Utbyteslista 2017

advertisement
Datum
Bengt Ljungberg
046-171130
170425
Dnr
Utbyteslista 2017
På grund av nya avtal för läkemedel kommer här en uppdatering av vår utbyteslista för läkemedel
som beställs via rekvisition. Den nya listan ska nu implementeras på alla förvaltningar och ersätta
den gamla från 2016.
Listan bifogas som fil. Det är som vanligt inget kontroversiellt utan bara ett smidigt sätt att se till att
rekommenderade, upphandlade och rabatterade läkemedel används när så är lämpligt. Om behov
uppstår finns det alltid möjlighet att rekvirera läkemedel som normalt inte rekommenderas genom
att skriva ett OBS! på rekvisitionen. Sedan flera år är utbyteslistan gemensam för alla Skånes
förvaltningar.
Din uppgift som verksamhetschef är att avgöra om du kan godkänna texten på listan och därefter
skriva på och distribuera ut den signerade versionen till dina respektive enheter. Om du av någon
anledning inte kan godkänna listan måste Läkemedelsrådet omedelbart informeras om detta, så att
vi snarast kan reda ut problemet.
Logistikcentrum ändrar beställningar enligt utbyteslistan om OBS! inte anges på beställningen.
Ändringar i avdelningarnas bassortiment kommer att genomföras snarast möjligt, d v s nya
streckkodsetiketter och bassortimentslistor fastställs.
Vänliga hälsningar
Bengt Ljungberg
Ordförande
Läkemedelsrådet i Skåne
Postadress: 291 89 KRISTIANSTAD. Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö.
Telefon: Växel 040-675 30 00 (kl 08.00-16.30). Hemsida: www.skane.se
Download