Resumé vill ha din hjälp att fylla på vår reklamordlista i

advertisement
Reklamordlista
Above the line (ATL) Innefattar all reklam i massmedier, det vill säga tv, radio, biofilm, stortavlor och
tidningsannonser. Definitionen kommer från hur reklamkostnader tidigare brukade bokföras. Förr utfördes above
the line-reklam av annonsbyråer med provisionsbaserad ersättning. Kostnaden för detta bokfördes som
”försäljningskostnader”, vilka redovisades före bruttoresultatet, det vill säga ovanför linjen, i balansräkningen.
Icke-provisionsbaserad reklamproduktion bokfördes som ”rörelsekostnader” före nettoresultatet, det vill säga
nedanför linjen.
Abribus Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som eurosize.
Action marketing Samlingsterm för all köpstimulerande reklam som utförs i anslutning till
försäljningsstället. Innefattar butiksreklam och event.
Adresserad direktreklam (Adr) Direktreklam som skickas adresserad till enskilda mottagare. Dessa adresser
väljs ut genom körningar i databaser för att få en mottagarbild som matchar en viss målgrupp. Se även customer
relationship management (CRM) och oadresserad direktreklam.
Art buyer Den person på en reklambyrå som ansvarar för inköp av fotograf- och illustratörstjänster.
Art director (ad) Formgivare på reklambyrå. Kan även ha hjälp av underställda ad-assistenter och layoutare.
Ateljé Av tradition sitter ofta kreatörerna på en reklambyrå för sig, skilda från projektledare och byråledningen.
Det är i ateljén som annonsproduktionen sker.
B2B Utläses ”business-to-business”. B2b-reklam är reklam där den målgrupp som det annonserande företaget vill nå
består av andra företag. Se även b2c.
B2C Utläses ”business-to-consumer”, eller konsumentreklam. Så gott som all reklam vi möter i vårt dagliga liv
är B2C-reklam. Se även b2b.
Below the line (BTL) Samlingsterm för alla relationsskapande reklammedier, såsom dm, event och internet.
Se även above the line (ATL).
Blog En webbsajt med noteringar, kommentarer och nyheter som uppdateras kontinuerligt. En viktig del är att
kommentera andra bloggar och därmed uppnå en nätverkseffekt. En blogg kan handla om allt från katter till
världspolitik. Antalet bloggar ökade kraftigt under 2007 och blev i många fall mer professionella.
Blogosfär Alla Bloggar och webbsajter som handlar om bloggar
Bomba Inom reklam används uttrycket för att beskriva en massiv satsning, exempelvis med annonser med hög
frekvens i en mängd medier under en viss tidsperiod.
Brief En brief, som ordagrant betyder ”kortfattad”, är det dokument som sammanfattar vad en annonsör önskar
åstadkomma tillsammans med en reklambyrå.
Bruttoinvesteringar Inköp av medieutrymme enligt listpris. Tar inte hänsyn till rabatter.
Bruttolista Ett större antal byråer som du väljer att granska ytligt inför din byråvalsprocess (jfr nettolista).
Bruttoräckvidd Visar hur många kontakter totalt en grupp av medier eller en kampanj ger. En person kan
därmed räknas flera gånger beroende på hur medierna dubbeltäcker och hur många införanden en kampanj har.
Byråproducent Stöd och verkställande person för kreatörerna mellan reklambyrå och produktionsbolag,
antingen anställd på reklambyrå eller frilans. Àjour med filmbranschen och en resurs för byrån när det gäller nya
regissörer. Håller koll på budgeten. Maximerar kreativiteten inom utsatt budget, för samman rätt personer för
projektet.
Byråvalsgrupp En samling berörda människor på ett annonserande företag som tillsammans medverkar i
byråvalet..
Byråvalskonsult En konsult som hjälper till i byråvalet. Är ofta en person som själv har lång erfarenhet både
från marknadsavdelningar och reklambyråer.
Castingagent Hjälper byrå och produktionsbolag med rollsättning.
Copywriter Reklamskribent.
Cost per order (CPO) En betalningsmodell för interaktiv annonsering som innebär att man betalar efter hur
många beställningar som man har fått i anslutning till annonseringen. Kallas även cost per transaction (CPT).
Creative director (cd) Kreative ledaren på reklambyrå.
