Organisation - Region Östergötland

advertisement
Regelbok för vårdcentraler
Regionens garanti till medborgarna
Regionens krav till vårdgivarna
Konkurrensneutralitet
Region Östergötland
2015-05-11
1
Å ena sidan – å andra sidan
• Ett tydligt uppdrag som klargör innehåll,
omfattning och avgränsning
• Ett uppdrag med få skall-krav, som ger
möjlighet till kreativa lösningar och anpassning
till patientsammansättning och yttre
förutsättningar
Region Östergötland
2015-05-11
2
Förslag till förändringar 2016
• Hälsopotten återförs till vårdcentralerna, som
får ett särskilt krav att vid en årlig konferens
redovisa vilka utvecklingsinsatser som har
gjorts.
• Mål och mått upphör och varje vårdcentral får
”sina” pengar med särskild destination till
sjukdomsförebyggande arbete och
rehabiliteringsinsatser.
Region Östergötland
2015-05-11
3
Andra förslag till förändringar
Tillgänglighet
– Utveckla akutprocessen tillsammans med
akutmottagningarna
– Successivt erbjuda internetbaserad behandling
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
- Tillsammans med rehabiliteringsenheterna utveckla vården för
patienter med KOL och hjärtsvikt
Munhälsa
– Identifiera och informera patienter
Region Östergötland
2015-05-11
4
Fler förslag till förändringar
• Riktlinjerna för barnhälsovård har förändrats – justering
utifrån dem med särskilt fokus på socioekonomiskt svaga
områden
• Förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård fr o m 1 juli
Region Östergötland
Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn
5
Fast vårdkontakt
• Möjlighet att välja fast läkarkontakt i primärvården
• ”Fast vårdkontakt” kan vara sjuksköterska eller annan
yrkeskategori
• Vid livshotande tillstånd ska den fasta vårdkontakten alltid
vara leg läkare
• Förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård ställer ökade krav på SIP och fast
vårdkontakt
Region Östergötland
2015-05-11
6
Övergripande förslag
• Ökade resurser till socioekonomiskt svaga
områden/grupper
• Ökad delaktighet för patienterna
• Ökat fokus på utvecklingsarbete
Region Östergötland
Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn
7
Diskussion
• Hur kan vårdcentralerna omsätta 26 Mkr till mer
utveckling och mer fokus på
sjukdomsförebyggande och rehabiliterande
insatser?
• Hur kan varje vårdcentral öka sina
sjukdomsförebyggande insatser tillsammas med
varje patient och stärka patientens förmåga att
själv kontrollera och följa upp sitt hälsotillstånd?
Region Östergötland
Dagens tema, 2015-01-01, Förnamn Efternamn
8
Download