BD Desoxycholate Agar

advertisement
BRUKSANVISNING –
FÄRDIGA
ODLINGSPLATTOR
PA-254010.07
Rev.: April 2013
BD Desoxycholate Agar
AVSEDD ANVÄNDNING
BD Desoxycholate Agar (Desoxykolatagar) är ett svagt selektivt differentierande medium för
isolering av gramnegativa tarmbakterier (huvudsakligen Enterobacteriaceae) från kliniska prover.
PRINCIPER FÖR OCH FÖRKLARING AV METODEN
Mikrobiologisk metod.
Desoxycholate Agar formulerades av Leifson för den förbättrade återvinningen av intestinala
patogener från prover innehållande tarmflora.1 Den är övervägande inhiberande på grampositiva
bakterier, men har ursprungligen använts för detektion av Salmonella och Shigella från
humanfekala prover. Idag använts mediet omväxlande med MacConkey-agar som ett allmänt
differentierande medium för alla tarmbakterier.2,3
Två peptoner tillhandahåller kväve och kol som allmänna växtkrav. Laktos är det fermenterbara
kolhydratet. Natriumklorid och dikaliumfosfat bibehåller den osmotiska balansen i mediet.
Natriumdesoxycholate och citrate inhiberar grampositiva bakterier. Neutralt rött är en pHindikator. Differentieringen är baserad på laktosfermentering. Bakterier som fermenterar laktos
producerar syra och, i närvaro av neutralt rött, bildar röda kolonier. Bakterier fermenterar inte
laktos från färglösa kolonier. Majoriteten av normala tarmbakterier såsom E. coli fermenterar
laktos (röda kolonier) medan Salmonella och Shigella species inte fermenterar laktos (färglösa
kolonier).
REAGENSER
BD Desoxycholate-agar
Sammansättning* per liter aqua purif
Pankreatisk spjälkning av kasein
5,0 g
Peptisk digestion av djurvävnad
5,0
Laktos
10,0
Natriumdesoxycholate
1,0
Natriumklorid
5,0
Dikaliumfosfat
2,0
Järncitrat
1,0
Natriumcitrat
1,0
Agar
16,0
Naturligt röd
0,033
pH 7,3 ± 0,2
*Justerad och/eller kompletterad efter behov för att uppfylla prestandakriterierna.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
. Endast för professionellt bruk.
Plattorna får inte användas om de visar tecken på mikrobiell kontamination, missfärgning,
uttorkning, sprickbildning eller annan försämring.
Se skriften ALLMÄN BRUKSANVISNING för information om aseptiska förfaranden vid
hantering, biorisker och bortskaffning av använd produkt.
FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Förvara plattorna mörkt vid 2 till 8 °C i originalomslaget efter mottagandet fram till dess de skall
användas. Överhettning och nedfrysning skall undvikas. Plattorna kan inokuleras fram till
utgångsdatum (se etiketten på förpackningen) och inkuberas under rekommenderad
inkubationsperiod.
PA-254010.07
-1-
Plattor från öppnade 10-plattförpackningar kan användas i en vecka vid förvaring i ren miljö vid
2 till 8°C.
KVALITETSKONTROLL UTFÖRD AV ANVÄNDAREN
Inokulera representativa prover med följande stammar (för ytterligare information hänvisas till
skriften ALLMÄN BRUKSANVISNING). Inkubera plattorna aerobt vid 35 ± 2 °C under 18 till
24 h.
Stammar
Escherichia coli ATCC 25922
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Proteus mirabilis ATCC 12453
Salmonella Abony DSM 4224
Salmonella Typhimurium ATCC 14028
Shigella flexneri ATCC 12022
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Ej inokulerad
Växtresultat
God till utmärkt växt, rosa till röda kolonier med en
halo av gallprecipitat
Partiell till fullständig inhibition
Ansenlig till utmärkt växt, färglösa till bruna
kolonier; inhiberad svärmning
10 till 100 kolonier, gulaktiga till bruna
God till utmärkt växt, gulaktiga till bruna kolonier
God till utmärkt växt, små till mediumstora,
gulaktiga till rosa kolonier
Fullständig inhibition
Ljusrosa
FÖRFARANDE
Tillhandahållet material
BBL Desoxycholate-agar (90 mm Stacker-plattor). Mikrobiologiskt kontrollerade.
