Kort sammanfattning Gävle 15 april 2016

Dagkirurgikonferensen Gävle 14-15 april 2016
Kort sammanfattning från presentation fredagen den 15 april 2016
Titel:
Multiresistenta bakterier på operationssalen – Åtgärder för att
förhindra spridning
Föredragshållare:
Ann Folin, Clinical Nurse Advisor
Legitimerad sjuksköterska, Specialistutbildning inom operationssjukvård,
Magisterexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet omvårdnad.
E-mail:
[email protected]
Till att börja med presenterades några av de viktigaste multiresistenta bakterier (MRB) i
Sverige och utomlands samt hur dessa sprids i vården och på operationssalen.
För att stödja hälso- och sjukvården har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en
rad olika kunskapsunderlag eller åtgärdspaket. Dessa beskriver åtgärder inom olika områden
som effektivt minskar antalet vårdskador. Alla åtgärder bygger på den senaste vetenskapliga
evidensen på respektive område. Här sattes fokus på SKL:s satsning att förebygga
postoperativa sårinfektioner och redovisning av resultat från de punktprevalensmätningar och
de observationsstudier som gjorts av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.
Det finns evidens för att en hög följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler hos
vårdpersonalen bidrar till en minskad smittspridning så här fortsatte presentationen kring
Socialstyrelsens författning ”Basal hygien” inom hälso- och sjukvården mm (SOSFS 2007:19
(M)). Extra fokus sattes på hygienrutiner vid patientkontakt på operation utifrån
rekommendationer i Vårdhandboken (www.vardhandboken.se) och dessa innehöll följande
områden:
 Arbetsdräkt (normal- och specialarbetsdräkt)
 Skyddskläder / engångsplastförkläde
 Hårskydd / mössa / hjälm
 Munskydd/andningsskydd
 Ögonskydd
 Smycken / armbandsur
 Naglar / bandage / mjukgörande kräm
 Fotbeklädnad
 Undersökningshandskar
 Sterila operationshandskar
 Steril operationsrock
Referenser:
1. http://www.vardhandboken.se/texter/multiresistenta-bakterier/oversikt
2. http://www.vardhandboken.se/Texter/Smitta-och-smittspridning/Smittvagar/ april
2016
3. Folkhälsomyndigheten 10 februari 2016
4. www.vardhandboken.se/Texter/Personalinfektioner-inom-halso--ochsjukvard/Stafylokockinfektioner-Staphylococcus-aureus-inklusive-MRSA/ april 2016
5. Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen april
2006
6. www.vardhandboken.se/Texter/Personalinfektioner-inom-halso--och-sjukvard/VREVancomycinresistent-enterokock/ april 2016
7. http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13630/Vankomycinreistenta_enterok
ocker-VRE
8. www.vardhandboken.se/Texter/Personalinfektioner-inom-halso--och-sjukvard/ESBLExtended-Spectrum-Beta-Lactamase/ april 2016
9. http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17838/ESBLproducerande%20tarmbakterier
10. http://www.folkhalsomyndigheten.se/ april 2016
11. SmiNet, Folkhälsomyndigheten
12. Folkhälsomyndigheten 30/11, 2015
13. SoS-rapport 1998:12 Att förebygga infektioner i vården II. Ett kunskapsunderlag
14. Socialstyrelsens statistikdatabas april 2016
15. http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/vardrelateradeinfektioner.746.html
16. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsoochvard/patientsakerhet/vardrelateradeinfektioner
17. Postoperativa sårinfektioner – åtgärder för att förebygga. Sveriges Kommuner och
Landsting, 2011
18. Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård JÄMFÖRELSER MELLAN LANDSTING
19. Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Sveriges kommuner
och Landsting juni 2014
20. Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler .
Landstingens resultat våren 2014
21. Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler .
Landstingens resultat våren 2015
22. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2016/april/kollegan-ser-dig/
23. PPM-VRI. Vårdrelaterade infektioner. Framgångsfaktorer som förebygger 2014
24. www.skl.se Punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner VT 2015
25. SOSFS 2007:19 (M)) Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.
26. SOSFS 2014:11 (M)) Basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.
27. SOSFS 2015:10 (M och S) Basal hygien i vård och omsorg
28. Megeus V. Et.al. Hand hygiene and aseptic techniques during anesthetic care observations in the operating room. Antimicrobial Resistance and Infection Control
2015;4:5 DOI 10.1186/s13756-015-0042-y
29. Operationssjukvård – Personalföreskrifter på operationsavdelning. Vårdhandboken
2016
30. SIS-TS 39:2015 Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen
smitta – Vägledning och grundläggande krav
31. Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical
clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven
and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
32. Tammelin A, et al. Single-use surgical clothing system for reduction of airborne
bacteria in the operating room. Journal of Hospital Infection, 2013
33. Basala hygienrutiner och klädregler - Vårdhandboken 2016
34. Hubble, M.J., et al., Clothing in laminar-flow operating theatres. J Hosp Infect, 1996.
32(1): p. 1-7.
35. Owers, K.L., E. James, and G.C. Bannister, Source of bacterial shedding in laminar flow
theatres. J Hosp Infect, 2004. 58(3): p. 230-2.
36. http://www.popsci.com/beards-are-great-trapping-icky-bacteria
37. EN14683:2014 Medical face masks – Requirements and test methods
38. EN 149+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect
against particles – Requirements, testing, marking
39. http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien/hygienrad-ochriktlinjer/ffp3/
40. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or
special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare
personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.:
CD009573.DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
41. Naver L.P.S, Gottrup F. Incidence of glove perforations during gastrointestinal surgery
and the protective effect of double gloves: a prospective, randomized controlled
study. Eur J Surg 2000; 166: 293-295.
42. Bennett NT, Howard RJ. Quantity of blood inoculated in a needlestick injury from
suture needles. J Am Coll Surg 1994;178(2):107-110
43. Tanner J, Parkinson H. Double gloving to reduce surgical cross-infection. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2006. Issue 3.Art. No.:CD003087.
DOI:10.1002/14651858.CD003087. pub2. Review content assessed as up-to-date: 28
July 2009.
44. EN 13795:2011+A1:2013Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical
devices for patients, clinical staff and equipment - General requirements for
manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements
and performance levels