symtomlindring - Region Östergötland

advertisement
SYMTOMLINDRING
i palliativ vård
Annika Pohl LAH Motala
Waldemar Bau LAH Linköping
Symtomlindring,
2016-11-10, Waldemar Bau
Region Östergötland
Varför lindra symtom?
• Fokus på livskvalité efter brytpunkt
• Möjliggör att ”leva tills man dör” (trots
nya spelregler av en sjukdom)
• Svåra symtom som smärta, illamående,
ångest mm gör det svårt att leva…..
Region Östergötland
2
Grundstenar för framgångsrik
symtomlindring
• Förebygga förväntade problem
– Vårdplan
• Analys och bedömning
– Behandla eller inte?
• Information
– Känsla av samanhang, KASAM
Region Östergötland
3
• Individuell behandling
–”Vi möter dig där du är”
• Utvärdering och kontroll
– Symtomskattning,
– Palliativregistret
Region Östergötland
4
4 hörnstenar i palliativ vård
•
•
•
•
Symtomlindring
Teamarbete
Kommunikation
Närståendestöd
Region Östergötland
5
Fyra dimensioner
•
•
•
•
Fysiska aspekter
Sociala aspekter
Psykiska aspekter
Existentiella aspekter
Region Östergötland
6
Fysiska aspekter
• Symtom av bakomliggande sjukdom,
komplikationer, biverkan av behandling.
• Kan förstärka andra symtom och skapa nya, t ex
sömnstörning ger ökad trötthet, kraftig smärta
ger illamående och kräkningar.
Region Östergötland
7
Sociala aspekter
• Rollförlust i familjen, bland vänner och på
arbetet
• Känslor av övergivenhet och isolering
• Oro för närstående
• Ekonomiska bekymmer
Region Östergötland
8
Psykiska aspekter
• Symtom kan förstärkas av oro, depression och
stress
• Kroppen ändrar sig
• Rädsla för smärtor eller andra symtom
• Hjälplöshet och maktlöshet
• Ilska över kommande förluster
• Sorg över förlust av autonomi
• Bli en belastning för omgivningen
Region Östergötland
9
Existentiella aspekter
•
•
•
•
Varför händer detta mig?
Vad är meningen med livet?
Hur ser framtiden ut?
Skuldkänslor
Region Östergötland
10
Total pain
• Dame Cicely Saunders 1918-2005
Region Östergötland
11
Download