Material som ej medföljer
Extra odlingsmedier, reagenser och laboratorieutrustning efter behov.
Provtyper
Detta är ett selektivt medium för gramnegativa stavar som kan användas för alla typer av
kliniska prover (se även KLINISKA PRESTANDA OCH PROCEDURENS BEGRÄNSNINGAR).
Testförfarande
Stryk provet så snart som möjligt efter att det ankommit till laboratoriet. Den strukna plattan
används primärt för isolering av renkulturer från prover med blandflora. Vid odling direkt från
provtagningspinne rullas istället pinnen över ett litet område nära kanten, varefter plattan stryks
från det inokulerade området för isolering.
Inkubera plattorna, skyddat från ljus, vid 35 ± 2 °C under 18 till 24 h.
Resultat
Typisk kolonimorfologi på BD Desoxycholate-agar är som följer:
Isolat
Växtresultat
E. coli
Stora, platta, rosaröda, kan vara omgivna av en zon med
gallprecipitat
Enterobacter/Klebsiella
Stora, mukoida, bleka med rosa center
Proteus
Stora, färglösa till bruna, ingen svärmning
Salmonella
Stora, färglösa till bruna
Shigella
Färglösa till rosa
Pseudomonas
Oregelbundna, färglösa till brunaktiga
Grampositiva bakterier
Partiell till fullständig inhibition
KLINISKA PRESTANDA OCH METODENS BEGRÄNSNINGAR
På detta medium kommer organismer från familjen Enterobacteriaceae och en mångfald av
andra gramnegativa stavar såsom Pseudomonas och Aeromonas att växa.2,3
Mediet differentierar inte mellan Proteus och andra laktos- samt gramnegativa stavar såsom
Salmonella eller Shigella.
Proteus och Salmonella kolonier kommer inte att bli svarta på detta mediet.
PA-254010.07
2-
Fastän vissa diagnostiska tester kan utföras direkt på detta mediet, är biokemisk och, om så
angetts, immunologisk testning med rena kulturer nödvändig för fullständig identifikation.4
REFERENSER
1. Leifson, E. 1935. New culture media based on sodium desoxycholate for the isolation of
intestinal pathogens and for the enumeration of colon bacilli in milk and water. J. Pathol.
Bacteriol. 40: 581-599.
2. Farmer III, J. J., and M. T. Kelly. 1991. Enterobacteriaceae. p.360-383. In: A. Balows, W. J.
Hausler, Jr., K. L. Herrmann, H. D. Isenberg and H. J. Shadomy (ed.), Manual of clinical
microbiology, 5th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
3. MacFaddin, J. F. 1985. Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical
bacteria, vol. 1, p. 269-275.Williams & Wilkins, Baltimore, MD. Hynes, M. 1942. J. Pathol.
Bacteriol. 40: 581-599.
4. Farmer III, J. J.. 2003. Enterobacteriaceae: introduction and identification. In: Murray, P. R.,
E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical
microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
FÖRPACKNINGAR/TILLGÄNGLIGHET
BD Desoxycholate Agar
Kat.nr 254010
Färdiga odlingsplattor, 20 plattor
YTTERLIGARE INFORMATION
Kontakta närmaste BD-representant för ytterligare information.
Becton Dickinson GmbH
Tullastrasse 8 – 12
D-69126 Heidelberg/Germany
Phone: +49-62 21-30 50
Fax: +49-62 21-30 52 16
[email protected]
http://www.bd.com
http://www.bd.com/europe/regulatory/
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection
BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD
PA-254010.07
3-
Download