Informationsbehandling och programmeringsmetodik 15 hp

advertisement
Akademin för teknik och miljö
KURSPLAN
Faculty of Engineering and Sustainable Development
Informationsbehandling och programmeringsmetodik 15 hp
Introduction to Information Processing and Programming 15 credits
Fastställd av Akademin för teknik och miljö
Version
Beslutad den
2007-05-23
2007-05-23
Fördjupning
G1N
Utbildningsnivå
Grundnivå
Kurskod
DV016A
Högskolepoäng
15 hp
Huvudområde
Datavetenskap
Ämnesgrupp
Datateknik
Utbildningsområde
Tekniska området 100%
Gäller fr.o.m.
2007-05-23
2012-08-27
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. översiktligt beskriva ett datorsystems uppbyggnad och redogöra för funktionen hos ett
datorsystems centrala hårdvaru- och mjukvarukomponenter, samt konstruera ett fungerande
datorsystem genom att montera ihop komponenter och installera ett operativsystem
2. förklara och använda grundläggande begrepp i ett objektorienterat högnivåspråk, och med
hjälp av programutvecklingsverktyg genomföra enklare programmeringsuppgifter där
vedertagna normer för programmeringsstil och dokumentation tillämpas
3. systematiskt och metodiskt testa och felsöka skriven programkod och föreslå hur
eventuella fel ska korrigeras
4. beskriva klasser och ett programs kontrollflöde med hjälp av klassdiagram respektive
aktivitetsdiagram i Unified Modeling Language, och kunna översätta enkla diagram till
programkod i ett högnivåspråk
5. redogöra för grundläggande databasbegrepp och skapa ett program som är kopplat till en
databashanterare med en enkel databas
6. i en mindre projektuppgift tillämpa och integrera erhållna kunskaper och färdigheter inom
objektorienterad programutvecklingsmetodik och databaser, och redovisa sina bidrag till
genomförandet av uppgiften
7. beskriva resultatet av sitt arbete i form av skriftliga rapporter och muntliga presentationer
som skapas med hjälp av ordbehandlings- och presentationsprogramvara.
Kursens innehåll
Del 1: Datorsystem
Datorsystems uppbyggnad: moderkort, processorer, nätverkskort, grafikkort, hårddisk,
externa och interna databussar
Sida 1 av 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
Operativsystem
Del 2: Språk, metoder och verktyg för programutveckling
Grundläggande begrepp i programmeringsspråket Java: primitiv datatyp, sammansatt
datatyp, variabel, instansvariabel, klassvariabel, referens, referensvariabel, metod,
klassmetod, formell och aktuell parameter, returvärde, klass, objekt, kontrollstrukturer för
selektion och iteration, paket, standardbibliotek, standardbiblioteksklasser för in- och
utmatning och andra grundläggande operationer
Unified Modeling Language (UML): klassdiagram och aktivitetsdiagram
Metodik för testning och felsökning
Verktyg för programutveckling: editorer, kompilatorer, dokumentationsverktyg, grafiska
utvecklingsmiljöer, visuella modelleringsverktyg för UML
Del 3: Introduktion till databaser
Grundläggande databasbegrepp: databas, tabell, post, fält, databashanterare
Översikt över olika databashanterare
Koppling mellan program och databashanterare
Del 4: Projektarbete
Objektorienterad programutvecklingsmetodik
Tillämpning och integrering av kunskaper från del 2 och 3
Del 5: Informationsbehandling och presentation
Verktyg och metoder för rapportskrivning och muntlig presentation
Undervisning
Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar, laborationer och seminarier. Kursen
tillämpar ett problemorienterat arbetssätt.
Förkunskaper
Gymnasiekurs Ma B.
Examinationsform
0010 Datorsystem 4 hp
a. Lärandemål 1: aktivt deltagande i obligatoriska seminarier och laborationer
b. Lärandemål 7: redovisning av obligatoriska uppgifter
0020 Objektorienterad programmeringsmetodik 6 hp
a. Lärandemål 2-4: skriftlig tentamen
b. Lärandemål 2-4: redovisning av inlämningsuppgifter
0030 Databaser 1 hp
a. Lärandemål 5: skriftlig tentamen
a. Lärandemål 5: redovisning av inlämningsuppgift
0040 Projektarbete 3 hp
a. Lärandemål 6: aktivt deltagande i projektarbete
b. Lärandemål 7: redovisning av projektuppgift
0050 Informationsbehandling och presentation 1 hp
a. Lärandemål 7: skriftliga rapporter och muntliga presentationer
Moment
0010 Datorsystem 4 hp, Betyg: AF
0020 Objektorienterad programmeringsmetodik 6 hp, Betyg: AF
0030 Databaser 1 hp, Betyg: AF
0040 Projektarbete 3 hp, Betyg: AF
0050 Informationsbehandling och presentation 1 hp, Betyg: AF
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Sida 2 av 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
Övriga föreskrifter
Bestämmelser för omexamination, betygskriterier och andra examinationsföreskrifter
meddelas av kursansvarig lärare i samband med kursstart.
Hållbar utveckling
Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.
Kurslitteratur
Holm, P. (Senaste upplagan). Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur.
Webbreferenser och kompletterande material som delas ut eller distribueras elektroniskt.
Referenslitteratur
Andersen, E. S., Schwencke, E. (Senaste upplagan). Projektarbete - en vägledning för
studenter. Lund: Studentlitteratur.
Skansholm, J. (Senaste upplagan). Java Direkt med Swing. Lund: Studentlitteratur.
Sida 3 av 3
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text,
en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga
inlämningsuppgifter.
Download