Riksdagens uttalade mål för de psykiskt funktionshindrade 940602

Bilaga 1
Riksdagens uttalade mål för de psykiskt
funktionshindrade 940602:
proposition1993/94:218 och
Socialutskottets betänkande
1993/94:SoU28.
1 De har rätt att leva i samhället på samma villkor som
alla invånare och de skall ha inflytande över sina
levnadsförhållanden.
2 De skall ha samma rättigheter och samma skyldigheter
som alla invånare har.
3 Service, stöd och vård skall utgå från individens
situation, behov och levnadsförhållanden och ges i så
öppna och normaliserade förhållanden som möjligt.
4 Den enskilda individens val och prioriteringar skall
vara styrande vid val av boende- eller vårdform.
5 Kommunerna skall ha ansvaret för boendet för
psykiskt störda.
6 Kommunerna skall ha huvudansvaret för att initiera,
planera och samordna de sociala insatser som de
långvarigt psykiskt störda behöver. Det är även
1
kommunens ansvar att göra behovsbedömningar och
individuell planering av de sociala insatserna.
7 De psykiskt funktionshindrades behov skall
uppmärksammas i kommunernas
bostadsförsörjningsplanering
8 Insatserna för psykiskt störda skall inriktas mot att öka
den enskildes funktionsförmåga och och att öka dennes
möjligheter att liva ett så normalt liv som möjligt.
9 Målet skall vara ett eget boende för psykiskt störda
och insatser som påskyndar utvecklingen mot
alternativa boende- och vårdformer som innebär att fler
långvarigt psykiskt störda kan erbjudas egna bostäder
med egna kontrakt är mycket angelägna.
10 Boendet skall vara anpassat till den enskildes
individuella förutsättningar och behov.
11 Syftet med kommunernas obligatoriska
betalningsansvar är att motverka att patienter med
långvariga psykiska störningar blir kvar inom den
institutionsbundna vården på grund av att det saknas
anpassade boendeformer ute i samhället.
12 För ett normalt liv är det betydelsefullt med
sysselsättning. Det finns därför ett stort behov av att
satsa på sysselsättning och rehabilitering för de psykiskt
störda.
2
13 Erfarenheter av rehabiliteringsinsatser visar att dessa
ges bäst och med mest varaktiga resultat om de sker i
hemmiljö och i den permanenta bostaden.
14 Det övergripande målet med Riksdagens åtgärder är
att förbättra de psykiskt stördas livssituation och öka
deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i
samhällslivet.
15 Psykiska störningar har en medicinsk, psykologisk
och social dimension. Ökade sociala insatser är en
förutsättning för att de psykiskt stördas livssituation/
levnadsförhållanden skall kunna förbättras.
För utdraget svarar: Harald Wilhelmsson
3