Professionellt bemötande

advertisement
Bemötandeverktyg vid psykisk ohälsa
H
rösten, anklaga, skrika. Vad accepterar du?
emligheten bakom bemötande vid
psykisk ohälsa handlar om att vara särskilt
uppmärksam på känslan oro, att läsa av
kroppsspråk och att kunna förklara din
fackkunskap med talspråk. Du har nytta av att
vara en god pedagog.
1. Undvik argumentation och konfrontation
Lär dig metoder som lugnar ner en upprörd och
labil person. Många tycker att det är jobbigt att
behöva ”ta skit” från andra och kan gå i försvar så
att en dispyt / argumentation uppstår. Lär dig var
gränsen går mellan att vara excentrisk och farlig.
När bör du iaktta försiktighet? Kan du säga emot
en person med paranoida vanföreställningar? För
din personliga säkerhet bör du undvika att
konfrontera en psykiskt labil person. Du kan säga
emot men gör det på rätt sätt. Tystnad kan tolkas
som att du instämmer i föreställningarna
6. Läs av kroppsspråket – undvik kroppskontakt
Många använder kroppskontakt för att visa
2. Kontrollera känslan bakom irritation och ilska medkänsla. Vid psykisk sjukdom är det bra att
Möter du irriterade, stressade, omotiverade och undvika det. Lär dig andra sätt att lugna ner
aggressiva personer där en del kontakter sker
genom att tex vara tydlig och att ge bekräftelser
utan personens önskemål? Människor är sällan
på annat sätt. En psykiskt instabil person kan
rationella då de är upprörda. Aggressivitet
tolka fysiskt närhet och kroppskontakt som ett
handlar ofta om andra känslor. Till exempel oro
hot. Att du gör intrång i deras revir eller
vilket är en vanlig orsak till aggressivitet hos såväl trygghetszon. Håll därför ett större fysiskt
friska som psykiskt sjuka.
avstånd än vad du brukar. Det ger dig överblick
om något i personens kroppsspråk förändrar sig
3. Ta reda på förväntningar
och om du tex snabbt måste ta dig ut ur ett rum.
I många möten finns förväntningar. Dessa kan
Små signaler i kroppsspråket kan ge dig värdefull
vara orealistiska, underförstådda eller outtalade. information som förvarnar om aggressivitet.
Personen kan ha tolkat det du säger i linje med
sina önskemål. Kontrollera därför tidigt i mötet
7. Sträva efter att få delaccepter
om ni är på samma spår och pratar om samma
Gör personen delaktig till att bli en samarbetspart
sak. Orealistiska förväntningar kan öka till krav
i samtal, planer och beslut. Om kunden blir en
och irritation.
motpart som spjärnar emot riskerar mötet att bli
en kamp. Var observant på all form av motstånd
4. Påverka andras beteenden
och undvik att forcera detta.
Ibland behöver du påverka andras beteenden
som att minska på irritation och aggressivitet . Få BOK - Möta kunder med psykisk ohälsa. Läs mer
www.weiner-t.com/kunder_psykisk_ohalsa Få
tillgång till särskilda verktyg för hur du kan öka
tllgång till mängder av tips vilka ökar din personliga
tryggheten och förebygga / bemöta ilska.
säkerhet i kontakt med psykiskt instabila personer
5. Bemöta aggressivt beteende
Professionellt bemötande - Nu i upplaga 4
Var tydlig med att sätta gränser och var
Professionellt bemötande 2017 nu med fler än 60
medveten om att det är du som bestämmer
autentiska exempel.
under vilka former dina samtal sker tex att höja
Weiner T Samtal & Bemötande • www.weiner-t.com
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards