Malmös risk- och sårbarhetsanalys är klar

Malmös risk- och sårbarhetsanalys är klar
Största osäkerheten - kommunikation
Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts på samtliga förvaltningar, bolag och förbund i
Malmö. Resultatet som helhet är bra men en del brister finns bland annat inom det som kallas
”hanteringsförmåga” av information och kommunikation, både internt och externt.
Osäkerheten kring vår förmåga att kommunicera en allvarlig händelse är genomgående på
stadsdelförvaltningarna och våra ”mjuka” förvaltningar.
- Det betyder inte att vi är dåliga på kommunikation men kanske att rutinerna behöver
bli mer kända, eller att man är rädd att inte räcka till när situationen är kritisk, säger
Peo Klang som varit projektledare för hela analysarbetet.
Många anger också otydligheter kring roller och ansvar som en risk. Framför allt gäller detta
ansvarsfördelningen mellan stadsdelar och kommungemensamma förvaltningar.
I analyserna har alla verksamheter även fått lyfta fram exempel på oönskade händelser och
gradera dessa. Oftast nämns sociala händelser som till exempel sociala konflikter, hot och
våld mot personal.
- Efter sociala händelser är vi mest oroliga för större olyckor som kan drabba många
människor, till exempel olyckor med farligt gods, berättar Peo vidare. Vi har en hel del
som transporteras på våra vägar och järnvägar samt en del farlig hantering i
hamnområdet som vid utsläpp skulle kunna bli farligt för Malmö stad.
Och vad är vi mest rädda om?
Samtliga verksamheter sätter Malmös medborgare och människor som det mest skyddsvärda.
De vi ska värna mest om. Efter Malmöborna kommer värderingar som mångfald, demokrati
och rättvisa samt infrastruktur i form av kommunikationer, el, tele, vatten och värme.
- RSA rapporten är klar sedan en tid tillbaka, berättar Peo, och nu när den antagits i
kommunstyrelsen kommer vi att trycka upp den och sprida den till alla som deltagit.
Det viktigaste för den enskilda verksamheten är såklart den egna rapporten (som alla
redan fått), men det är ganska få risker som bara är lokala och då är helhetsbilden
viktig att få kunskap om.
Fortsättningen då?
- Nu erbjuder vi analyser på verksamhetsnivå, t.ex. på en enskild skola, och vi kommer
också att titta mer på beroenden. Vi vill gärna komma ut och presenterar den
kommunövergripande rapporten för ledningsgrupperna så att de får kännedom om
helheten, framförallt avseende roller och ansvar, avslutar Peo.
RSArapporten finns både på www.malmo.se under Kris & säkerhet och intranätet komin
(direktlänk komin/sob).