Handlingsplan psykisk hälsa Östergötland

Handlingsplan psykisk hälsa
Östergötland
Region Östergötland
Handlingsplan psykisk hälsa Östergötland 2017
SIP
- långsiktig plan för implementering
- SIP via 1177 e-tjänster/SoB
- Utvärdering av användande (gemensamma indikatorer)
Analysarbete
- Struktur för samverkan mellan förskola, BHV/BVC och soc.tjänst
- Fördjupad analys av psykisk hälsa
Ungdomshälsa
- Genomlysning av riktade insatser – årliga sammanställningar
Nyanlända barn och unga
- Myndighetssamverkan kring preventiva/behandlande insatser
- Utbildningsinsatser boendepersonal
Region Östergötland
2
Handlingsplan psykisk hälsa Östergötland 2017
E-hälsa
- Stöd och behandling användas inom spec.psyk
Somatisk ohälsa hos personer med psykisk sjukdom
- Följa upp läkem.beh vid schizofreni
- Följa upp krav i vårdval i öppenvårdspsykiatri
Levnadsvanor
- Kultur på recept - utveckla
- Fysisk aktivitet på recept utveckla för målgruppen
Suicidprevention
- MHFA utb inkl plan för implementering
- Vuxentraumastöd
- SPISS
- Öka medvetenhet om suicidproblematik (politik, chefer, medarb, allmänhet)
Region Östergötland
3