Inbjudan - Länsstyrelserna

advertisement
Idéplan till projekt
Affärsplan/utvecklingsbehov av kulturarv
Bakgrund
I vår förstudie kring det blekingska kulturarvet börjar vi nu närma oss det läge där vi
måste kunna beskriva de konkreta insatser som vi vill göra under det kommande
treårsprojektet. Målet är att stimulera sysselsättning, företagar- och
nyföretagarverksamhet med bäring på vårt kulturarv. Vi tror att vi tillsammans kan
utveckla entreprenörskapet inom t.ex. informations, service, turist och
upplevelsenäringen.
I länet finns bortåt 4000 registrerade fornlämningar, 80 byggnadsminnen, 80
naturreservat, 50 kyrkor, 20 riksintresseområden, ett kulturreservat och ett världsarv.
Flera av dessa fungerar redan idag som omtyckta rekreationsområden och populära
besöksmål. Det vi vill med denna förstudie är att undersöka vilka platser vi skulle
kunna få ut ett mervärde ifrån, genom att göra i ordning dem och vilka platser som
ev. inte behöver skötas på den nivå som sker idag. Genom ökad tillgänglighet, bättre
information, service och marknadsföring tror vi att upplevelse- och besöksvärdet på
flera av dessa platser kan höjas rejält.
Vi har valt fem teman:
1.
2.
3.
4.
5.
Arkitektur i Blekinge
Försvarshistoria i Blekinge
Dansktiden i Blekinge
Industrihistoria i Blekinge
Kulturlandskap i Blekinge
Uppdrag/ ansökan
Vi vill så småningom, under dessa teman, få in dina förslag på insatser som Du i ditt
företag/ din förening skulle vilja göra under de kommande tre åren, för att på ett
bättre sätt kunna använda dig av kulturarvet. Vi vill att Du med detta ska kunna
beskriva hur det ska kunna öka din lönsamhet och ev. bidra till fler antal anställda i
såväl det korta som i det långa perspektivet. Ett mervärde skulle även vara att Du
kunde beskriva nya affärsidéer kopplade till din idé, som kan plockas upp av
etablerade eller nya entreprenörer.
1
Plan till idéutveckling bör innehålla beskrivning under följande rubriker:
Checklista
(Affärs)idé
 Vad går din idé ut på? Vad ska du sälja och till vilka och hur?
 Varför är kunderna intresserade av just detta? Vad är det ”unika” med din idé?
 Genusperspektiv. Är det män eller kvinnor som skapat förutsättningen för idén?
Marknad
 Marknad för din idé (produkt/tjänst)– Var finns den? Hur stor är den?
 Hur ser marknaden ut idag? Hur kan den tänkas förändras i framtiden?
 Hur ska kunderna nås?
 Hur klarar sig din idé i jämförelse med konkurrenternas vad gäller pris, kvalitet,
kundservice, vad kommer du göra bättre?
 Kalkyl och prissättning. Strategi?
 Marknadsförings/försäljningsaktiviteter.
 Hur ska du sälja? Direkt till kunder, via återförsäljare etc.
 Genusperspektiv. Vilka är intresserade kvinnor eller män?

Konkurrenter/samarbetspartners
Vilka är de viktigaste konkurrenterna/samarbetspartnerna?
Vad kan du lära av befintliga aktörer som ev. ger dig försprång gentemot dem?
Gör en kritisk jämförelse mellan din idé och andra idéer som fyller samma behov hos
kunden (Styrkor/svagheter).
Vilka reaktioner kan du förvänta dig av de andra på marknaden när du drar igång ?

Lokal/utrustning
Behövs ”tyngre” investeringar runt Kulturarvet i din idé och i så fall i vad?







Personliga kvalifikationer
Vad har du för utbildning som är av betydelse för din idé t.ex. historia,
kulturarvskompetens
Kan du tänka dig att kompetensutveckla dig inom ämnet kulturarv och i så fall i vilken
omfattning/ på vilken nivå?
Vilken är din egen erfarenhet från branschen och yrket?
Har du redan etablerat kontaktnät med t.ex. kunder, leverantörer osv. Om inte, hur ska
du skaffa det?
Hot och möjligheter
 Försök att få en realistisk blick över riskerna och hur de kan göras mindre.
Ekonomisk information
 Gör en budget, dvs. en plan/bedömning av vad allt kommer att kosta
 Gör en finansieringsplan som berättar hur idén behöver/ska finansieras.
Beskrivningen av din/er idé vill vi ha senast den 4 dec till Pia Holgersson: tel/mobil: 0455 – 615008,
SMS: 0709 – 615008, [email protected] eller Leifh Stenholm, Länsstyrelsen i Blekinge, 371 86
KARLSKRONA [email protected]
3
Download