KULTUR HÄLSA

advertisement
Blekinge kompetenscentrum
i samarbete med länets kommuner
KULTUR
& HÄLSA
Möjligheter
Kultur & Hälsa vill...
Kultur & Hälsa erbjuder gruppaktiviteter, 3 timmar per vecka under
...förbättra livskvalité och hälsa och ge en möjlighet till återhämtning
14 veckor, inom våra hörnstenar; kultur, natur, kost och motion. Projektet
för vuxna med olika psykiska funktionssätt.
gör det möjligt för personer med olika psykiska funktionssätt att arbeta
med att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa.
En viktig del i projektet är kompetenshöjning av berörd personal, inom
området kultur och hälsa. Genom olika utbildningsinsatser hoppas
vi kunna inspirera och motivera både deltagare och personal till
förbättrade levnadsvanor och ökat deltagande i kulturaktiviteter som
stimulerar alla sinnen.
För vem?
Kultur & Hälsa vänder sig till individer med långvarig psykisk ohälsa,
samt den personal som möter dem inom landstingets psykiatri och
kommunernas socialpsykiatri.
...att kultur skall vara en självklar del i hälsofrämjande vård
och omsorg.
...arbeta utifrån en bred definition av kultur.
...främja nya samverkansmöjligheter inom området kultur och hälsa.
...bidra till ökad förståelse och kunskap om sambandet mellan kultur
och hälsa på individ-, verksamhets- och organisationsnivå.
...öka tillgängligheten och utbudet för målgruppen när det gäller
kulturaktiviteter.
...stärka brukarens egenmakt och öka medvetenheten om dess
betydelse på individ-, verksamhets- och organisationsnivå.
Kultur & Hälsa är ett av fem delprojekt i det större projektet
”Blekingeparaplyet - Återhämtning från psykisk ohälsa” som pågår
på Blekinge kompetenscentrum.
Syftet är att skapa fler och bättre förutsättningar för återhämtning
för personer med olika psykiska funktionssätt.
Målet är att individen skall hitta sin egen väg mot förbättrad livsstil
och bättre levnadsvillkor.
Projektet inleddes i västra Blekinge för att därefter utvidgas till att
omfatta hela Blekinge. Ungefär 500 personer skall under 3 års tid
delta i Kultur & Hälsa.
Projektet utvärderas av en extern forskare.
Kontaktuppgifter
Blekinge kompetenscentrum
[email protected]
www.ltblekinge.se/kulturochhalsa
Produktion: Infab Vitamin
Kultur & Hälsa finansieras av FINSAM och är ett samarbete mellan
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, kommunerna i länet och
Blekinge Läns Bildningsförbund. Projektet pågår 2013-2015.
Download