Anpassa lagstiftningen for att underlätta bevarandet av det rörliga

advertisement
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16
av Jan Ericson (M)
Anpassa lagstiftningen för att underlätta bevarandet av det
rörliga kulturarvet
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anpassa lagstiftningen för
att underlätta bevarandet av det rörliga kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Sverige har – med rätta – sträng lagstiftning kring fordon och andra fortskaffningsmedel
vad gäller miljö- och säkerhetskrav.
Samtidigt finns ett stort antal äldre bilar, båtar, flygplan mm som renoveras och
bevaras av entusiaster. Detta blir en del av vårt ”rörliga kulturarv”. Tyvärr medför
regler, avgifter och föreskrifter att arbetet med renovering och bevarande av det rullande
kulturarvet försvåras.
Ibland tvingas ägarna även vidta åtgärder som skadar eller förvanskar det aktuella
fortskaffningsmedlet.
Det behövs tydlig reglering som genom rimliga undantag i gällande lagstiftning
underlättar bevarandet av det rörliga kulturarvet.
Jan Ericson (M)
.
2017-07-14 23:45
Download