Customer relationship management (Crm) Ett reklambegrepp för verksamheten att hålla sina befintliga
kunder nöjda.
Dm Se dr.
Dr (Direktreklam) Exempelvis sådan som kommer med erbjudanden direkt i brevlådan. Mäts av IRM och
kategoriseras i oadresserad direktreklam (Odr) eller adresserad direktreklam (Adr).
Earn-out När en entreprenör säljer sin byrå till ett internationellt reklamkonglomerat så binder han/hon
vanligen upp sig under en period (vanligen 5 år) innan den slutliga köpeskillingen bestäms och utbetalas. När
detta sker får säljaren sin earn-out.
Engagemang Ett all mer avgörande mål för reklam. Alla varumärken vill ha engagerade konsumenter som
kan tillföra känslor till varumärket. Farfars Heidie-kampanj för Diesel gav till exempel ett starkt, om än
kortvarigt engagemang, till varumärket.
ERK Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam. Branschorgan vars huvudmän bland annat är Sveriges
Annonsörer och Sveriges reklamförbund, och uppdrag är självsanering.
Erinran Begrepp för varumärkesmätning. Anger hur många av respondenterna som svarar ett visst varumärke
på frågan vad de känner till för varumärken inom ett specifikt område.
Eurosize Format för utomhusannonser. Är i praktiken detsamma som abribus.
Flog Fejkad blog. Händer med jämna mellanrum att företag startar en blogg som ska framstå som om den är
gjord av amatörer som gillar företagets varumärke. Blir vanligtvis avsköjade mycket snabbt.
Heavy user Konsument som är frekvent användare eller köpare av en viss sorts produkt. Kan vara viktig att
skapa varumärkesrelation till.
Huvudmedium Den mediekanal som du i huvudsak nyttjar för dina reklambudskap.
Icke-traditionella medier Såsom internet, direktreklam, e-postreklam eller dylikt som inte tillhör de vanliga
medieslagen som tidningar, tv etcetera.
Integrerad Sammanförd till en helhet; samordnad. Ofta om en reklamkampanj som publiceras i flera olika
mediekanaler.
Investor relations (ir) Avser den del av pr-arbetet som riktar sig till aktiemarknaden. Ställer högre krav på
stringens eftersom ir-byrån ofta ansvarar för att hjälpa ett företag att leva upp till börsens informationsregler. Se
även public relations (pr).
Kommunikationsstrategi En kommunikationsstrategi bör ligga till grund för all marknadskommunikation
som
produceras.
Kreatör/-er Samlingsnamn för dem som arbetar med den kreativa utformningen av reklamen, såsom
copywriter och art director.
Lilla reklamkakan Se Stora Reklöamkakan.
Lockup-avtal Se earn-out.
Logotyp Grafisk utformning av ett namn eller av en symbol som syftar till snabb identifiering av ett varumärke.
LOU Lagen om offentlig upphandling. Styr hur statliga och kommunala myndigheter och -verk måste sköta
upphandlingar av alla typer av tjänster – så även kommunikations- och informationstjänster.
Medieförmedling Den rena mäklarverksamhet som innefattar att man för kunds räkning köper och förhandlar
pris för annonsutrymme.
Mediehus Växande företeelse, med medier som växer ut till att exempelvis distribuera nyheter via flera kanaler
som dagstidning, webb, tv, radio.
Mediekakan Allt köpt medieutrymme, netoinvesteringar
Mediemix Den blandning av olika annonskanaler som en annonsör använder för att nå ut med sitt budskap till
en viss målgrupp.
Medierådgivning Den konsulttjänst som syftar till att hjälpa en kund att välja den optimala mediemixen för
en
reklaminsats.
Mer, Marknadsetiska rådet Branschorgan som verkar för självsanering inom reklamen. Huvudmän är
representanter ur näringslivet, såsom annonsörer, medier etcetera.
MMS, Mediemätning i Skandinavien Företag som mäter och analyserar tv-kanalernas räckvidd genom en
så kallade ”people meter” placerad hos ett statistiskt urval människor i Sverige.
Music supervisor Musikkonsult för det kreativa, ekonomiska och hanteringsmässiga inom musiksättning för
reklam- och spelfilm.
Nettoinvesteringar Inköp av medieutrymme, avräknat rabatter och eventuell provision. Ger en mer exakt
siffra över reklaminvesteringarna än siffror för bruttoinvesteringar.
