kurs- och gruppsajter

advertisement
Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT
– ARBETE I GYMNASIESKOLAN
– ARBETE I GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9
KURSBESKRIVNING
för kursen
XXXX
(kurskod)
Termin / År
Kursperiod
Uppdaterad 201X-XX-XX
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ALLMÄNT ................................................................................................................................................... 3
KURSUTVÄRDERINGAR ...................................................................................................................... 3
KURSENS GENOMFÖRANDE ............................................................................................................ 3
KURS- OCH GRUPPSAJTER ................................................................................................................. 3
LÄRARE ....................................................................................................................................................... 3
KURSADMINISTRATION ...................................................................................................................... 4
SCHEMA ...................................................................................................................................................... 4
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT OCH BETYGSKRITERIER............................................. 4
KURSLITTERATUR.................................................................................................................................. 6
BILAGOR
Bilaga 1: Kursplan
Bilaga 2: Detaljschema (om detta inte skrivs in i denna mall)
ALLMÄNT
Välkommen till kursen XX. Du läser din XX termin på ämneslärarprogrammet med inriktning
mot XXXX. Kursen består av XX hp. I denna studiehandledning finns information om kursens
upplägg och genomförande. Du hittar också information om undervisande lärare, förväntade
studieresultat, betygskriterier, examinationsformer samt kurslitteratur. Utförligare anvisningar till
seminarierna etc. får du av undervisande lärare.
Som bilagor till denna studiehandledning får du även detaljschema och kursplan.
KURSUTVÄRDERINGAR
I slutet av kursen genomförs en kursutvärdering där studenterna har möjlighet att anonymt
besvara frågor om den kurs de har läst. Det primära syftet med kursvärderingar är att de skall
ligga till grund för utveckling av utbildningen på Konstfack.
Här beskriver du kort vad som framkom ur förra kursutvärderingen samt gärna något om
eventuella förbättringar/ändringar som gjorts utifrån utvärderingsresultatet.
KURSENS GENOMFÖRANDE
Här beskriver du hur kursen är upplagd och hur den genomförs.
KURS- OCH GRUPPSAJTER
Under kursen används X och Y som digitala anlagstavlor och/eller lärplattformar. Av
kursdeltagare krävs att man regelbundet loggar in och tar del av den information som läggs ut på
kurs- och gruppsajterna.
Användarnamnet är XX. Får du problem med inloggning, ta kontakt med kursansvarig lärare.
LÄRARE
Kursansvarig lärare
Namn:
Telefon:
Epost:
Undervisande lärare
Namn:
Telefon:
Epost:
Namn:
Telefon:
Epost:
KURSADMINISTRATION
Behöver du hjälp på kursen med frågor av administrativt slag, vänd dig till kursansvarig alternativt
till utbildningsadministratör/studievägledare Gabriella Rizzo, [email protected], 08450 41 51.
SCHEMA
Formuleringsalternativ 1
Detaljschema finns som bilaga till denna studiehandledning.
Formuleringsalternativ 2
Skriv in detaljschemat i mallen
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT OCH BETYGSKRITERIER
Alternativ 1
Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att:
- Lärandemål 1
- Lärandemål 2
-…
Kursens examinationsformer
- Examinationsform 1
- Examinationsform 2
-…
Kursen tillämpar följande betygskriterier:
Godkänt:
Väl godkänt:
Den studerande
-
Den studerande
-
-
-
-
-
Alternativ 2
De förväntade studieresultaten hittar du i kursplanen (se bilaga 1). I nedanstående tabell finns en
översikt över de förväntade studieresultaten och de betygskriterier som är kopplade därtill.
För godkänt resultat på
Godkänt betyg erhåller
kursen ska studenten kunna: student som:
Väl godkänt betyg erhåller
student som:
Lärandemål 1
Kriterium 1
Kriterium 1
Lärandemål 2
Kriterium 2
Kriterium 2
Lärandemål 3
Kriterium 3
Kriterium 3
Lärandemål 4
Kriterium 4
Kriterium 4
Målexempel 1
Kriterieexempel 1
Kriterieexempel 1
– uttrycka sig tydligt såväl
muntligt som skriftligt i
kommunikation med elever
– talar och skriver på ett sådant – talar och skriver på ett sådant
sätt att elever förstår vad
sätt att elever förstår vad
studenten avser
studenten avser
Målexempel 2
Kriterieexempel 2
Kriterieexempel 1
– samverka med verksamhetens personal
– samarbetar med handledaren
och deltar i organiserade
samverkansformer
– samarbetar med handledaren
och deltar i organiserade
samverkansformer
Alternativ 3
De förväntade studieresultaten hittar du i kursplanen (se bilaga 1). I nedanstående tabell finns en
översikt över de förväntade studieresultaten och de betygskriterier som är kopplade därtill.
För godkänt resultat på
Godkänt betyg erhåller
kursen ska studenten kunna: student som:
Väl godkänt betyg erhåller
student som:
Beskriv lärandemålen
Beskriv betygskriterierna för
betyget väl godkänt
Beskriv betygskriterierna för
betyget godkänt
Kursbetyget ges enligt betygsskalan U-VG och examineras utifrån följande underlag: Beskriv vad
som ligger till grund för betygssättningen.
Betyg meddelas av examinator via mejl senast tre veckor efter avslutad kurs. Skulle en student få
betyget U meddelas studenten om detta på en särskild blankett där motiveringen för
underkännandet framgår.
KURSLITTERATUR
Alternativ 1
Kurslitteraturen framgår av kursplan eller separat litteraturlista.
Läsanvisningar/kommentarer:
Alternativ 2
Skriv in litteraturlistan
Download