4,1

advertisement
Kursutvärdering Externredovisning VT 2017
1. Tycker du att kursinnehållet stämmer överens med lärandemålen i kursplanen?
81
Lärandemål 1
 beskriva grundläggande tankar bakom redovisning (t e x principer och regleringsfrågor).
 analysera hur principer/idéer avspeglas i existerande redovisningsregler.
 urskilja hur redovisningsval i företag påverkar bokslutet och därigenom kunna
använda de finansiella rapporterna för att utvärdera företagets finansiella ställning.
 förklara vilka ekonomiska incitament företagsledningen kan ha för sina redovisningsval.
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
4,4
Lärandemål 2
 med en årsredovisning som grund analysera hur olika redovisningsval har påverkat siffrorna i balans- och
resultaträkning samt producera en skriftlig rapport och genomföra en muntlig presentation och opposition
inom ämnesområdet.
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
4,4
Lärandemål 3
 Kunna producera ett enklare koncernbokslut, samt förstå syftet med och underliggande tänkesätt bakom
koncernredovisning
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
4,6
2. Är kursens lärandemål tydligt formulerade?
□ Mycket tydligt
□ Tydligt
□ Varken/eller
□ Ganska otydligt
□ Mycket otydligt
4,4
3. Har föreläsningarna varit ett stöd för ditt lärande?
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
4,4
1
4. Har praktikfallsseminariet varit ett stöd för ditt lärande?
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
4,1
5. Tycker du att du har uppnått lärandemål 1 (se fråga 1)
□ Ja
87%
□ Nej
13%
6. Tycker du att du har uppnått lärandemål 2 (se fråga 1)
□ Ja
94%
□ Nej
6%
7. Tycker du att du har uppnått lärandemål 3 (se fråga 1)
□ Ja
88%
□ Nej
12%
8. Vad tycker du om kurslitteraturens relevans i förhållande till lärandemålen (se fråga 1 och kursens
innehåll i förhållande till lärandemålen).
Marton, J., Lumsden, M., Lundqvist, P., Pettersson, A.K. IFRS – i teori och praktik
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
□ Ej läst
4,5
Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T. Företagsvärdering med fundamental analys
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
□ Ej läst
3,9
9. Hur bedömer du din egen insats i förhållande till total arbetstid på kursen (för heltidskurs beräknas 40
timmarsvecka?)
□ 0-20%
1%
□ 21-40%
4%
□ 41-60%
11%
□ 61-80%
25%
□ 80-100%
49%
□ Mer än 100%
9%
10. Hur anser du att kursens administration avseende följande har fungerat (schema, GUL,
information, e t c).
□ Mycket bra
□ Bra
□ Varken/eller
□ Ganska dåligt
□ Mycket dåligt
3,8
2
11. Upplever du att du har blivit utsatt för sexuella trakasserier, diskriminering, blivit ifrågasatt på grund av
ditt kön eller ditt ursprung någon gång under kursen från föreläsare, universitetspersonal, annan student.
□ Nej
100%
□ Ja
Om något inträffat beskriv vad som har hänt _________________________________________________________
12. Viket är ditt helhetsintryck av kursen
□
□
□
□
□
Mycket bra
Bra
Varken/eller
Ganska dåligt
Mycket dåligt
4,3
3
Download