Nettolista Kortlista inför ditt byråval. Ett utsorterat antal byråer som du ska fördjupa din kunskap om och
relation till – för att välja en som ny partner.
Nettoräckvidd Anger hur många människor som har uppfattat ett reklambudskap.
Nätverk 2007 började man tala om nätverkseffekten igen. Sociala nätverk växer lavinartat på internet vilket i
sig skapar ett media men kan ge hävstång för varumärken som kan ta sig in i rätt nätverken utan att störa.
Odr, oadresserad direktreklam Reklamutskick som stoppas i brevlådorna. Avgränsas geografiskt men inte
demografiskt.
Observationsvärde Anger hur många i en viss målgrupp som faktiskt har sett din reklam.
Orvesto Databas som tillhandahålls av undersökningsföretaget Research International. Omfattande vane-,
konsument- och läsundersökning med mera. Mäter bland annat läsandet av tidnings- och tidskriftstitlar genom
Ovesto Näringsliv och Orvesto Konsument.
On-demand Med digitaliseringen av medier ökar möjligheten för konsumenter att ta till sig medier när det
passar dem själva.
People meter En särskild mätbox som sätts på ett statistiskt säkerställt urval av den svenska befolkningens tvapparater, för att mäta vilka program och när – folk tittar på tv. Registrerar när tv:n är på och på vilken kanal. Se
även MMS.
Pitch Byråupphandling.
Planner En planner är byråns researcher. Han/hon ska genom statistik, analys och studier kvalitetssäkra
kommunikationen. En planner deltar idealt i hela processen i en reklaminsats, från första mötet till utvärderingen
av utfallet. En allt mer komplicerad mediebild har gett plannern större makt.
Postproduktion Den process i utformningen av din reklamkampanj som omfattar arbetet efter
filminspelningen/fotograferingen. Det finns speciella postproduktionsbyråer som är specialiserade på den här
tekniska processen.
Print Samlingsnamn för tryckta annonsmedier, såsom tidskrifter, tidningar och utomhusannonser.
Produktionsledare Är ansvarig för att hålla ihop det praktiska arbetet med reklamproduktionen.
Produktplacering Varför dricker huvudrollsinnehavaren Coca-Cola istället för Pepsi? Förr i tiden kallades
det smygreklam, idag är produktplacering en erkänd metod både inom reklam och pr, och är en växande
företeelse inom film och tv. Företag betalar för att deras varumärken ska visas tydligt på produkter i rekvisitan.
Public relations Samlingsnamn för pr-byråernas verksamhet. I detta kan ingå mediebearbetning,
krishantering, tidningsproduktion och medieträning. Se även investor relations (ir).
Rating Ord för hur höga tittarsiffror en tv-kanal eller ett tv-program har. Anges i procent av de som teoretiskt
kan se programmet – det så kallade satellituniversum.
RBS, run by station Ett slags annonsplacering som innebär att tv- eller radiokanalen självt hanterar
placeringen av annonsörernas reklamspotttar. Stationen garanterar annonsören en viss räckvidd och kör
annonsen så länge det behövs för att nå målet.
Reklamerinran Ett mått på i vilken mån en viss grupp respondenter kommer ihåg reklam.
Relationsmarknadsföring (rm) Samlingsnamn för relationsskapande i motsats till
uppmärksamhetsskapande reklam. Här ingår direktreklam och, i viss mån, internetreklam. Se även below the line
(BTL).
Return of investment (ROI) Avkastning på investerat kapital.
RSS Rich Site Summary eller Really Simple Syndication, ett sätt summera innehållet och uppdatering på en
webbsajt. Genom att använda en RSS-läsare kan man snabbt ha koll på nyheter på viktiga sajter.
Ruab Undersökningsföretag som i första hand mäter radiolyssnandet i Sverige. Har på senare år utökat sina
tjänster till att omfatta mätning av även tv-tittandet samt befolkningens köpvanor och attityder inom en rad frågor.
Räckvidd Mäter hur många som faktiskt nås av ett medium. Exempel på det är antal tittare, lyssnare eller
läsare. Ska inte förväxlas med upplaga som visar i hur många exemplar ett medium trycks eller säljs.
