Svar på motion ”Mäta näringslivet regionalt”

advertisement
Svar på motion ”Mäta näringslivet regionalt”, Jan Owe Larsson
(M) och Per Larsson (KD). (RS 2016-778)
Att på regional nivå möta de utmaningar vår region står inför när det gäller näringslivets
utveckling är en viktig del av det regionala utvecklingsuppdraget. Det handlar om vilka
förutsättningar som finns i regionen för att driva företag, till exempel kompetensförsörjning,
kommunikationer, innovationer mm. Det kan även handla om den offentliga servicen till företag,
som miljötillstånd, marktillgång mm.
Mätningar av företagsklimat eller näringslivsklimat görs av många olika organisationer, till
exempel den ranking Svenskt Näringsliv genomför årligen. Det är ett intressant material som
används av många kommuner. Samtidigt är det svårt att dra enkla slutsatser av rankningen då
kommunerna ställs mot varandra. Även kommuner som förbättrar sig kan tappa i rankning om
andra kommuner förbättrar sig ännu mer. För att få en tydlig bild måste därför kommunerna se
närmare på de faktorer som berör näringslivet, även faktorer som inte finns med i Svenskt
Näringslivs mätningar.
Redan idag finns det gott om undersökningar på regional nivå och i dagsläget följer Region
Östergötland utvecklingen av näringslivet på många olika sätt. Vi använder oss av analyser och
underlag från Bisnode för att följa den ekonomiska utvecklingen i näringslivet generellt, vi
använder oss av olika former av statistik från SCB för att följa utvecklingen av sysselsatta och
utvecklingen av antal företag, nystartade och nedlagda företag mm. Vi använder oss också av data
från SCB och från andra aktörer för att följa och bedöma behov och tillgång av kompetens på
arbetsmarknaden inklusive näringslivets del av densamma. Detta är bara exempel på olika mätetal
och analyser vi använder oss av för att följa näringslivets utveckling i Östergötland.
För att få en uppfattning av företagens och företagarnas villkor och hur de uppfattar situationen
för att bedriva företag i Östergötland (ur många olika perspektiv) följer vi bland annat
undersökningen Företagens villkor och verklighet samt Entreprenörskapsbarometern som
Tillväxtverket ansvarar för. Vi följer även regelbundet andra undersökningar och analyser av olika
aktörer.
Vi delar uppfattningen om att vi i högsta grad ska finnas med bidra i utvecklingen av näringslivet
i regionen. Däremot tror vi inte att en egen ny mätning skulle vara lösningen. Det är både
kostsamt och vi har redan en god kunskap om hur näringslivsklimatet ser ut i länet.
För att fler ska få ta del av den kunskap vi har tror vi däremot det kan vara en bra idé att Region
Östergötland skulle sammanställa den kunskap vi inhämtat och visa den för politiker, kommuner
och andra intresserade, exempelvis genom en årlig rapport.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta
att
avslå motionens att-sats
att
uppdra till regionutvecklingsnämnden att se över hur kunskapen om regionens
näringslivsklimat kan sammanställas, spridas och rapporteras
Download