Information gällande villkor för projektstöd 2016

sid 1 (2)
Enheten för social hållbarhet
Information gällande villkor för beviljat projektstöd
Bilaga till avtal om stöd för projekt gällande nationella eller länsöverskridande insatser mot hedersrelaterat
förtryck och våld
Ni har beviljats projektstöd från Länsstyrelsen Östergötland. Beslutet grundar sig på er
ansökan. Nedan anges de villkor som gäller för stödet. Specifika villkor för just ert projekt finns
i avtalet som ni får ifrån Länsstyrelsen Östergötland.
Kontakta Länsstyrelsen Östergötland:





Om projektstarten försenas avsevärt
Om projekttiden behöver ändras
Om ni behöver göra ändringar i projektet gällande omfördelning av kostnadsposter
Om projektledare eller firmatecknare ändras
Om ni behöver ändra datum för projektredovisning
Kontakta oss genom telefon eller e-post. Uppge alltid projektets namn och diarienummer.
Rekvisition av medel
Utbetalning sker efter godkännande av slutredovisning, om inget annat är överenskommet. Det
framgår i avtalet när pengarna får rekvireras.
För att bidrag ska kunna rekvireras måste samtliga uppgifter på rekvisitionsblanketten vara
ifyllda. Det plus- eller bankgironummer som anges ska överensstämma med det som finns
angivet i ansökan. Projektet ska ange vilken tidsperiod den aktuella rekvisitionen avser. Inga
kostnader får ligga utanför den period som anges på rekvisitionen.
Fyll i den särskilt anvisade rekvisitionsblanketten elektroniskt genom att använda tab-tangenten
eller genom att klicka med musen i de gråa rutorna. Rekvisitionen ska vara undertecknad av
behörig firmatecknare hos stödmottagaren innan den skickas in.
Rekvisitionen ska skickas till:
Länsstyrelsen Östergötland
Enheten för social hållbarhet
Att: Eva Asmar
Östgötagatan 3
581 86 Linköping
Detta bifogas rekvisitionen:
- De dokument som specificeras i beslutet/avtalet
- en ekonomisk redovisning inkl numrerade verifikationer
- beslut från medfinansiärer
POSTADRESS:
BESÖKSADRESS:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3
TELEFON:
TELEFAX:
010 - 223 50 00 013 - 19 60 38
E-POST:
WWW:
[email protected] e.lst.se
sid 2
-
en lägesrapport (om rekvisitionen avser delutbetalning)
en slutrapport (om rekvisitionen avser slututbetalning)
Mallar för rekvisition, slutrapport och lägesrapport finns att ladda ner från vår hemsida
www.hedersfortryck.se.
Ekonomisk redovisning
I den ekonomiska redovisningen ska det framgå om kostnaderna är inkl. eller exkl. moms.
Grundläggande krav på utgifter är att de:
 är projektspecifika, det vill säga tillkomna utöver ordinarie verksamhet och
orsakade av det aktuella projektet
 är relaterade till beslutet och uppkomna under den beviljade projekttiden
 utgörs av faktiska kostnader, dvs. inte är schablonberäknade
 är betalda av stödmottagaren innan bidraget rekvireras
 är styrkta med giltigt underlag
Giltiga underlag för utgifter är kopior på alla verifikat såsom räkningar, fakturor med mera samt
bevis på att dessa är betalda. Det kan röra sig om kopior på kvitton, bank-/plusgirobetalningar
eller listor från Internetbank. I samband med rekvirering måste all relevant information på
verifikatet framgå; vad verifikatet avser, till/från vem det är ställt. Samtliga verifikationer ska
också sammanställas i en verifikationsförteckning. Verifikationerna ska även numreras och
tydligt kopplas samman med aktuell post i den ekonomiska redovisningen.
Skriftlig redovisning
Till rekvisitionen ska de dokument som specificeras i beslutet/avtalet och en skriftlig
redovisning bifogas. Det finns färdiga mallar för lägesrapport eller slutrapport som ska fyllas i.
Lägesrapport gäller vid delredovisning och slutrapport vid slutredovisning.
Samtliga frågor på mallarna ska besvaras. Mallarna fylls i elektroniskt genom att använda tabtangenten eller genom att klicka med musen i de gråa rutorna. Den skriftliga rapporten ska vara
underskriven av projektledaren.
Frågor?
Eva Asmar
Enheten för social hållbarhet
Länsstyrelsen Östergötland
Tfn: 010-223 52 84
[email protected]