Räckviddsmätningar Mäter ett mediums räckvidd. Nackdelen med räckviddsmätningar är att de i allmänhet
har stora felmarginaler, särskilt för mindre medier. Räckviddsmätningar
är ändå att föredra framför upplaga när du utvärderar medier.
Selektiva medier
Såsom internet, e-post, adresserad direktreklam etcetera. Avser medier som går att rikta direkt till en identifierad
– eller selekterad – person.
Sesame Det verktyg som används för att analysera databasen i Orvesto. Används av alla medieförmedlare samt
medieanalytiker av olika slag.
Share of mind Anger hur stor plats ditt varumärke lyckas ta i konsumentens medvetande.
Share of voice Mått på hur stor del av det totala reklambruset som just din kampanj utgör. Brukar allmänt
räknas inom respektive bransch. Har du en kampanj för en miljon samtidigt som dina konkurrenter annonserar
sammanlagt för ytterligare nio miljoner – är din share of voice tio procent.
Shortlist Lista över finalister i till exempel en byråupphandling.
Sponsrade länkar Annat namn för köpta sökord. Köparen av sökordet betalar per klick. Priset sätts via
budgivning.
Spoof En medveten efterapning – hommage, pastiche eller parodi. En oftast skämtsam version av en välkänd
annons (tv eller print) med syfte att kapitalisera och vinna personlig gagn.
Spot Reklaminslag i etermedia.
Sociala medier Ett samlingsbegrepp som utgår från digitala medier med kommentarsfunktion där användare
kan reagera på innehållet. Vilket kan betyda allt från bloggar till gigantiska communities som Facebook.
Stora reklamkakan Innefattar allt som ingår i lilla reklamkakan, och dessutom investeringar i direktreklam,
internet, gratistidningar och annonsblad, sponsring och ovanpå detta ingår även produktionskostnaderna för
marknadskommunikationen.
Stortavla Annonsaffisch. Se eurosize och abribus.
Sökmotorannonsering Annonsering på internets sökmotorsajter, som Google, Altavista, MSN etcetera. Går
att segmentera så att din annons hamnar i toppen vid ett viss slags sökningar.
Sökmotorpositionering Styr indexplaceringen vid en sökning på internet, där köparen vill hamna så högt
som möjligt. Placeringen styrs bland annat av så kallade taggar, titlar och adress på nätet.
Top of mind Det varumärke eller den produkt som kommer först i tanke hos en människa. En åtråvärd position
för dig som marknadsförare.
Träffbild En definition av hur väl din reklam når din målgrupp.
Unika besök Mått på hur många besök en webbplats på internet får. Samma återkommande besökare kan
räknas flera gånger, dock krävs det vanligen att det är minst trettio minuter mellan besöken för att så ska ske.
Jämför unika besökare.
Unique selling point (USP) Den unika fördel som en produkt eller varumärke har gentemot konkurrerande
produkter eller varumärken.
Uppmärksamhet Summan av det antal respondenter som uppger att de har sett din kampanj.
Varumärke Det svenska ordet kan översättas både till engelskans ”trademark”, som egentligen begränsar sig
till den juridiska definitionen av produkt- eller företagsnamn, och engelskans ”brand”, som har en vidare
betydelse. ”Brand” är mer relevant för marknadskommunikationen, då det exempelvis omfattar emotionella
värden som förknippas med varumärket.
Varumärkesplattform Den begreppsgrund som ska finnas för all varumärkeskommunikation.
Vepa/-or Ett annonsformat som kan sättas utanpå byggnader, eller helt täcka fasader. Används ofta som
tillfällig annonsplats, till exempel i samband med byggnadsarbeten.
Viral annonsering Uttalas som engelskt ord. En relativt billig reklammetod som handlar om att få folk att
sprida vidare intressanta eller bara underhållande filmklipp, spel och liknande. Oftast är det korta filmer där ett
företag ligger bakom innehållet, anonymt eller öppet, och genom sin ”viral advertising” marknadsför de sitt
varumärke, produkter eller tjänster.
Webb 2.0 Ett diffust begrepp som används brett. I grunden är Webb 2.0 ett samlingsnamn för sidor på internet
som ger användarna tillgång till nätdrivna tjänster, som ett alternativ till programmen på datorn. Flickr.com och
Myspace.com är två exempel på Webb 2.0.
Widget
Ett litet program som kan placeras på en webbsajt eller på skrivbordet som kan uppdatera nyheter.
Download