2012-11-05
Dnr 2012/575
Landstingsdirektörens stab
Planerings- och utvecklingsenheten
Gunilla Skoog
tel 0455-734032
Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Yttrande avseende ”Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd, Ds201236.”
Landstinget Blekinge har fått möjlighet att lämna yttrande över departementspromemorian
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, Ds 2012:36
Landstinget Blekinge ser positivt på huvuddelen de förslag till ändringar som föreslås i
departemenspromemorian.
Förslaget legaliserar den vård som idag ges i stora delar av landet till vuxna som vistas i Sverige
utan tillstånd. Förslaget om vård till barn följer barnkonventionens artikel om bästa uppnåeliga
hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering.
Förslaget underlättar för vårdpersonal i situationer när personer utan tillstånd är i behov av
sjukvård och det är också positivt att berörda myndigheter föreslås få i uppdrag att utreda och
föreslå en ändamålsenlig ordning för dokumentation.
Landstinget avvisar däremot den föreslagna modellen för statlig ersättning utan förordar
ersättning enligt Riksavtalets regler vilket innebär ersättning för utförd prestation.
Landstinget Blekinge ställer sig också bakom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s)
yttrande i ärendet.
Förslag till ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd.
Förslaget till ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan tillstånd
innebär att vuxna som håller sig undan verkställighet av om avvisning/utvisning och de som inte sökt
nödvändiga tillstånd för att vistas i landet ska erbjudas samma vård som vuxna asylsökande.
Barn som befinner sig i landet på samma premisser ska erbjudas samma vård som svenska barn.
Landstinget ska erbjuda samtliga en hälsoundersökning. Hälso- och sjukvård ska erbjudas av det
landsting som de berättigade personerna vistas i.
Vuxna asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd ska erbjudas vård som inte kan
anstå vilket innebär vård och behandling av sjukdom och skada samt tandvård där en måttlig
fördröjning bedöms kunna medföra allvarliga följder, följdinsatser av detta samt psykiatrisk vård.
·
·
·
·
· Landstingsdirektörens stab
Postadress: 371 81 Karlskrona. Besöksadress: Wämö Center . Telefon: 0455-731000.
E-post: [email protected] Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081
Landstingen ska också erbjuda mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning
och undersökning.
Lagen gäller inte utlänningar vars vistelse i Sverige är avsedd vara tillfällig, t ex turister och
affärsresenärer.
Landstinget kan besluta om möjlighet att erbjuda vård över vad lagen stadgar.
Barn till asylsökande och barn som vistas i landet utan tillstånd ska ha samma vård som barn
bosatta inom landstinget. Det innebär fullständig hälso- och sjukvård samt regelbunden tandvård
Landstingets ställningstagande
Förslaget innebär att vård som idag i realiteten erbjuds personer som vistas i Sverige utan tillstånd
får en legal grund. Det etiska dilemma för vårdpersonal som möter dessa grupper reduceras och
vården kan utföras på ett patientsäkrare sätt och också följas upp på samma sätt som övrig vård.
Verksamheten kan då utföras, redovisas och följas upp som övrig hälso- och sjukvård.
Landstinget vill särskilt framhålla att förslaget följer och stärker FN:s barnkonvention och
konventionsländernas strävan efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt till bästa
uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering.
Vårdavgifter
Förslag: Regeringen får meddela föreskrifter om vårdavgifter och avgifter för läkemedel.
Hälsoundersökningen ska vara kostnadsfri. Vården för personkretsen i denna lagstiftning bör
vara subventionerad och landtingen får ta ut avgifter för vården. Avgiften föreslås inte vara högre
än för asylsökande och samma princip bör ska gälla för uttag av receptförskrivna läkemedel.
Sjukvård och läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.
I landsting som har beslut om avgiftsfri vård för barn och ungdomar ska det gälla även för barn
och ungdomar som omfattas av denna lag.
Landstinget ställer sig bakom förslaget.
Identitet och patientjournalföring
Berörda myndigheter föreslås få i uppdrag att utreda och ta fram förslag till ändamålsenliga sätt
att dokumentera vård som ges till de som omfattas av denna lag.
Landstingets ställningstagande
Landstinget uppfattning är att det förslaget stärker kraven på patientsäkerhet. Landstinget vill
också understyrka behovet av att tydligare avgränsa de personer vars vistelse är avsedd att vara
tillfällig.
Statlig ersättning till landstingen.
Hälso- och sjukvård för personer som omfattas av denna lag ska vara subventionerad
Ersättning till landstingen för det utvidgade uppdraget föreslås kompenseras via det generella
statsbidraget genom en ökning med 210-300 mnkr per år. Regelring föreslå göras i efterhand i
samband med budgetpropositionen för 2014.
Landstingets ställningstagande
Landstingets uppfattning är att beräkningen av antalet berörda individer är alltför osäker och att
fördelningen över landet är ojämn. Kostnaden per individ är svår att beräkna och parallellen med
asylsökandes efterfrågan på hälso- och sjukvård känns alltför osäker.
Landstingets föreslår att vård till de som omfattas av denna lag hanteras enligt samma
ekonomiska principer som för personer från andra landsting eller andra länder med konvention
med Sverige. Landstinget fakturerar enligt gällande Riksavtal för utomlänsvård. Detta
förfaringssätt kräver varken specifik uppföljning eller speciella rutiner och säkerställer att
landstingen får ersättning för genomförd vård.