fastställd av: Läkemedelskommittén i Östergötland.
Källa: Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi.
Äldrekort
En liten hjälp för alla inom vården för att
gynna bra läkemedelsterapi till äldre
Läkemedel med ökad risk för problem hos äldre
Användningen av dessa läkemedel innebär risk för biverkningar/interaktioner.
Välgrundad indikation bör finnas och medicineringen bör fortlöpande omprövas.
Läkemedelsgrupp
Kommentar
NSAID
Undvik längre behandling än 3-4 veckor. Ej till hjärt- eller njursviktspatienter.
Lätta opioider
Dextropropoxifen, kodein, tramadol
Risk för sedation, konfusion, hallucinationer och fall.
Dextropropoxifen har en snäv terapeutisk bredd.
Neuroleptika
Utvärdera effekten efter 2-3 veckor. Kan dosen minskas? Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar, sedation och ortostatism.
Protonpumpshämmare
Föreligger indikation? Risk för utsättningsbesvär.
Digoxin
Föreligger indikation? Försämrad elimination via
njurarna hos äldre, dosen bör minskas. Nuvarande
terapeutiskt intervall s-digoxin 0,6-1,3 nmol/L (gäller
endast vuxna).
Loopdiuretika
Föreligger indikation? Risk för urvätskning hos äldre. Överväg dosminskning.
SSRI
Föreligger fortfarande indikation?
Upprättat av: E Malmberg leg apotekare / klinisk farmaceut NSÖ maj 2005.
Senaste översyn/revision nov 2007 på initiativ av Läkemedelsrådet NSÖ.
Fastställd av: Läkemedelskommittén i Östergötland.
Källa: Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi.
Download